Avoin tiede ja tutkimus

avoin lukko keltaisella taustalla
Avoimilla toimintatavoilla lisätään laatua, luotettavuutta, läpinäkyviä toimintatapoja, uudelleenkäytettävyyttä, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.

Avoin tiede ja tutkimus toimintaperiaatteena Jamkissa

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on osana suomalaista tutkimusyhteisöä sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen. Niiden mukaisesti edistämme avoimuutta perusarvona toiminnassamme ja suosimme avoimuutta edistäviä toimintatapoja. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotettujen julkaisujen, tutkimusaineistojen ja tutkimusmenetelmien tulee olla mahdollisimman avoimesti työelämän ja kansalaisten saatavissa ja hyödynnettävissä. Edistämme avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen hyödyntämistä. Julkisin varoin rahoitetun tiedon leviäminen kaikkien halukkaiden käyttöön on keskeinen tapa edistää tutkimus- ja kehittämistoimintaa, opetusta ja oppimista sekä niiden vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisestä on tehty Jamkissa toimitusjohtajan päätös, joka on viimeksi päivitetty keväällä 2022 (id 365250). Siinä vahvistetaan keskeiset painopisteemme ja tavoitteemme. Päätöstä tukevat erilaiset ohjeet, oppaat ja yhteisesti sovitut menettelytavat.

Jamkin avoimen tieteen periaatteet on kirjattu lisäksi Jamkin strategiaan, TKI-toiminnan periaatteisiin ja laatukäsikirjaan. Jamkin toiminnassa noudatetaan myös Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimaa hyvää tieteellistä käytäntöä (HTK) koskevaa ohjetta. Lisäksi Jamk on allekirjoittanut avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen vuosille 2020-2025.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-alueet Suomessa

Avoin tiede ja tutkimus on periaate, joka kattaa niin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuin oppimisenkin. Sen neljä keskeistä osa-aluetta ovat

 1. Avoimuutta edistävä toimintakulttuuri
 2. Julkaisujen avoimuus
 3. Tutkimusaineistojen- ja menetelmien avoimuus
 4. Avoin oppiminen

Osa-alueet ja niiden tavoitteet on kuvattu avoimen tieteen julistuksessa. Jokaista teemaa edistetään tutkimusyhteisön yhteistyössä laatimien linjausten, suositusten ja konkreettisten tavoitteiden kautta. Ne ohjaavat myös Jamkin menettelytapojen ja ohjeistusten kehittämisestä. Tutustu linjauksiin ja suosituksiin tarkemmin avoimen tieteen verkkosivuilla (Tieteellisten seurain valtuuskunta).

Avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet Jamkissa

Jamk on sitoutunut suomalaisen tutkimusyhteisön laatimaan avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen 2020-2025. Sitä tukemaan Jamkissa on tehty toimitusjohtajan päätös, joka on viimeksi päivitetty keväällä 2022 (id 365250). Siinä määritellaan periaatteemme, tavoitteemme ja keskeiset menettelytapamme, joilla edistämme avointa tiedettä ja tutkimusta:

 1. Edistämme toimintakulttuurimme avoimuutta, TKI-toiminnan tulosten avoimuutta ja laajaa hyödyntämistä, tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista sekä oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta.  Avoimuutta toteutamme niin avoimesti kuin mahdollista ja niin suljetusti kuin välttämätöntä.  

 1. Toimintakulttuurimme avoimuuden pohjan muodostavat luotettavuus, tietosuoja ja -turva, lainsäädäntö ja sopimukset, eettiset ja pedagogiset ohjeet ja periaatteet sekä hyvä tieteellinen käytäntö.  

 1. Taloudellisesti ja eettisesti kestävä, vastuullisesti avoin toimintakulttuuri on osa jokaisen ammattikorkeakoulun jäsenen toimintatapaa. Kannustamme ja tuemme henkilökuntaa omaksumaan avoimia toimintatapoja. 

 1. Saatamme uuden tiedon sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulokset yhteiskunnan ja työelämän käyttöön mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti osana Jamkin viestintää, TKI-toimintaa ja koulutustehtävää. Tuemme henkilökuntaa laadukkaiden avoimien julkaisukanavien hyödyntämisessä ja lähtökohtaisesti rinnakkaistallennamme kaikki tieteellinen julkaisutoiminnan tuotoksemme. 

