Tutkimus

Ammattikorkeakoulun yksi tehtävä on tehdä soveltavaa tutkimustoimintaa, joka edistää työelämää, aluekehitystä ja ammattikorkeakoulun opetusta.

Luo uutta. Tietoa.

Tutkimus on tärkeä osa TKI-toimintaamme. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, joka tähtää käytännön sovellutuksiin. Pääpainomme on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä.

 Tutkimuksemme nojaa vahvuusaloihimme sekä muihin tutkimusteemoihin. Tiivis yritysyhteistyö ja verkostoituminen niin Suomessa kuin kansainvälisestikin tukee monialaista osaamistamme. Tutkimuksen parissa meillä työskentelee noin 40 tutkijan monialainen joukko tiiviissä yhteistyössä muiden asiantuntijoidemme kanssa. Vuoden 2022 alusta joukkoomme on liittynyt liikunnan ja kansanterveyden edistämiseen keskittynyt Likes.

Tutkimus näkyy Jamkissa monessa eri muodossa: erillisissä tutkimushankkeissa, osana kehittämishankkeita ja -ohjelmia, yhteistyönä tutkimusorganisaatioiden, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Olemme myös aktiivinen julkaisujen tuottaja ja osallistumme kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin. Tutkijamme toimivat alansa asiantuntijoina niin Jamkissa kuin erilaisissa asiantuntijaverkostoissa.
 
Tutkimustoimintaamme rahoittavat mm. Suomen Akatemia, muut EU:n ja kansainväliset tutkimusohjelmat, Business Finland, säätiöt, opetus- ja kulttuuriministeriö, yritykset ja muut organisaatiot.  Jamkin TKI-toiminnan kokonaisvolyymi oli vuonna 2021 13,3 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen teemat ja tutkijat

Tutkimus keskittyy Jamkissa vahvasti vahvuusaloillemme. Lisäksi tutkimusta tehdään myös muiden teemojen parissa mm. sosiaali- ja terveysalalla perheiden ja palveluiden sekä liikunnan parissa. Lue enemmän tutkimuksen painopisteistä, tutkimusprojekteista ja tutustu tutkijoihimme.

Tutkimus automaatiossa ja robotiikassa

Automaation ja robotiikan tutkimuksen keskiössä ovat autonominen robotiikka, materiaaliteknologia, valmistava teollisuus, digitalisaatio, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus, mallintaminen, simulointi sekä vihreä siirtymä.

Tutkimus kyberturvallisuudessa

Kyberturvallisuuden uhat ja niiltä suojautumisen keinot ovat sovelletun kyberturvallisuuden tutkimuksen keskiössä.

Tutkimus matkailussa

Matkailun tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, joka edistää ja auttaa ymmärtämään matkailuelinkeinon vastuullisuutta ja kestävyyttä sekä tukee työelämän kehittämistoimenpiteitä ja päätöksentekoa.

Tutkimus monialaisessa kuntoutuksessa

Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla tehtävä tutkimus on laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta, joka kohdentuu uusien kuntoutusmenetelmien ja kuntoutuksen toimintamallien kehittämiseen ja niiden vaikuttavuuden arviointiin. Tutkimustoimintamme monialaisuus tulee esiin eri tieteenalojen, menetelmien ja ammattiryhmien kohdatessa.

Tutkimus uudistuvassa oppimisessa

Uudistuva oppiminen -vahvuusalalla tutkitaan työelämäläheistä oppimista ja koulutusta sekä niihin vaikuttavia tekijöitä koko oppimisen ekosysteemissä.

Tutkimus biotaloudessa

Älymaatalouden tutkimuksessa keskitymme poikkitieteelliseen älymaatalouteen (Smart Farming) sekä siihen liittyvään digitalisaatioon.

Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja oppimiseen. Liikkumisen vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu viime aikoina paljon uutta tutkimustietoa.

Perheiden palvelut ja hyvinvointi

Perheiden palvelujen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa keskitytään perhesuhteiden, työn ja perheen yhteensovittamisen sekä vanhemmuuden teemojen tutkimukseen.

Hoitotyön ja sen koulutuksen tutkiminen ja kehittäminen

Hoitotyön ja sen koulutuksen tutkimus kohdistuu sairaanhoitajien kliinisen osaamisen kehittämiseen ja harjoittelun ohjauksen laatuun. Tämän lisäksi pelillisyyttä ja roolia mielenterveyspalveluissa tutkitaan ja arvioidaan aktiivisesti eri hankkeissa.

