uutinen 27.9.2023

Lisää osaamista ja liiketoimintaa metsäluonnon hoitoon

Metsäluontopalveluliiketoimintaa edistetään ja korkeakoulujen avointa opintotarjontaa kehitetään Keski-Suomessa luonto- ja ilmasto-osaamisen sekä yrittäjäkoulutuksen teemoilla. Uudet luonnontuotteet, virkistyskäyttö ja kompensaatiomarkkinat voivat tarjota vaihtoehtoja metsän perinteiselle talouskäytölle.

Metsämaisema

Suomen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2035 vaatii konkreettisia toimia hiilinielujen ja hiilivarastojen suhteen. Keskustelu päästötavoitteiden saavuttamisesta ja luontokadon pysäyttämisestä käy kuumana eri toimijoiden välillä ja tarvitsemme keinoja tuoda näitä tahoja samaan keskustelupöytään edistämään yhteisen tavoitteen saavuttamista ja siihen tarvittavia toimenpiteitä.  

”Olemme väsyneitä repivään metsäluontokeskusteluun ja haluamme löytää yhteistä tekemistä ilmasto- ja resurssiviisaan metsänhoidon kestävyyden edistämiseksi Keski-Suomessa”, sanoo vanhempi asiantuntija Helena Reiman Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.  

”Korkeakouluina jaamme ymmärryksen siitä, että tieteeseen perustuva tilannekuva ympäristökriiseistä ja siihen perustuvien tosiasioiden tunnustaminen on vastakkainasettelun purkamisen lähtökohta”, jatkaa professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta. 

Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto ovat saaneet maa- ja metsätalousministeriön myöntämänä 400 000 euron rahoituksen suometsien hiilinielujen ja -varastojen vahvistamista sekä monimuotoisuuden edistämistä lisäävään yhteistyöhön teemalla OVI - Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi. 

Oppilaitosten avoimeen opintotarjontaan tuotetaan luonto- ja ilmasto-osaamisen rajapintaan osuvia opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuuksien sisältöön kuuluvat muun muassa kokonaisvaltaisen tieteeseen perustuvan tilannekuvan hahmotus ympäristökriiseistä, maaperän hiilipäästöjen hillintä sekä ekologisen kompensaation rooli ilmasto- ja luontohaittojen välttämisessä ja hyvittämisessä. 

“Lisäksi tarjoamme yrittäjyyskoulutusta ja lisäämme tietoisuutta alan yritysmahdollisuuksien kehittymisestä monipuolisen viestinnän kautta. Yrittäjyyskoulutusten kautta on mahdollista löytää ja kehittää uusia liiketoimintamahdollisuuksia uudistuvalla metsäalalla. Tavoitteenamme on edistää niin luonnonhoitotöiden osaamista, kuin myös kehittää palvelutarjontaa sen ympärille”, kertoo Helena Reiman. 

Keskisuomalaisen metsäperinteen pohjalle rakentuu metsäluonto- ja ilmasto-osaamisen verkosto yhdessä Jamk Biotalousinstituutin, JYU.Wisdomin sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poken ja Suomen Metsäkeskuksen kanssa. Verkosto tukee ilmastonmuutoksen hillintää sekä yritysten varautumista ja resilienssin vahvistamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Keski-Suomen vahvassa metsäalan osaamisessa on vahvat juuret metsäluonnon- ja ilmasto-osaamisen kansallisen osaamiskeskittymän synnyttämiselle. Hanke on osa Täsmäsuo-kokonaisuutta, jonka yhteisenä tavoitteena on kehittää Keski-Suomessa kestävää, hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista suometsien käyttöä.

Lisätietoja:

Helena Reiman 

Vanhempi asiantuntija 

p. 0504738811 

[email protected] 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

Janne Kotiaho 

Ekologian professori 

p. 050 594 6881 

[email protected] 

Jyväskylän yliopisto 

Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi -hankkeen toteutusaika on 1.9.2023–30.9.2024. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuutta. Toimenpiteillä pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja -varastoja. Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuuden tavoitteena on tukea maataloustuottajia, metsänomistajia ja muita maankäytöstä päättäviä tahoja uusien ilmastokestävien toimintatapojen kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tärkeässä roolissa tässä on uuden tiedon tuottaminen ja parhaiden käytäntöjen jalkauttaminen käytännön työhön.