Liikunnan strateginen tieto ja tutkimus

Hehkulamppu keltaista taustaa vasten.

Strateginen tieto ja tutkimus lisää ymmärrystä liikuntaan ja liikkumiseen vaikuttavista yhteiskunnallisista rakenteista ja toimintakulttuureista. Likesin strateginen tietotuotanto tuottaa tutkimusta, seurantaa ja arviointia päätöksenteon tueksi. Monet näistä tekijöistä ovat usein näkymättömissä ja ikään kuin itsestäänselvyyksiä.

Millainen tieto ohjaa päätöksentekoa kuntien hyvinvointityössä? Miten liikunta- ja urheilujärjestelmän rakenteet sekä liikuntapolitiikan linjaukset vaikuttavat väestön liikuntaan ja liikkumiseen?

Kuntien liikunta

Käynnissä olevia projekteja

Kuntien liikuntatieto

Kunta-Virveli on vuorovaikutteinen visualisointi- ja ennakointityökalu liikuntatiedosta. Kunta-Virveliin kootaan trenditietoa liikunnan edistämisen resursseista sekä Suomen kuntien väestörakenteesta, elinvoimaisuudesta ja liikunnan olosuhteista. Tietoja yhdistetään kuntakohtaisesti liikunnan edistämisen kyselytuloksiin ja kansallisten terveyskyselyiden tuloksiin. Kunta-Virveli on laadittu Microsoftin Power BI -raportointi-, analysointi- ja visualisointiohjelmalla.

Tavoitteena on kehittää palautteen perusteella Kunta-Virveliä palvelemaan paremmin tiedolla johtamista niin kunnissa, maakunnissa, valtionhallinnossa kuin järjestöissäkin. Kunta-Virvelin tietoja käytetään myös taustatietoina Likesin seuranta- ja arviointitutkimuksissa.

Rahoitus: Keski-Suomen liitto

Tieto ja toimijuus paikallisessa liikunnan edistämisessä

Väitöskirjahankkeessa tutkitaan kuntien liikunnan edistämisen tiedolla johtamista, päätöksentekoa ohjaavia prioriteetteja sekä paikallista yhteistyötä liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuudessa. Lisäksi tutkimushankkeen osana selvitetään tekoälyn ja tekstianalytiikan soveltuvuutta liikunnan edistämisen aineistojen analyysin ja tiedolla johtamisen välineenä.  

Väitöskirjatutkimusta tehdään Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitokselle sosiologian pääaineeseen. Tutkimus liittyy Likesillä käynnissä olevaan kuntien tiedolla johtamisen kehittämisen kokonaisuuteen.

Kesto: 2020–2023

Lisätietoja:

Salla Turpeinen
Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407732363
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvointityössä

Hankkeessa selvitetään, millaisen tiedon varassa kuntien hyvinvoinnin ja liikunnan edistämistä suunnitellaan ja ohjataan. Hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta kunnissa tarkastellaan erityisesti liikunnan ja arkiliikkumisen edistämisen näkökulmasta.

Kokonaisuuden kehittäminen alkoi vuonna 2019 Keski-Suomen liiton rahoittamassa hankkeessa Liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen tietoalustan ja toimintaprosessin kehittäminen Keski-Suomessa. Kehittäminen on jatkunut vuodesta 2020 lähtien Keski-Suomen liikunnan johtamassa hankkeessa Liikunnasta hyvinvointia Keski-Suomeen.

Osana hanketta kehitetään visuaalista tietoalustaa Kunta-Virveliä liikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelun, toimenpiteiden toteutuksen ja seurannan tueksi. Virvelin käyttöä osana kuntien hyvinvointityötä pilotoidaan keskisuomalaisissa kunnissa.

Prosessin tuloksia voidaan käyttää hyväksi kuntien hyvinvoinnin strategisessa suunnittelussa ja maakunnan hyvinvointityön koordinoinnissa. Hanke on osa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KEHO) tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Rahoitus: Keski-Suomen kehittämisrahasto
Kesto: 2019–2021

Lisätietoja:

Salla Turpeinen
Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407732363
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Tekoälyanalyysit ja tietoaineistojen yhdistäminen

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää tekoälypohjaista tekstianalytiikkaa liikunnan edistämisen aineistoissa sekä yhdistää saatuja tuloksia valtakunnalliseen terveysdataan ja kuntien tilastotietoihin. Aineistojen yhdistämisen avulla muodostetaan kokonaiskuvaa liikunnan edistämisen ilmiöistä, kuten harrastamisesta, resursseista ja ohjelmien toteutuksesta.

