uutinen 2.2.2024

Sujuvampia siirtymiä työhön ICT-alalle: LIPPA-projekti madalsi raja-aitoja koulutuksen ja yritysten välillä

Kuva
LIPPA-hanke

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) ICT-alalla on tehty vuosina 2021-2023 kehittämistyötä, jolla tähdättiin ICT-alan insinöörikoulutuksessa olevien parempiin työllistymismahdollisuuksiin ja alan yritysten työvoiman saamisen helpottamiseen. 

LIPPA-projektin rollup EU-logoilla edustalla ja taustalla ammattikorkeakoulun aulassa opiskelijoita tapahtumassa.

LIPPA – Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta -hankkeen avulla sujuvoitettiin nuorten siirtymiä korkeakouluopinnoista työelämään. Tuloksina on luotu uutta yhteistyötä koulutuksen ja yritysten välille, kehitetty henkilöstön osaamista ja opiskelijoiden työelämätaitoja ja valmiuksia työelämään siirtymiseen. Moni opiskelija sai myös kohdennettua ohjausta valmistuakseen ammattikorkeakoulusta nopeammin. 

Ammattikorkeakouluopiskelijan työelämään siirtyminen voi vaikeutua, jos opintoihin kuuluvan työharjoittelun tai opinnäytetyön suorittaminen viivästyvät. Valmistumisen viivästymisen taustalla voi olla hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn haasteita. ICT-alan opiskelijan valmistumisen tielle saattaa tulla myös työllistyminen kesken opiskelun, minkä vuoksi tutkinnon valmiiksi saattaminen voi jäädä. Valmistumisvaiheen opiskelijat tarvitsevat myös ohjausta ja tukea, ja korkeakoulu voi auttaa opiskelijoita työllistymisessä. 

LIPPA-hanke toteutettiin Euroopan unionin rahoituksella. Sen tavoitteina oli parantaa ICT-opintojen laatua sekä madaltaa koulutuksen ja työelämän raja-aitoja niin, että opiskelijoiden siirtymät opinnoista työelämään olisivat sujuvampia niin työharjoitteluun kuin opintojen jälkeiseenkin työhön. Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat oppilaitoksen yritysyhteistyöhön, henkilöstön osaamisen kehittämiseen sekä opiskelijoiden työelämätaitoja ja valmistumista tukevien toimintamallien ja ohjauksen kehittämiseen. 

Yhteistyö ja kohtaamiset yritysten kanssa edistävät siirtymiä 

21 keskisuomalaista yritystä on ollut mukana LIPPA-hankkeen toiminnassa. ICT-alan yritysten ja oppilaitosten yhteistoimintaa vahvistettiin yrityshaastattelujen, yritysvierailujen ja yritysten edustajien puheenvuorojen sekä tapahtumien avulla. Yhteistyötä hyödynnettiin myös työelämätaitojen ja alan osaamisen hankkimista tukevien välineiden ja toiminnan kehittämisessä. Hankkeessa tehtiin erilaisia selvityksiä ICT-alalla tarvittavasta osaamisesta niin yritysten kuin opiskelijoiden näkökulmista. Työelämän ja oppilaitoksen vuoropuhelu tukee opiskelijoiden valmistumista ja esimerkiksi työn opinnollistamisen kehittämistä työelämässä oleville opiskelijoille vaihtoehtoiseksi opintopoluksi. 

Työelämätapahtumilla ja -vierailuilla tuettiin matalalla kynnyksellä verkostoitumista yritysten kanssa ja esimerkiksi harjoittelupaikkojen löytämistä. Kun opiskelijat pääsivät keskustelemaan vapaamuotoisesti työpaikkojen edustajien kanssa ja jopa harjoittelemaan työhaastattelua, saivat he tietoa työelämässä tarvittavasta osaamisesta. Apua saatiin niin oman osaamisen kuvaamiseen ja CV:n rakentamiseen, harjoittelupaikan etsimiseen kuin henkilökuvan kuvaamiseen. Kitkanpoisto-tapahtumien koettiin nimensä mukaisesti poistaneen ”kitkaa” opiskelijoiden ja vastavalmistuvien työllistymisen tieltä. Vastaavia tapahtumia järjestetään jatkossa Jamkin ICT-alan opiskelijoiden Relaamo-toiminnan osana. 

Opiskelijaprojektista työelämätaitoja ja tietoa ICT-alan osaamisista 

Opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä edistetään Jamkissa myös opetusratkaisujen ja työelämäosaamisen ohjauksen osaamisen kehittämisellä. Yksi keino työelämäläheiseen oppimiseen on opinnollistaminen, joka tarkoittaa työn ja opiskelun yhdistämistä: opintojen osan suorittamista työssä ja työtä tekemällä. Hankkeessa koulutettiin ICT-alan opettajia ohjauksellisen osaamisen ja yritysyhteistyön lisäksi myös tunnistamaan työn opinnollistamisen mahdollisuuksia. 

