Liikkuminen, hyvinvointi ja oppiminen

Kaksi nuorta ulkoilemassa reput selässään.

Liikunta ja liikkuminen ovat kytköksissä hyvinvointiin ja terveyteen monin tavoin. Likesin tutkimus- ja kehitystoiminnassa liikunnan yhteyttä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tarkastellaan laaja-alaisesti.

Viime vuosina liikunnan vaikutuksista oppimiseen, tiedollisiin toimintoihin ja esimerkiksi keskittymiskykyyn on saatu paljon uutta tutkimustietoa. Tutkimme esimerkiksi sitä, miten oppilaiden liikkuminen koulupäivän aikana vaikuttaa heidän oppimiseensa.

Tutustu tutkimus- ja kehittämisprojekteihimme!

Opiskelijoiden mielen hyvinvointi

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudessa oppilaitokset luovat uusia toimintatapoja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Hanke pyrkii vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Iloliike-hankkeen ytimessä ovat opiskelijoiden hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen positiivisen psykologian avulla. Tavoitteena on vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja, myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumista kohtaan.

Perheiden hyvinvointi

Meijän perhe liikkeellä -toimenpiteissä on vahvistettu perhekeskustoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on ollut tuoda näkyväksi liikkumisen merkitys osana perheitä kohtaavien toimijoiden työotetta ja keinovalikoimaa.

Oppiminen

Liikkuvaa matikkaa -tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten liikkumista kannattaa lisätä koulupäivään oppimisen näkökulmasta.

Työkyky ja jaksaminen

Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle (Vape-hanke) on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella toteutettava hanke, jossa edistetään hyvinvointia arkiaktiivisuuteen panostamalla. Hankkeessa etsitään ratkaisuja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamiseen, työhyvinvointiin ja työstä palautumiseen, jotka aihealueina ovat herättäneet huolta valtakunnallisesti.

Ajankohtaista

Uutinen

Mittaustulokset ennustavat parempaa työssä jaksamista opettajille ja varhaiskasvattajille

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on toteuttanut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön fyysisen kunnon mittauksia. Tulostiivistelmä kertoo, että Vape-kaupungeissa henkilöstön valtaosalla kuntotaso on kääntynyt nousuun hankkeen aikana.

Artikkeli

Kehotietoisuutta oppilaitoksiin - pilottina Sibelius-lukion psykologian opiskelijat

Mieli liikkeelle -hanke tarjoaa kehotietoisuustyöpajoja pilottioppilaitoksilleen toisella asteella ja korkeakouluissa kevään 2023 aikana. Työpajojen keskeinen tavoite on selvittää, kokevatko opiskelijat kehon kuunteluun ja tarkkailuun liittyvät harjoitteet hyödyllisinä. Hyvinvoinnin vahvistaminen kokemuksellisesti omaan kehoon syventymällä on yksi keino tukea opiskelukykyä ja tulevaa työkykyä.

Artikkeli

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamista edistetään suunnitelmallisella hyvinvointijohtamisella

Syksyllä 2022 Vape-hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa on toteutettu kehittämistoimenpiteitä työhyvinvoinnin ja henkilöstöliikunnan johtamisessa. Tuloksena on syntynyt kaupunkikohtaisia kirjauksia, joihin johto ja esihenkilöt voivat jatkossa tukeutua.

Uutinen

Opiskelijoiden ääni kuuluviin hyvinvointitutkimuksella

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes käynnistää korkeakouluopiskelijoiden haastattelututkimuksen osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa projektia Positiivinen psykologia hyvinvoinnin ja liikkumisen tukena.

Artikkeli

Liikuttavat kokeilut käynnissä oppilaitoksissa

Mieli liikkeelle -pilottihankkeissa on vuoden 2022 aikana toteutettu opiskelijoiden hyvinvointia tukevia toimintoja liikkumisen keinoin. Artikkelissa esitellään kolmen pilottihankkeen erityispiirteitä ja vahvuuksia.

Uutinen

Merkittävä rahoitus kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulun kehittämiseen

Strategisen tutkimuksen neuvosto on myöntänyt merkittävän rahoituksen lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävälle tutkimusohjelmalle. Jamk on mukana kehittämässä hyvinvoinnin koulua ohjelmaan kuuluvassa SchoolWell-konsortiossa.

Lisätietoa kehittämisprojekteista

Anu Kangasniemi

Johtava asiantuntija, Chief Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358406847006

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352

Saara Koskinen

Projektipäällikkö, Project Manager
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066

Hanna-Mari Peotta

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504325494

Teemu Ripatti

Projektipäällikkö, Project Manager
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504141449

Lisätietoa tutkimuksesta

Tuija Tammelin

Johtava tutkija, liikunnan ja terveyden tutkimus, Principal Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400247998

Heidi Leppä

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504960084

Heidi Syväoja

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358400248133