uutinen 23.1.2024

Puutuhkan hyötykäyttöä suometsätaloudessa edistetään 700 000 eurolla

Metsä- ja energiateollisuudessa syntyvän puutuhkan laatua halutaan parantaa sekä lisätä tuhkan käyttöä metsälannoituksessa. Puutuhkan jalostaminen tuhkalannoitteeksi edistää metsäteollisuuden raaka-ainehuoltoa. Metsän kasvun vauhdittamisen lisäksi lannoitus ylläpitää metsien terveyttä ja vähentää soiden kunnostusojitustarvetta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun vetämässä Heleä-hankkeessa haetaan ratkaisuja biopohjaisen tuhkan hyötykäytön lisäämiseen suometsätaloudessa. Hanke edistää Keski-Suomen pk-yritysten TKI-toimintaa sekä maaseudulla tapahtuvaa vihreää siirtymää.

”Heleä-hankkeessa pyritään lisäämään Keski-Suomen turvemaametsien elinvoimaa parantamalla lannoituksiin kelpaavan tuhkan saatavuutta ja lisäämällä tuhkalannoituksia. Tuhkalannoitus on oikealla kasvupaikalla pitkäkestoinen, taloudellisesti hyvin kannattava ja tehokas tapa lisätä puuston kasvua. Metsäteollisuuden puuntarve alueella pysyy oletettavasti vakaana ja turvemaametsien kasvunlisäykseen tähtääviin toimiin kannustaminen on perusteltua”, kertoo Suomen Metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Matti Virkkunen.

Lannoitukseen käytettävän tuhkan määrää on tarpeen lisätä Keski-Suomessa. Tähän tavoitteeseen on mahdollista päästä, kun eri kohteista syntyvän tuhkan laatu voidaan todentaa ja monitoroida, sekä muokata keskeisten käyttökohteiden tarpeisiin. Hankkeessa kootaan menetelmiä näihin, sekä selvitetään, kuinka pieniä tuhkaeriä on kannattavaa kuljettaa. Toimenpiteillä pyritään rakentamaan edellytyksiä tuhkaan perustuvalle liiketoiminnalle. Samalla metsänomistajien ja metsäalan ammattilaisten tietoisuus tuhkalannoittamisen hyödyistä ja mahdollisuuksista kasvaa.

Hanke palvelee ensisijaisesti keskisuomalaisia pieniä ja keskisuuria tuhkaa tuottavia lämpölaitoksia, tuhkaa raaka-aineena käyttävää lannoiteteollisuutta, lannoituspalveluja tuottavia yrityksiä, koneita ja laitteita valmistavia yrityksiä, kuljetusalaa, tuhkan puhdistusta suunnittelevia aloittelevia yrityksiä sekä metsänomistajia ja metsäammattilaisia.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoiman hankkeen kumppaneita ovat Jyväskylän yliopisto (kiertotalouden osaamiskeskittymä) ja Suomen Metsäkeskus. Jamkista mukana ovat teknologiayksiköstä Biotalousinstituutti ja Uudistuvan teollisuuden instituutti sekä liiketoimintayksikkö.

Heleä-hankkeen (Vihreään siirtymään ratkaisuja tuhkan hyötykäytön ja tuhkalannoituksen lisäämisellä) kokonaisbudjetti on yli 700 000 euroa, ja se saa rahoitusta mm. EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) osana turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukaisen siirtymän erityistavoitetta. 

Hanketta ovat rahoittamassa Alva Oy, Finsilva Oy, Keuruun Energia Oy, Loimua Oy, Puulaakson Energia Oy, Saarijärven kaupunki, Yara Suomi sekä MHY Karstula-Kyyjärvi ja MHY Keski-Suomi.
 

Lisätietoja

Leena Turunen

Asiantuntija, Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358406312199