Keväällä 2023 toteutettiin kiinnostava korkeakoululähtöisen työn opinnollistamisen kokeilu Future Factory (IT) -opintojakson opiskelijaprojekteina. 16 opiskelijatiimissä työskenteli yhteensä 100 opiskelijaa. Niiden opettajana toimi lehtori Marko Rintamäki. LIPPA-hankkeen toimeksiantona opiskelijatiimit kehittivät prototyypin ohjelmistopalvelusta, jonka avulla voidaan kartoittaa työelämässä tarvittavia osaamisia ja työelämätaitoja. Opiskelijoiden työelämätaitoja oli sparraamassa yhteensä 12 keskisuomalaista pk-yritystä. Toimintamallin havaittiin toimivan työelämän ja oppilaitosten vuoropuhelun työvälineenä.

Työelämäprojektit lisäävät ymmärrystä opiskelijoiden omasta ammatillisesta identiteetistä, tiimityötaitoja ja muita alan työelämässä tarpeellisia taitoja. Opetushenkilöstön on tärkeä nähdä tiimien merkitys projektioppimisessa ja tukea työskentelyä ohjauksellisin toimenpitein.

Kuvat: Future Factory (IT) -päätösseminaari ja LIPPA-työpaja IT-instituutin henkilöstölle Jamkilla. Kuvissa LIPPA-hankkeen osallistujia, ICT-alan opiskelijoita, IT-instituutin ja Jamkin henkilöstöä sekä hankkeen ohjausryhmän ja yhteistyöyritysten edustajia. 

Ohjausta ja kohtaamisia tarvitaan 

LIPPA-hankkeen toiminta ja kehittämistyö toi siihen osallistuneille opettajille merkittävää tukea työhön ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Myös oppilaitoksen hyvinvoinnin kysymykset nousivat esille. Alan substanssiosaamiseen keskittymisen rinnalla huomio on alkanut kohdistua opiskelijoiden motivaation ja hyvinvoinnin huomioimiseen. Työelämän siirtymisen haasteissa tukemisen rinnalla on tarkasteltu myös yleisesti opiskeluun ja yhteisöön kiinnittymistä. 

”Opettajat kaipaavat enemmän aikaa opiskelijoiden kohtaamiseen opetuksessa sekä pedagogista puhetta esimerkiksi opiskelijoiden ryhmäytymisestä. Tiedämme, että yhteisöllisyys ja vertaisuus auttavat opiskelijoita kiinnittymään opintoihin ja etenemään niissä. Siksi opiskelijakaveriyhteisöjen muodostaminen on merkittävä asia”, projektipäällikkö Annu Niskanen toteaa. 

LIPPA-projektissa tarjottiin kohdennettua ohjausta sellaisille opiskelijoille, joiden tutkinnon valmistuminen oli vaarassa opiskeluoikeuden päättymisajan lähestyessä. Tällaisia opiskelijoita tavoitettiin kevätlukukaudella 2023 yli 50. Heistä 22 onnistui saamaan opintonsa valmiiksi saman vuoden kesään mennessä ja noin puolet teki suunnitelman opintojen jatkamisesta. Henkilökohtainen - tai pienryhmäohjaus auttoi ”jatkoajalla” olevia opiskelijoita. Myös pienillä ohjaustoimenpiteillä ja -resursseilla voi olla opiskelijan näkökulmasta iso vaikutus. Kokemus on ollut palkitseva myös opettajalle. 

”Opintoja ja työelämään siirtymistä sujuvoittavat usein hyvin konkreettiset ja pienetkin ohjauksen keinot. Ammattikorkeakoulussa koko yhteisön on otettava vastuuta siitä, että tarvittaessa opiskelija saa tukea ja sille löytyy aina aika ja paikka. Merkitystä on myös turvallisen ilmapiirin luomisella ja monella tavalla yhteisen tekemisen mahdollistamisella”, muistuttaa Niskanen. 

ESR-rahoitteisen hankkeen kohderyhmään kuuluivat tieto- ja viestintätekniikan insinööriopiskelijat sekä Jamkin IT-instituutin opetus- ja ohjaushenkilöstö. Yhteistyökumppaneina ja välillisinä kohderyhminä oli mukana Keski-Suomen alueella toimivia pk-yrityksiä sekä Jamkin eri koulutusalojen henkilöstöä. Hankkeen tulosten avulla voidaan parantaa koulutuksen työelämävastaavuutta tulevissa opetussuunnitelmauudistuksissa.

Lisätietoja:

Annu Niskanen

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322756

Juha Hautanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406412950

LIPPA-hanke

Laatua ICT-opintoihin työelämärajapinnasta. ESR-rahoitteisessa hankkeessa madallettiin koulutuksen ja työelämän välisiä raja-aitoja ICT-alalla ja sujuvoitettiin nuorten siirtymiä ammattikorkeakouluopinnoista työelämään.