jamk.fi

Maitohuonejätevesien käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä

Ympäristönsuojelulaki (YSL)

Jos kiinteistöä ei ole liitetty yleiseen viemäriin eikä toimintaan tarvita YSL:n mukaista lupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu pilaantumisen vaaraa.

Ympäristönsuojeluasetus (YSA)

Vähintään 30 lypsylehmän eläinsuojat vaativat ympäristöluvan. Erikoistapauksissa myös pienempien tilojen osalta harkitaan ympäristöluvan tarve, jos tila esimerkiksi sijaitsee vedenottamon läheisyydessä. Vähintään 30 mutta alle 75 lypsylehmän eläinsuojien ympäristöluvat käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, vähintään 75 lypsylehmän puolestaan alueellinen ympäristökeskus.

Lupahakemuksessa ilmoitetaan tiedot maitohuonejätevesien käsittelystä. Ainakin toistaiseksi varastointi liete- tai virtsasäiliössä on hyväksyttävä käsittelytapa. Jos jätevedet kuitenkin käsitellään puhdistamossa, lupaviranomainen antaa määräyksiä puhdistustulokseen ja puhdistamon toiminnan tarkkailuun liittyen. (Ympäristönsuojeluasetus 169/2000; Ympäristönsuojelulaki 86/2000).

Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (542/2003)

Asetuskoskee myös karjatilojen maitohuoneista peräisin olevaa jätevettä, jos toiminta ei vaadi ympäristölupaa.

Jätevesien yleisten käsittelyvaatimusten mukaan kuormitusta on vähennettävä orgaanisen aineen (BOD7) osalta vähintään 90 %, kokonaisfosforin osalta vähintään 85 % ja kokonaistypen osalta vähintään 40 % verrattuna käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen. Asetuksessa on annettu myös lievemmän tason puhdistusvaatimukset, orgaanisen aineen (BOD7) osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %, jotka kunta voi ottaa käyttöön jollain alueella edellyttäen siitä kuitenkin mainintaa kunnan ympäristösuojelumääräyksissä. Kunta voi määrätä myös tiukemmat vaatimukset joillekin alueille. Perusteluna tälle voi olla esimerkiksi pohjavesialue, ranta-alue tai luonnonsuojelullisesti arvokas alue.

Talousjäteveden käsittelyjärjestelmä on saatettava vastaamaan kyseisiä puhdistusvaatimuksia vuoden 2013 loppuun mennessä. Uudisrakentamista säännökset koskevat kuitenkin välittömästi. (Valtioneuvoston asetus 542/2003.)

Vanhan järjestelmän korjaaminen tai uudistaminen vaatii toimenpideluvan. Rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen on liitettävä jätevesisuunnitelma. Suunnitelmaa koskevat vaatimukset on esitetty Valtioneuvoston asetuksen (542/2003) liitteessä 1. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999 132 §) mukaan rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus. Suunnittelijan pätevyyden arvioi rakennuslupaviranomainen.

Suunnittelijan tehtävänä on esitellä eri vaihtoehdot ja suunnitella käyttökohteeseen soveltuva ja käsittelyvaatimukset täyttävä järjestelmä. Puhdistamon toimintaa valvoo kunnan ympäristöviranomainen, joka voi esimerkiksi ottaa näytteitä puhdistamon läpi kulkevasta vedestä.

Muita maitohuonejätevesien käsittelyä koskevia lakeja

  • Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (VN nitraattiasetus)
  • Vesilaki (VL), vesihuoltolaki (VHL), terveydensuojelulaki (TSL)
  • Pohjaveden pilaamiskielto (YSL 8§)
  • Selvilläolovelvollisuus (YSL 5§)