uutinen 17.11.2023

Opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin valtakunnallinen edistäminen jatkuu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on saanut jatkorahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin edistämiseen liikkumisen keinoin. Mieli liikkeelle – yhteisöllisyyttä liikkuen -hanke keskittyy erityisesti yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisöllisyyden edistämiseen toisella asteella ja korkeakouluissa. 

Kuvassa ryhmä opiskelijoita. Oikeassa alareunassa Mieli liikkeelle -hankkeen logo.

Hanke on jatkoa syyskuussa 2023 päättyneelle puolentoista vuoden mittaiselle Mieli liikkeelle -hankekokonaisuudelle, jossa pilottioppilaitokset ympäri Suomen kehittivät ja kokeilivat liikunnallisia toimintamalleja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi. Lisäksi hankkeen aikana selvitettiin, miten koronapandemian vuoksi opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen erityisavustusta saaneet korkeakoulut hyödynsivät tukitoimissaan liikkumista ja palautumista.

Ensimmäisen hankekauden keskeisimpiä havaintoja ja hyväksi havaittuja toimintamalleja pyritään jatkossa viemään osaksi oppilaitosten arkea valtakunnallisesti koulutusten ja julkaisujen avulla. Marras-joulukuussa toimintamalleista julkaistaan kehittämisraportti sekä opas "Hyvinvoinnin ja liikkumisen edistäminen oppilaitoksissa – Toimintamalleja opiskeluarkeen”. Oppaan tarkoitus on vastata oppilaitosten henkilöstön tarpeeseen konkreettisista ja helposti saatavilla olevista työkaluista, jotka edistävät opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista. Lisäksi hankkeessa pyritään kiinnittämään liikkuminen yhä vankemmaksi osaksi yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon rakenteita ja toimintaa. Toimilla pyritään vahvistamaan ja vakiinnuttamaan hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria korkeakouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa.

Uudella hankekaudella mielen hyvinvointiin pureudutaan erityisesti yhteisöllisyyden näkökulmasta: yksi päätavoitteista on vähentää opiskelijoiden yksinäisyyttä ja edistää yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyttä tukevia konkreettisia toimintamalleja kartoitetaan oppilaitoksiin kohdistuvalla selvityksellä, jossa erityisesti opiskelijoiden ääni halutaan saada kuuluviin. Selvityksen pääpainona on ryhmäytymistä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävät toimintamallit, joissa liikkuminen toimii välineenä yhteisöön kiinnittymiselle.

"Yhteisöllisyyden edistämiselle ja yksinäisyyden vähentämiselle on oppilaitoksissa selkeä tilaus. Kuten viimeisimmistä kouluterveyskyselyistä ja Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksesta nähdään, liian monet opiskelijat kokevat yksinäisyyttä, yhteenkuulumattomuuden tunnetta ja sosiaalista ahdistuneisuutta. Oppilaitoksista tuli ensimmäisellä hankekaudella selkeä viesti, että yhteisöllisyyttä edistäviä toimia tarvitaan, ja mielellään koko opintojen ajaksi eikä vain alkuun. Liikkuminen on yksi loistava keino tukea yhteisöllisyyttä ja sen hyödyntäminen vaatii osaamista ja pelisilmää. Liikkumisella on myös useita muita positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä oppimisen edellytyksiin", pohtii hankkeen projektipäällikkö Saara Koskinen.

Mieli liikkeelle – yhteisöllisyyttä liikkuen on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä 70 000 euron rahoituksen vuodeksi. Suunniteltu kokonaiskesto on kaksi vuotta. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ja se on osa valtakunnallista Liikkuvan opiskelun toimeenpanoa.

jamk.fi/mieliliikkeelle

liikkuvaopiskelu.fi

Lisätietoja

Saara Koskinen

Projektipäällikkö, Project Manager
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504392066