Projekti

gH2ADDVA - Lisäarvoa uusilla vihreillä vetyteknologioilla energiantuotantoon, siirtoon ja hyödyntämiseen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
gH2ADDVA
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2024 - 30.6.2026
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Oikeudenmukainen siirtymä (JTF)
Projektin kuvaus

Ympäristöystävällisten vetyratkaisujen tutkiminen laajassa konsortiohankkeessa

Jamkin vetämä gH2ADDVA-projekti tuottaa tietoa ja ratkaisuja, jotka edistävät vetyteknologian kehittämistä, sen laajempaa käyttöä eri sovelluksissa sekä vihreän energian tuotantoa ja varastointia Suomessa. Projektissa etsitään puhtaita, ympäristöystävällisiä ja vaihtoehtoisia energian tuotantomuotoja sekä uusia materiaaliteknisiä ratkaisuja edistämään Suomen energiaomavaraisuutta ja taklaamaan energian hinnan nousua.


Keski-Suomen alueella on sekä tarve että osaamispääomaa energiaomavaraisuuden kasvattamiseen ja vetyteknologian kehittämiseen energiantuotannossa. gH2ADDVA-projekti luo uutuutta ja lisäarvoa, joka syntyy Keski-Suomen vetyteknologian osaamisen tuomisesta esille ja uusien toimintatapojen luomisesta. Toteutus tapahtuu hyödyntämällä laajaa kumppanuusverkostoa, jonka seurauksena välilliset kohderyhmät hyötyvät hankkeen tuloksista ja lisääntyneestä yhteistyöstä.

gH2ADDVA-projektissa hyödynnetään ADDVA-ekosysteemissä kehitettyjä osaamisia edelleen niin, että niitä voidaan soveltaa osana uutta vihreän energian tuotantoteknologiaa sekä nousevaa vetyteknologiaa. Tarkoituksena on keskittyä erityisesti kokeelliseen ja laskennalliseen työhön, jonka avulla keskisuomalaiset yritykset kykenevät arvioimaan puhtaan vedyn merkitystä heidän energiaratkaisuissaan. Osaamisen kasvun myötä yritykset pystyvät hyödyntämään paremmin uusia energiaratkaisuja ja vastaamaan vihreän siirtymän aiheuttamiin muutoksiin.

gH2ADDVA-projektin tavoite on kehittää, tuoda esille sekä soveltaa Keski-Suomen alueen erityisosaamista erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

  1. Uudet, vihreän vedyn tehokkaat elektrolyysi- ja biopohjaiset tuotanto-, varastointi- ja käyttötavat.
  2. Uusiutuvaan vihreän energian tuotantoon ja sen käyttöön liittyvät uudet materiaaliteknologian ratkaisut.
  3. Prosessimallien avulla luodut digitaaliset kaksoset (DT) ja niiden yhteen kytkeminen arvoketjun osoittamalla periaatteella siten, että voidaan toteuttaa vihreällä energialla tuotetun vedyn tuotannon kokonaisoptimointia.  
  4. Vetyteknologiaan liittyvä TKI- ja yritysverkottuminen sekä rajapinnan kehittäminen tämän ja pk-yrityssektorin välille.

gH2ADDVA-projektin tuloksena syntyy tarkempaa tietoa vedyn tuotannon taloudellisuudesta, erityisesti elektrolyysimenetelmällä, ja sen vertaamisesta muihin tuotantomenetelmiin. Lisäksi projekti selvittää biomassapohjaisen vedyn tuotannon menetelmiä ja niiden taloudellisuutta. Projektissa tarkastellaan myös vedyn käyttömahdollisuuksia energialähteenä ja energian siirtäjänä erilaisissa sovelluksissa ja tämän yksi tärkeä osa-alue on vetyhaurauden torjunta.

Vetyhaurauden perusmekanismeja ja torjuntamenetelmiä koskevat tulokset voivat auttaa kehittämään vetyä kestävämpiä rakenteita ja materiaaleja, mikä on erityisen tärkeää vedyn turvallisessa varastoinnissa ja kuljetuksessa. Tavoitteena on löytää uusia, pitkäikäisiä materiaali- ja pintateknologisia ratkaisuja vihreän energian tuotantoon ja vedyn varastointiin. Lisäksi projektissa keskitytään digitaalisiin ratkaisuihin, joilla voidaan analysoida vetyteknologian sovellusten ja vihreän energian tuotannon tehokkuutta.
 
Tutkimus luo pohjaa aivan uudenlaiselle liiketoimintakonseptille, joka yhdistää niin tuulivoimalat, vedyn tuotannon kuin peltobiomassaan perustuvan biokaasutuotannon. Samalla edistetään vedyn tuotannon menetelmiä, vedyn varastointi- ja siirtoratkaisuja sekä käytön tehokkuutta ja turvallisuutta. Kaiken kaikkiaan projektin odotetaan tuottavan tietoa ja ratkaisuja, jotka edistävät vetyteknologian kehittämistä, sen laajempaa käyttöä eri sovelluksissa ja edistävät vihreän energian tuotantoa ja varastointia Suomessa.  

gH2ADDVA – Lisäarvoa uusilla vihreillä vetyteknologioilla energiantuotantoon, siirtoon ja hyödyntämiseen projektikokonaisuus käsittää sekä kehittämis- että investointihankkeet. Projektissa tehtävä tutkimus vahvistaa Jamkin sekä Jyväskylän kaupungin uudistuvan teollisuuden tavoitteita ja sitä tehdään monialaisesti yhdessä Jamkin Uudistuvan teollisuuden instituutin, Biotalousinstituutin sekä Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kanssa. Projekti liittyy Jyväskylän kaupungin ja TEM:n väliseen ekosysteemisopimukseen, jossa tavoitteena on rakentaa alueelle materiaaliteknologian ja valmistuksen tutkimus- ja tuotekehityskeskus ADDVA uudistuvan teollisuuden tarpeisiin.

gH2ADDVA-projektien kokonaisbudjetti on vajaa 1,8 miljoonaa euroa, josta Jamkin osuus on noin 1,6 miljoonaa euroa. Rahoituksesta noin 30 % kohdistuu pohjoisen Keski-Suomen alueelle. Projekti on Euroopan unionin osarahoittama oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Projekti toteutetaan ajanjaksolla 1.1.2024 - 30.6.2026.

Lisätietoja
Kati Valpe-Ojala
Projektipäällikkö
p. 050 471 6888
[email protected]
Uudistuvan teollisuuden instituutti
Teknologia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

(kuvaus julkaistu 8.2.2024)