Vastuullinen arviointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana uudistamassa tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointia. Arviointi ei ole merkityksetöntä, sillä se ohjaa usein urakehitystä, rahoituksen jakautumista ja tutkimustyön painopisteitä. Sitä tehdään, mitä arvioidaan.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan arviointi ja sen uudistaminen Jamkissa

Jamk on sitoutunut tutkimuksen arvioinnin uudistamisen yhteenliittymään eli CoARAan (Coalition for Advancing Research Assessment) vuonna 2023. Mukana yhteenliittymässä on yli 600 tutkimusorganisaatiota, mukaan lukien moni keskeinen tutkimuksen rahoittaja. CoARAn keskeinen päämäärä on tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden maksimointi uudistamalla arvioinnin menetelmiä ja painopisteitä. Tavoitteena on käytännössä vahvistaa avoimuutta, tunnistaa aiempaa paremmin tutkimuksen laatu ja tunnustaa monipuolisemmin tekijöiden erilaiset meriitit, kuten erilaiset työtehtävät ja osaamiset eri aloilta. Painopiste on laadullisessa arvioinnissa, jota tuetaan valikoiduilla määrällisillä indikaattoreilla. 

CoARA perustuu kymmeneen perussitoumukseen, jotka ohjaavat uudistamisen periaatteita ja toimintatapoja. Jokainen sitoutunut organisaatio laatii oman toimintasuunnitelman (Action Plan) vuosille 2024–2027, jonka pohjalta se lähtee uudistamaan omia arvioinnin käytänteitään. CoARA antaa mahdollisuuden laatia suunnitelman oman organisaation tarpeista ja toimintatavoista lähtien. Monen muun suomalaisen ammattikorkeakoulun tavoin Jamkin lähtökohtana arvioinnin uudistamisessa ei ole vain tutkimus, vaan ammattikorkeakoulun perustehtävän mukaisesti koko tutkimus- ja kehittämistoiminta ja siinä mukana oleva asiantuntijahenkilöstö. Mitkä toiminnot ja ketkä ovat ammattikorkeakouluissa arvioinnin kohteena ja miten se vaikuttaa esimerkiksi korkeakoulun sisäiseen rahanjakoon tai ura- ja rekrytointimalleihin? Näitä suomalaiset ammattikorkeakoulut pohtivat myös yhteistyössä.

Lue lisää: Coaran perussitoumukset

Jamkin CoARA-toimintasuunnitelma

Arvioinnin uudistamisen yhteenliittymä CoARA antaa myös mahdollisuuden selkeyttää ja parantaa jo olemassa olevia prosesseja ja niiden laadunhallintaa. Jamkin toimintasuunnitelma eli Action Plan jakautuu kolmelle tasolle: TKI-toiminta kokonaisuudessaan, tutkimus- ja kehittämisprojektit sekä tutkijat ja TKI-asiantuntijat.

 1. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan arvioinnin kehittäminen
  • CoARAn näkökulmien sisällyttäminen säännöllisesti tehtävään sisäiseen TKI-toiminnan arviointiin
  • Organisaatioiden välisen vertaisoppimisen hyödyntäminen
  • Osallistuminen kansalliseen yhteistyöhön: kansallisen osaston jäsen (Finnish CoARA National Chapter), ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö, osallistuminen kansallisen vastuullisen tutkijanarvioinnin suosituksen kehittämiseen ja toimeenpanoon
    
 2. Tutkimus- ja kehittämisprojektien arvioinnin kehittäminen
  • Arviointikriteereiden tarkastelu ja pilotointi
  • Projektien arvioinnin uudistaminen projektisyklin eri vaiheissa huomioiden kehitetyt arviointikriteerit
  • Arvioinnin kehittäminen ja pilotointi teemoittain hyödyntäen itsearviointia ja vertaisarviointia (mm. tutkimusryhmien, tutkimusteemojen, projektikokonaisuuksien sekä strategisten vahvuusalojen arviointi)
    
 3. Tutkijan ja TKI-asiantuntijan arvioinnin kehittäminen
  • Tutkijan urapolkumallin kehittäminen: Yhtenäinen ansioluettelomalli, tutkijan monipuolisen urapolun tunnistaminen ja tunnustaminen
  • TKI-asiantuntijan urapolkumallin kehittäminen: portfoliomallin kehittäminen, TKI-asiantuntijan monipuolisen osaamisen ja tehtävien tunnistaminen ja tunnustaminen
  • Huomioidaan kansainvälisen toiminnan näkökulma
  • Kehitetään menettelytapoja hyödyntäen mm. yhteiskehittämistä, pilotointia, vertaisarviointia ja itsearviointia
  • Esihenkilöiden tiedotus, osallistaminen ja valmennus
    

Kaikkien CoARA Action Planit ovat julkisia ja niihin voi kokonaisuudessaan tutustua Zenodo-palvelun kautta.

Tutustu Jamkin CoARA Action Plan 2024-2027 -suunnitelmaan

Jatkoa avoimen tieteen ja vastuullisen tutkijanarvioinnin edistämiselle

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on jo aiemmin sitoutunut edistämään avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteita niin toimintakulttuurin, julkaisujen, tutkimusaineistojen kuin oppimisen osalta. Yksi osa tätä sitoumusta on kansallinen vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus. 

Vastuullisen tutkijanarvioinnin perustana on läpinäkyvän, integriteetin, tasapuolisuuden, pätevyyden ja monimuotoisuuden huomioivan arviointiprosessin rakentaminen, tutkijan tehtävien monimuotoisuuden tunnistaminen ja tutkijan osallisuus arvioinnissa. CoARA ja vastuullisen tutkijanarvioinnin suositus täydentävät toinen toisiaan. CoARAan sitoutuminen tarjoaakin Jamkille käytännön työkaluja edistää vastuullista tutkijanarviointia.

Lue lisää arvioinnin uudistamisesta ja Jamkin TKI-toiminnasta

TKI-toiminta Jamkissa

Jamkissa TKI-toimintaa toteutetaan sekä osaamisen uudistamiseksi että työ- ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi. Tervetuloa tutustumaan Jamkin monialaiseen ja vaikuttavaan TKI-toimintaan. 

Tutkimus

Tutkimus on tärkeä osa Jamkin TKI-toimintaa. Se nojaa erityisesti kuuteen vahvuusalaamme ja pääpaino on käytännön ongelmien ratkomisessa ja ratkaisujen löytämisessä. Tutustu tutkimusteemoihin ja tutkijoihimme tarkemmin!

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä. Se hyödyttää niin projekteja ja niiden tekijöitä, opiskelijoita ja opettajia, Jamkia kuin yrityksiä ja ympäröivää yhteiskuntaa. Lue lisää avoimesta tieteestä Jamkissa!

Lisätietoja

Mika Karjalainen

Vararehtori, Vice Rector
Konsernin hallinto, Administration
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405748012

Petri Moilanen

T&K-päällikkö, R&D Manager
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405822067

Elina Kirjalainen

Suunnittelija, Administrative Planner
Kehittämispalvelut, Research and Development
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358400159422