uutinen 21.12.2023

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kehittää korkeakoulutusta Itä-Afrikassa ulkoministeriön rahoituksella

Jamkissa käynnistyy vuoden 2024 alussa kolme uutta kansainvälistä projektia, joihin on myönnetty rahoitus Suomen ulkoministeriön Higher Education Partnership -ohjelmasta (HEP). Ohjelman tavoitteena on tukea suomalaisten ja kehittyvien maiden korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Vuosina 2024–2026 toteutuvalla rahoituskaudella HEP-ohjelman sisällöllisiä painopisteitä ovat opettajankoulutus, ilmastonmuutos ja kiertotalous sekä ruokaturva. 

Alkavat projektit ovat Towards inclusive and practice-oriented teacher education (TIPOTE), Breaking Education Barriers: Inclusion, Rehabilitation and Technology (BERT) sekä Higher Education Pedagogies for Teacher Education (HEP-TED). Projektit toteutetaan itäafrikkalaisten kumppanikorkeakoulujen ja suomalaisten korkeakoulujen yhteistyönä. Jamkin saama rahoitus hankkeisiin on noin 950 000 euroa ja kaikkien kolmen hankkeen kokonaisrahoitus on 3 170 000 euroa. 

Korkeakoulujen opetuksen kehitys yhdistävänä tekijänä 

Uusilla hankerahoituksilla Jamk yhdessä itäafrikkalaisten ja suomalaisten kumppaneidensa kanssa tukee yhteiskuntien ja koulutuksen kehittämistä Mosambikissa, Ruandassa ja Tansaniassa. Jamk koordinoi kahta projektia (TIPOTE ja BERT) sekä toimii osatoteuttajana Helsingin yliopiston koordinoimassa HEP-TED-projektissa. Kaikkia projekteja yhdistää pyrkimys kehittää itäafrikkalaisten kumppanikorkeakoulujen koulutuksen ja opetuksen laatua sekä koulutuksen yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta, mutta jokaisella projektilla on omat tulokulmansa opetuksen kehittämiseen. 

Mosambikissa toteutettavassa TIPOTE-projektissa vahvistetaan opettajankoulutusta kahdessa korkeakoulussa, UP-Maputossa ja ISET - One Worldissa. Opettajankoulutusohjelmien laadun kehittämisessä tavoitteena on lisätä erityisesti opettajaopiskelijoiden inklusiivisen koulutuksen osaamista mosambikilaisissa kouluissa ja oppimisympäristöissä.  

”Olemme tehneet yhteistyötä mosambikilaisten korkeakoulujen ja Lapin yliopiston kanssa jo vuodesta 2020, ja näin uusi hanke lähtee liikkeelle hyvältä pohjalta. Odotamme, että pääsemme yhdessä syventämään ymmärrystä siitä, mitä inkluusio Mosambikin toimintaympäristöissä tarkoittaa ja miten sitä voidaan opettajankoulutuksen kautta parantaa. Tulemme luomaan ja kokeilemaan toimintatapoja, joilla opettajat voivat tukea lasten ja nuorten yhdenvertaisia oppimismahdollisuuksia – riippumatta heidän äidinkielestään, asuinseudustaan, sukupuolestaan, oppimisvaikeuksistaan tai muista koulunkäyntiin ja oppimiseen vaikuttavista tekijöistä", kertoo projektipäällikkö Hanna Laitinen ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. 

BERT-projektin tavoitteena on edistää ruandalaisen ja tansanialaisen korkeakoulun kykyä purkaa esteitä, jotka haittaavat vammaisten henkilöiden inkluusiota ja yhteiskuntaosallisuutta erityisesti korkeakouluopetuksessa. Projektissa tuetaan kumppanikorkeakouluja kehittämään inkluusiota edistäviä käytänteitään liittyen monialaisen kuntoutuksen palveluiden hyödyntämiseen, opiskelujen saavutettavuuden lisäämiseen ja teknologisten apuvälineiden käyttöön osana oppimisen tukea.  

“Vaikka maailmassa on 1,3 miljardia vammaista henkilöä, joista 80 prosenttia asuu kehitysmaissa, heidän osallistumisensa koulutukseen sen eri asteilla, erityisesti korkeakoulutuksessa, on edelleen hyvin vähäistä. Heidän keskuudessansa myös koulutuksen keskeyttämisen ongelma on valitettavan yleinen. Inklusiivisen koulutuksen esteitä ovat muun muassa saavuttamattomat oppimisympäristöt, riittämättömät oppimisen apuvälineet ja vallitsevat asenteelliset esteet. BERT-projektin avulla edistetään Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 24 artiklan ja Kestävän kehityksen tavoitteen 4 täyttymistä, jotka pyrkivät varmistamaan oikeudenmukaisen ja inklusiivisen koulutuksen kaikille.”, toteaa projektipäällikkö Aychesh Nigussie Koski 

Ruandassa toteutettavassa HEP-TED-projektissa kehitetään korkeakoulujen johtamiskapasiteettia, opettajankoulutusta ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä, mihin pyritään erityisesti henkilöstön osaamisen vahvistamisella ja pedagogisella kehittämisellä. Yhteistyössä suomalaisten korkeakoulujen kanssa ruandalaiset korkeakoulut edistävät kestävää kehitystä yhteiskunnassaan.

"Olemme kehittäneet Itä-Afrikan maissa paikallisten kollegoiden kanssa jo useamman vuoden ajan koulutusten saavutettavuutta muun muassa digitalisaation huomioiden. Askel askeleelta, kuten HEP-TED hankkeessakin tullaan tekemään, muutokset alkavat näkyä esimerkiksi opiskelijalähtöisten kurssien kehittämisessä", toteaa vanhempi tutkija Eila Burns.  

Lisätietoja HEP-hankkeista ulkoministeriön sivustolla. 

Lisätietoja

Kare Norvapalo

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
HYVI T&K, Research and Development
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358405196091

Juha Hautanen

Päällikkö TKI, Head of Department R&D
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406412950

Lisätietoja TIPOTE-projektista

Hanna Laitinen

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358504731896

Lisätietoja BERT-projektista

Aychesh Nigussie Koski

Projektiasiantuntija, Project Specialist
Kuntoutusinstituutti, Institute of Rehabilitation
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358503069714

Lisätietoja HEP-TED-projektista

Eila Burns

Vanhempi tutkija, Senior Researcher
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405323126