uutinen 24.3.2022

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on koko korkeakouluyhteisön asia

Korkeakouluopiskelijat ovat suorittaneet opintojaan poikkeavien olosuhteiden keskellä jo kaksi vuotta, ja pandemian on huomattu vaikuttaneen opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen. Korkeakoulujen terveys- ja hyvinvointitutkimus KOTT (2021) osoitti, että vuonna 2021 opiskelijoilla esiintyi kuormittuneisuutta ja psyykkisiä oireita enemmän, kuin muulla aikuisväestöllä yleensä. Myös viimeisimmät sotauutiset saattavat luoda arkeen epävarmuutta ja huolta.

 

kaksi opiskelijaa katsoo toisiaan pöydän äärellä nenä-suu-suojaimet kasvoillaan

Opiskelijahyvinvointiin ja opiskelukykyyn kiinnitetään yhä enemmän huomiota ammattikorkeakouluissa. Hyvinvointia ja opiskelukykyä tukevia palveluja ja ohjausta on kehitetty Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja opiskelijakuntien, JAMKOn ja SAMOn, yhteistyössä keväästä 2021 alkaen. Hyvinvoinnin tuella ja sen haasteisiin varhain tarttumalla pyritään siihen, että opiskelijat kykenevät etenemään opinnoissaan ja valmistuvat. Opiskelijahyvinvoinnin yhteiskehittäminen (OHKE) -hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella.

Opiskelijoiden hyvinvointia voidaan tukea erilaisilla matalan kynnyksen palveluilla, joihin on helppo hakeutua. Joskus kuormittavassa tilanteessa eteenpäin pääsemisessä helpottaa se, että tulee kuulluksi ja voi keskustella tilanteesta toisen kanssa. Jamkissa kokeiltu hyvinvointivalmennus on yksi esimerkki opiskelijan näkökulmasta helposti saatavilla olevista tukimuodoista, joka koettiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi. Hyvinvointivalmennus lähtee liikkeelle opiskelijan omista tarpeista ja siinä tarkastellaan esimerkiksi arjen rutiineja. Hyvinvointivalmentaja ohjaa opiskelijan tarvittaessa muiden palvelujen pariin. 

Hankkeessa tehty tutkimus osoittaa, että opiskelijat kokevat ohjauksen ja opiskelujen tuen palvelut tärkeiksi, ja iso osa opiskelijoista myös hyödyntää tukea. Kaikki eivät kuitenkaan palveluja tunne tai käytä. Selvityksessä kävi ilmi myös, että toisaalta tieto eri tukimuotojen olemassaolosta hyödyllistä ja antaa vastaajien mukaan tunteen siitä, että tarvittaessa löytyy joku, jonka puoleen voi kääntyä, kun pulmia tulee. Tutkimus perustuu SeAMKin opiskelijoille tehtyyn kyselyyn.

OHKE-hankkeessa mukana olevissa ammattikorkeakouluissa tehostetaan ja selkeytetään edelleen viestintää opiskelijoille tarjolla olevista palveluista. 

-    On tärkeää muistaa, että opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen on korkeakouluyhteisön tehtävä. Se tarkoittaa siis myös pedagogisia ratkaisuja, korostaa projektipäällikkö Seija Eskola.

Opiskelijakuntien osuus OHKE-hankkeen kehittämistyössä tarjoaa erityisen läheisen näkökulman opiskelijoiden hyvinvointiin. JAMKO ja SAMO keskittyvät esimerkiksi opiskelijatutorien osaamisen ja jaksamisen kehittämiseen, jotta heilläkin olisi valmiuksia neuvoa ja tukea opiskelijoita myös hyvinvoinnin näkökulmasta.

-    OHKE-hankkeessa kahden ammattikorkeakoulun kesken yhteiskehittäminen on ollut antoisaa. Tietoa ja kokemuksia jakamalla saamme kehittämiseen laajempaa näkökulmaa. Pieniä konkreettisia parannuksia toimintaan on jo tehty ja jatkossakin otamme kokeiluun toisilta opittua, kuvaa Eskola hankeyhteistyötä, joka jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka. 

Hankkeen tutkimusten ja kehittämistyön tuloksia levitetään korkeakoulukentälle ja yleisölle vuoden mittaan.

Lisätietoja löydät hankkeen verkkosivulta:

www.jamk.fi/ohke

 

Lisätietoja:

Seija Eskola

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680

Sirpa Laitinen-Väänänen

Johtava tutkija, Principal Researcher
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358408658496

Kuva: Unsplash / Mira Kireeva