Tutkimushanke tuottaa tietoa liikunnan edistämisen kansalliseen informaatio- ja resurssiohjaukseen sekä julkishallinnon tiedolla johtamiseen. Hankkeesta saadaan kokemusta systemaattisen seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittämiseen, jossa tekoälyn hyödyntäminen on yksi osa kokonaisuutta.

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö
Kesto: 2021

 

Lisätietoja:

Salla Turpeinen
Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407732363
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Liikuntapolitiikka ja rakenteet

Tutustu myös näihin

Seuratuen seuranta ja arviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut vuodesta 2013 alkaen seuratoiminnan kehittämistukea. Likes toteuttaa kehittämistuen seurantaa ja arviointia. Tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa seuratuen jakautumisesta ja vaikutuksista paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi seurantatietoa hyödynnetään kohdennetuissa ja syventävissä liikunnan kansalaistoimintaan liittyvissä tutkimuksissa. Seuratukitiimi toimii myös aktiivisena asiantuntijana ja keskustelijana urheiluseuratoimintaan liittyvissä teemoissa sekä kehittää hankerahoitukseen liittyviä raportointityökaluja. 

Seuratuki on tarkoitettu urheiluseurojen toiminnan kehittämiseen. Tukea voi saada esimerkiksi erilaisiin kehittämisprojekteihin tai uuden työntekijän palkkaamiseen. Lisätietoa ja seuratuen hakuajat löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

Likes ei osallistu seuratukihakemusten arviointiin tai avustusten jakamisprosessiin.

 

Liikunta­järjestöjen valtion­avustaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriössä aloitettiin vuonna 2018 liikuntaa edistävien valtakunnallisten ja alueellisten järjestöjen yleisavustusten kehitysprosessi, jonka tavoitteena on uudistaa mm. järjestöjen ryhmittelyä ja avustusten jakokriteereitä sekä systematisoida tietopohjaa ja julkista tietoa järjestöjen toiminnasta.

Likes toimii uudistamisprosessissa asiantuntijana ja tuottaa tietoa liikuntaa edistävien järjestöjen perustoiminnasta. Tämä tarkoittaa mm. liikuntajärjestöistä ylläpidettävien seurantakorttien päivittämistä sekä olemassa olevien aineistojen uudelleen analysointia ja avustusprosessin yhteissuunnittelua opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaryhmässä.

Hanke on päättynyt 12/2020.

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö
Yhteistyössä: Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
 

Kati Lehtonen
Erikoistutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Lajiliittojen hallintorakenteet

Urheilun lajiliittoihin kohdistuu useita muutospaineita, joiden ymmärtämisessä ja kohtaamisessa johtaminen ja sen mahdollistavat rakenteet ovat keskeisiä. Huippu-urheilun kansainvälistyminen, pitkäjänteisen vapaaehtoistyön muuttuminen hetkelliseksi, seuratoiminnan ammattimaistumisvaatimukset ja monet muut ulkoa ja sisältä tulevat paineet asettavat lajiliitot monitahoisten osaamisvaatimusten kohteiksi. Yhtä lailla valtionhallinnolle lajiliitot osana kansalaisjärjestötoimintaa ovat yhä edelleen keskeinen julkisen politiikan avustuskohde ja politiikkatoimien toteuttaja. 

Tässä tutkimuksessa tavoitteena on mallintaa lajiliittojen hallintorakenteiden nykytila, tuottaa synteesi ja ehdotus lajiliittojen tulevaisuuden vaihtoehtoisista hallintomalleista sekä analysoida hallitustyöskentelyn osaamisvaatimuksia. Selvitys tuottaa ensisijaisesti soveltavaa käyttötietoa valtion liikuntahallinnolle siitä, millaisena eri politiikkatoimien toteuttajaryhmät näyttäytyvät suhteessa niitä ympäröiviin muutoksiin (politiikkatoimien vaikuttavuus). Toiseksi selvityksessä syntyneitä tulkintoja on mahdollista soveltaa lajiliittojen omaan kehitystyöhön, joka selvityksessä tarkoittaa lajiliitojen osallistamista esimerkiksi työpajatyöskentelyyn aineiston keräämisvaiheessa (tiedon käytännön sovellettavuus).