Ajankohtaista tutkimuksessa

Uutinen

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti

Lähes 80 prosenttia pienistä lapsista liikkuu suosituksen mukaisesti. Piilo-tutkimuksessa 4–6-vuotiaiden lasten liikkumista, paikallaanoloa ja unta mitattiin liikemittarin avulla 1783 lapselta vuonna 2023.

Uutinen

Ammatilliset opettajakorkeakoulut etsivät ratkaisuja TKI-toiminnan ja opetuksen tehokkaampaan integroimiseen

Korkeakoulujen opetuksen ja TKI-toiminnan yhteistyön tilannekuvaan ja toteuttamiseen haetaan tehokkaita ratkaisuja yhteisessä hankkeessa. Tavoitteena on entistä parempi työelämäläheinen oppiminen ja oppimisen ekosysteemien rakentuminen.

Uutinen

1,8 miljoonaa euroa ympäristöystävällisten vetyratkaisujen kehittämiseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteinen konsortiohanke sai 1,8 miljoonan euron rahoituksen vaihtoehtoisten energiantuotantotapojen etsintään sekä maakunnan vetyosaamisen esille tuomiseen ja kehittämiseen.

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä. Se hyödyttää niin projekteja ja niiden tekijöitä, opiskelijoita ja opettajia, Jamkia kuin yrityksiä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Lue lisää avoimesta tieteestä Jamkissa!

Tutkimuslupa

Jamkiin, sen opiskelijoihin tai henkilökuntaan kohdistuvaan tai tiedon luovuttamista vaativiin tutkimushankkeisiin edellytetään aina tutkimuslupa. Tutustu ohjeisiin!

Jamkin julkaisut

Julkaisumme tekevät tunnetuksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun laajaa ja monialaista opetus-, tutkimus- ja kehittämistyötä. Julkaisujen kirjoittajina on asiantuntijoidemme lisäksi yhteistyökumppaneita ja opiskelijoita.

Esimerkkejä Jamkin tutkimusprojekteista

gH2ADDVA - Lisäarvoa uusilla vihreillä vetyteknologioilla energiantuotantoon, siirtoon ja hyödyntämiseen

Toteutusaika: 1.1.2024 - 30.6.2026

Yksikkö: Teknologia

Rahoitusohjelma: Oikeudenmukainen siirtymä (JTF)

Suomalaisten oppilaitosten valmius kohdata kyberkriisejä

Toteutusaika: 1.1.2024 - 31.8.2025

Yksikkö: Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

SUUNTA - Liikunnan tulevaisuuden suuntaviivat: vastuullisuus muuttuvassa maailmassa ja liikuntatoimen paikallinen organisoituminen

Toteutusaika: 1.1.2024 - 31.12.2025

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

Perheen tukena – perhetyö lapsi- ja perhesosiaalityössä

Toteutusaika: 1.9.2023 - 31.12.2025

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus)

SportsComp: Higher education to improve competency in Sports Physiotherapy

Toteutusaika: 1.9.2023 - 31.8.2026

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Erasmus+ Key Action 2 2021-2027

Suomalaisen liikuntapolitiikan systeemisen muutoksen edistäminen/Be a Sport! Enhancing Systems Change of the Finnish Sport Policy

Toteutusaika: 1.4.2023 - 31.3.2024

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

Muutosmatkailu - Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla

Toteutusaika: 1.3.2023 - 31.12.2024

Yksikkö: Liiketoimintayksikkö

Rahoitusohjelma: Business Finland

Työstä palautuminen luontokokemusten kautta – mennäkö metsään vai virtuaalimetsään?

Toteutusaika: 1.10.2022 - 31.5.2024

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Työsuojelurahasto

SchoolWell - Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulu

Toteutusaika: 1.10.2022 - 30.9.2025

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Suomen Akatemia

Piilo 2023 - Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta

Toteutusaika: 1.10.2022 - 31.12.2023

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

LEPE - Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet: käsiteanalyysistä kentille

Toteutusaika: 1.9.2022 - 31.5.2024

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)

Act with Nature (AWN): Promoting well-being and pro-environmental behaviour among working-age adults during the era of environmental crises

Toteutusaika: 1.9.2022 - 31.8.2026

Yksikkö: Hyvinvointi

Rahoitusohjelma: Suomen Akatemia

Ota yhteyttä

Mika Karjalainen

Vararehtori, Vice Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405748012

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Juha Hautanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406412950

Piia Honkanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Teknologian kehittämispalvelut, Technology Development Services
Teknologia, School of Technology
+358504360729

Mirva Leppälä

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
LIKE T&K, Research and Development
Liiketoiminta, School of Business
+358504317574

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091