 1. Edistämme henkilöstön tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä opiskelijoiden opinnäytetöiden tutkimusaineistojen ja -menetelmien sekä tuotoksien julkaisemista niin avoimesti kuin mahdollista ja suljetusti kuin välttämätöntä. TKI-toiminnassa ja opetuksessa hyödynnetään Jamkin tutkimusinfrastruktuureita, jotka ovat myös muiden toimijoiden käytettävissä.

 1. Kehitämme henkilöstön ja opiskelijoiden aineistonhallintaosaamista. Aineistonhallintasuunnitelma on osa AMK- ja YAMK-opinnäytetyötä. Tutkimus- ja kehittämishankkeissa edellytämme laatimaan aineistonhallintasuunnitelman, jos hanke tuottaa tutkimuksellista aineistoa.   

 1. Laadukkaalla aineistonhallinnalla haluamme tukea aineistojen, tulosten ja tuotosten FAIR-periaatteiden eli löydettävyyden, saavutettavuuden, yhteentoimivuuden ja uudelleenkäytettävyyden toteutumista. Kannustamme käyttämään yhteisiä kansallisia ja kansainvälisiä EU-lainsäädäntöä noudattavia palveluja ja edistämme näkyvyyttä tutkimustietovarannossa (Tiedejatutkimus.fi). 

 1. Toimimme ammattikorkeakoulutehtävämme kehittämiseksi aktiivisesti erilaisissa verkostoissa (Edufutura, Digivisio) ja hyödynnämme ja jatko- ja yhteiskehitämme avointa oppimateriaalia, joka sopii formaaliin oppimiseen ja ei-formaaliin jatkuvaan oppimiseen.   

 1. Edistämme avoimia oppimis- ja opetuskäytäntöjen hyödyntämistä. Opetusta kehitetään yhdessä opiskelijoiden, opetushenkilöstön ja työelämän kanssa, ja opiskelijalle mahdollistamme yksilölliset valinnat tunnustamalla ja tunnistamalla niin korkeakoulussa kuin muulla tavoin hankittua osaamista. Oppijan aktiivista roolia oman oppimisensa suunnittelussa kehitetään.  

 1. Kehitämme yhdessä henkilöstön kanssa jamkilaisten tietoisuutta avoimista oppimateriaaleista sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja lisensseistä. Kannustamme jakamaan opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen liittyviä aineistoja avoimina materiaaleina Jamkin sivustojen kautta sekä valtakunnallisissa tietovarannoissa.  Avointa oppimateriaalia tulisi jakaa toimitetuilla, laadukkailla sekä elinkaareltaan ja tietoturvaltaan varmistetuilla julkaisualustoilla.  

Avoin tiede on hyödyksi kaikille!

 • Avoimilla toimintatavoilla lisätään tutkimus- ja kehittämistoiminnan laatua, luotettavuutta, läpinäkyviä toimintatapoja, näkyvyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä edistetään yhteistyötä ja uusien innovaatioiden syntyä.
 • Avoin tiede lisää asiantuntijatiedon näkyvyyttä, löydettävyyttä ja jatkokäyttöä ja hyödyttää monin tavoin tutkijoita, hankehenkilöstöä ja hankkeita, Jyväskylän ammattikorkeakoulua kokonaisuudessaan, yrityksiä ja yleisesti yhteiskunnan kehittymistä ja taloudellista toimintaa
 • Avoimen tiedon tuottaminen on meriitti myös tekijälleen.
 • Avoin tiede ja tutkimus edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Avoin oppiminen madaltaa oppimisen esteitä ja lisää sen saavutettavuutta mm. avoimien oppimateriaalien ja käytänteiden kautta. Myös digitaalisuudella on tässä keskeinen rooli.
 • Jamk seuraa avoimuuden kehittymistä säännöllisesti. Myös Jamkin avoimia julkaisuja, tutkimusdataa, tutkimusinfrastruktuureja, TKI-uutisia ja -hankkeita voi tarkastella valtakunnallisessa Tiedejatutkimus.fi-palvelussa.

Ajankohtaista Jamkin avoimissa julkaisuissa

Lisätietoa

Teemu Makkonen

Kirjastonjohtaja, Library Director
Kirjasto, Library
Korkeakoulupalvelut, University Services
+358405946587