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö
Kesto: 2020
Yhteistyössä: Tampereen yliopisto ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Lisätietoja:

Kati Lehtonen
Erikoistutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Liikunnan julkinen rahoitus

Liikunnan julkiseen rahoitukseen liittyvä tietotuotanto on valtionhallinnon resurssiohjauksen ja sen vaikutusten tarkastelua. Tietoa tuotetaan rahoituksen volyymista, kohdentumisesta ja rahoitetun toiminnan tuloksista ja vaikutuksista.

Likesin strategisessa tietotuotannossa tutkimus ja seuranta kohdentuu etenkin liikunnan valtionavustuksiin ja hankekokonaisuuksiin. Valtionavustusta saaneiden toimintaa arvioimalla ja seuraamalla tuotetaan tietoa resurssiohjauksen onnistumisista ja informaatio-ohjauksen tarpeista. Lisäksi avustuksista kootaan seurantatietoa avoimiin tietokantoihin kuten Seuratuki-Virveliin ja Kunta-Virveliin. Tieto tukee tiedolla johtamista ja päätöksentekoa, auttaa toimijoita oman toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä sekä tekee prosesseja ja toimintaa näkyväksi.

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoja:

Kati Lehtonen
Johtava tutkija, dosentti
Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737
etunimi.sukunimi@jamk.fi

 

Tutustu julkaisuihin:

Turunen M., Hakamäki M. & Laine K. 2022. Valtionavustusten lapsilähtöinen tarkastelu liikunnan vastuualueella. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 413. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Turunen, M., Kukko, T., Inkinen, V., Turpeinen, S. & Laine, K. 2022. Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten valtakunnallinen ja alueellinen jakautuminen. Tutkimustiivistelmä. Likes, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

 

Liikunnan ja urheilun eettisyys ja vastuullisuus

Käynnissä olevia projekteja

Inklusiivisen liikunnan arviointitutkimus

Inklusiivisen liikunnan arviointitutkimus liittyy kehittämisavustukseen, jota opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi kunnille Suomeen muuttaneiden ihmisten liikuntatoimintaan osallistumisen tukemiseksi vuosina 2011–2019. Kyseessä on yhdenvertaisuutta ja inkluusiota käsittelevä moniulotteinen arviointitutkimus, jossa tarkastellaan myös kriittisesti liikunnan välinearvoa kotoutumisen viitekehyksessä.

Arviointitutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa hankekokonaisuuden tuloksista, johtopäätöksistä ja kehittämisehdotuksista sekä antaa aineksia keskustelulle. Tutkimuksessa arvioidaan hankkeiden vaikuttavuutta yhdenvertaiseen liikuntatoimintaan osallistumisen ja kotoutumisen näkökulmista. Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa hankekokonaisuuden organisoitumisesta ja hallinnollisesta toimivuudesta.

Liikunta Suomeen muuttaneiden ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa on aiheena ajankohtaisempi kuin koskaan. Arviointitutkimus antaa aineksia liikuntaorganisaatioiden yhdenvertaisuuskäytäntöjen kehittämiseen sekä liikunnan hyödyntämiseen itseisarvona ja välineenä erilaisissa Suomeen muuttaneille suunnatuissa erityispalveluissa.

Arviointitutkimukseen on kerätty tietoa eri toimijatahojen näkemyksistä ja kokemuksista Suomeen muuttaneiden ihmisten liikuntatoimintaan osallistumisesta.

Rahoitus: opetus- ja kulttuuriministeriö
Kesto: 2020–2022

Lisätietoja:

Hanna-Mari Peotta
Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Saamelaisurheilu

Alkuperäiskansa saamelaisten urheilu organisoituu sekä kansallisesti omissa organisaatioissaan että kansainvälisesti Suomen, Ruotsin ja Norjan yhteisorganisaationa. Urheilu ja liikkuminen ylittävät valtioiden rajat, jolloin saamen kieli määrittää liikunnan ja urheilun toteutusta.

Tutkimuksen kohteena ovat yhteispohjoismaisen organisaation rakenteelliset muutokset, muutoksen taustalla olevat perusteet ja niiden toteutuma eri maissa.

