Avoin tiede ja tutkimus

avoin lukko keltaisella taustalla
Avoimilla toimintatavoilla lisätään laatua, luotettavuutta, läpinäkyviä toimintatapoja, uudelleenkäytettävyyttä, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.

Avoin tiede ja tutkimus toimintaperiaatteena Jamkissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on osana suomalaista tutkimusyhteisöä sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Niiden mukaisesti edistämme avoimuutta perusarvona toiminnassamme ja suosimme avoimuutta edistäviä toimintatapoja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla mahdollisimman avoimesti työelämän ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä. Edistämme avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen hyödyntämistä. Julkisin varoin rahoitetun tiedon leviäminen kaikkien halukkaiden käyttöön on keskeinen tapa edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, opetusta ja oppimista sekä niiden vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisestä on tehty Jamkissa toimitusjohtajan päätös, joka on viimeksi päivitetty keväällä 2022 (id 365250). Siinä vahvistetaan keskeiset painopisteemme ja tavoitteemme. Päätöstä tukevat erilaiset ohjeet, oppaat ja yhteisesti sovitut menettelytavat.

Jamkin avoimen tieteen periaatteet on kirjattu lisäksi Jamkin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan. Jamkin toiminnassa noudatetaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) koskevaa ohjetta. Lisäksi Jamk on allekirjoittanut avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen vuosille 2020-2025.

Ajankohtaista Jamkin avoimissa julkaisuissa

Lisätietoa

Teemu Makkonen

Kirjastonjohtaja, Library Director
Kirjasto, Library
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405946587