Julkaisuja

Kesto: 2019 – 2020
Yhteistyössä: Uumajan yliopisto, Elverum Innland University of Applied Sciences

 

Lisätietoja:

Kati Lehtonen
johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Vammaisurheilu ja soveltava liikunta

Projektissa tuotetaan vertailutietoa Euroopan maiden välillä vammaisurheilun ja soveltavan liikunnan politiikkatoimista paikallisesta valtakunnalliseen, rakenteista ja liikunnan harrastamisen määrästä. Huomio kiinnittyy myös tietoperustaan, erityisesti mahdollisiin tietoaukkoihin ja aineiston keräämisen puutteisiin. Projektin lopputuotos on maakohtaisista artikkeleista koostuva kirja, joka mahdollistaa maakohtaisen vertailun.
 

Kesto: 2019–2022
Yhteistyössä: Suomen Paralympiakomitea, Mulier Institute (Hollanti), KU Leuven (Belgia) ja Coventry University (Iso-Britannia)

Lisätietoja:

Kati Lehtonen
Erikoistutkija, Senior Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737
etunimi.sukunimi@jamk.fi

Liikkuvat-kokonaisuuden seuranta

Liikkuvat-kokonaisuus muodostuu valtakunnallisista liikunnan edistämisohjelmista. Liikkuvat-kokonaisuuden tavoitteena on aktiivinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja työelämässä.

Likes toteuttaa Liikkuvat-kokonaisuuteen liittyvää seurantaa ja tutkimusta. Likes arvioi toiminnan kehittymistä kunnissa, kouluissa, toisen asteen oppilaitoksissa, korkeakouluissa ja varhaiskasvatusyksiköissä. Seuranta antaa ajantasaisen, tietoon perustuvan kuvan toiminnan etenemisestä ja liikkumisen edellytysten tilasta. Tietoa hyödynnetään myös toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.

Uutisia

 

Uutinen

Pyöräilyn olosuhteet ovat parantuneet ja pyöräilyn potentiaali tunnistettu Suomen kunnissa

Pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja pyöräilyn edistämistyö ovat lisääntyneet ja vakiintuneet Suomen kunnissa vuosien 2010–2023 aikana. Pyöräilyn potentiaali on tunnistettu. Viime vuosina edistämistyö on saavuttanut yhä pienemmät kunnat.

Artikkeli

Kokonaisvaltaista liikuntapolitiikan tutkimusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ja Vaasan yliopisto tutkivat Be a Sport -hankkeessa suomalaisen liikuntapolitiikan systeemistä muutosta. Sari Lappalainen on aloittanut hankkeessa tutkijana ja väitöskirjan tekijänä.

Uutinen

Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus -tutkimuksen julkistamistilaisuus 1.9.2023

Mikko Salasuon, Kati Lehtosen ja Kai Tarvaisen toimittama Nuoruuden pohjoisin ulottuvuus – Tutkimus Pohjois-Lapin seutukunnan ja saamelaiseen yhteisöön identifioituvien lasten ja nuorten vapaa-ajasta ja harrastamisesta käsittelee Pohjois-Lapin seutukunnan alueella kouluja käyvien 10–19-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikaa ja harrastamista.

Uutinen

Jyväskylän ammattikorkeakoululle rahoitusta liikuntapolitiikan tutkimukseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likesille on myönnetty keväällä 2023 opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatieteellistä tutkimusrahoitusta. Tutkimuksessa on mukana osatoteuttajana Vaasan yliopisto.

Uutinen

Uutta avointa tietoa liikuntajärjestöistä ja urheiluseuroista

Kuinka paljon liikuntajärjestöille myönnetään valtion avustusta? Mikä on naisten osuus liikuntajärjestöjen johdossa? Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on julkaissut uuden Liikunnan järjestötietokannan sekä täysin päivitetyn version suomalaiset urheilu- ja liikuntaseurat kokoavasta Seuratietokannasta.

Uutinen

Kuntien pyöräilyn edistämisen ja olosuhteiden nykytila selvitetään kansallisella kyselyllä

Maaliskuussa 2023 kaikkiin Manner-Suomen kuntiin lähetetään kysely, jonka tavoitteena on selvittää kuntien pyöräilyn edistämisen ja olosuhteiden nykytilanne.

Lisätietoja tutkimuksesta

Kati Lehtonen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400932737

Matti Hakamäki

Erikoissuunnittelija, Planning Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503956008

Katariina Kämppi

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400103703

Samuli Oja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358444916299

Hanna-Mari Peotta

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494

Katja Rajala

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400658003

Henni Syväoja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358444932445

Salla Turpeinen

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358407732363

Marianne Turunen

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504759522