uutinen 8.4.2024

Ammatilliset opettajakorkeakoulut ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät kehittävät inklusiivista ammatillista koulutusta

Inklusiivisen koulutuksen periaatteiden mukaisesti kaikilla tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella, ja koulutus ja tukitoimet tulee räätälöidä opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista yhä useampi tarvitsee opintoihinsa erityistä tukea (Tilastokeskus 2022). Uudessa Euroopan unionin osarahoittamassa hankkeessa Suomen kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut ja kuusi ammatillisen koulutuksen järjestäjää kehittävät yhdessä inklusiivista ammatillista koulutusta. 

Neljän aikuisen ihmisen kädet pinottuna

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa ammatillisen koulutuksen erityisen tuen arvioinnissa todettiin, että erityisen tuen järjestelyt ovat vaihtelevia ja tukea on saatavilla eri tavoin eri oppilaitoksissa (Goman ym. 2021). Inklusiivisella ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan kaikille saavutettavaa ja kaikkien osallisuutta mahdollistavaa koulutusta. INKLU - Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hankkeessa tämä tarkoittaa sitä, että ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat yhdenvertaisesti tarvitsemansa tuen, jotta he voivat hankkia tarvittavan osaamisen, tutkinnon ja työllistyä, opiskelevat he missä oppilaitoksessa tai missä päin Suomea tahansa. (ks. esim. EADSNE 2013; Ryökkynen ym. 2022.) 

INKLU-hankkeessa kehitetään ammatillisen koulutuksen erityisen tuen ja moniammatillisen yhteistyön käytänteitä ja prosesseja sekä henkilöstön osaamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tukemiseen opinnoissa ja työllistymisessä. Hankkeessa luodaan myös toimintasuosituksia ja välineitä erityisen tuen laadun arviointiin. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien yhteistyö mahdollistaa valtakunnallisen yhteiskehittämisen ja vaikuttamisen. Hankkeen aikana tavoitetaan lähes kaikki Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja luodaan alueellisia ja valtakunnallisia yhteistyöverkostoja. 

INKLU-hankkeen kehittämistyön kohderyhmiin kuuluvat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja johto, ammatilliset opettajankouluttajat ja ammatilliset opettajakorkeakoulut sekä ammatilliset koulutuksen järjestäjät. Kehittämistyön vaikutuksista hyötyvät erityistä tukea tarvitsevat ja erityisen tervetulleisiin ryhmiin kuuluvat ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä ohjaustyötä tekevät eri organisaatioissa ja työelämässä. 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen selvityksessä (2021) havaittiin kehittämisen tarpeita opetushenkilöstön osaamisessa, yhteistyökäytänteissä sekä erityisopettajien osaamisen hyödyntämisessä. Opettajankoulutusfoorumin kannanotossa (2023) esitetään, että erityispedagoginen osaaminen kuuluisi koko opetusalan henkilöstölle. Erityispedagogista osaamista tulisi huomioida niin opettajien peruskoulutuksessa, täydennyskoulutuksessa kuin koulutuksen järjestäjien omassa osaamisen kehittämisessä. 

Ammatillisissa opettajakorkeakouluissa, joissa koulutetaan ammatillisia opettajia, erityisopettajia ja opinto-ohjaajia, vahvistetaan hankkeen aikana opettajankouluttajien inklusiivisen koulutuksen osaamista ja kehitetään erityisopettajankoulutusta. Henkilöstölle tuotetaan erityispedagogisen osaamisen koulutus- ja perehdytyspaketti sekä erityisopettajankoulutukseen laaditaan yhteiset osaamistavoitteet ja -periaatteet. 

INKLU-hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanke toteutetaan Euroopan unionin rahoituksella Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmassa 1.3.2024–31.8.2026. 11 toteuttajan ryhmähankkeen kokonaisbudjetti on lähes 1,3 miljoonaa euroa. 

Hankkeen verkkosivusto: www.jamk.fi/inklu 

Lisätietoja:

Seija Eskola

Lehtori, Senior Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358406214680
Ammatilliset koulutuksen järjestäjät:

Mari Krook, Koulutuskuntayhtymä Brahe, [email protected] 

Erja Kärnä, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, [email protected] 

Anne Lindström, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, [email protected] 

Emma Mannerkivi, Savon koulutuskuntayhtymä, [email protected] 

Päivi Tanner, Ammattiopisto Spesia, [email protected] 

Mirkka Nummela, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, [email protected] 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut:

Eija Honkanen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, [email protected] 

Irmeli Lignell, Hämeen ammattikorkeakoulu, [email protected] 

Eero Talonen, Oulun ammattikorkeakoulu, [email protected] 

Minna Seppälä, Tampereen ammattikorkeakoulu, [email protected] 

Lähteet:

European Agency for Development in Special Needs Education [EADSNE] (2013). European Patterns of Successful Practice in Vocational Education and Training – Participation of Learners with SEN/Disabilities in VET. https://www.european-agency.org/sites/default/files/european-patterns-of-successful-practice-in-vet_vet-report_en.pdf. 

Goman, J., Hievanen, R., Kiesi J., Huhtanen, M., Vuojus, T., Eskola, S., Karvonen, S., Kullas-Norrgård, K., Lahtinen, T., Majanen, A., & Ristolainen, J. (2021). Erityinen tuki voimavaraksi – Arviointi ammatillisen koulutuksen erityisestä tuesta. Julkaisut 17:21. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI). https://www.karvi.fi/fi/julkaisut/erityinen-tuki-voimavaraksi-arviointi-ammatillisen-koulutuksen-erityisesta-tuesta. 

Opettajankoulutusfoorumin kannanotto. (2023). Erityispedagoginen osaaminen kuuluu kaikille. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/35d89ea5-ff2e-41ae-89b6-950760056773/40d7ba9f-f0be-49c4-b4ea-848eb0fda995/TIEDOTE_20230413080752.pdf 

Ryökkynen, S., Maunu, A., Pirttimaa, R., & Kontu, E. (2022). Learning about students’ receiving special educational support experiences of qualification, socialization and subjectification in Finnish vocational education and training: A narrative approach. Education Sciences, 12(2), 66. https://doi.org/10.3390/educsci12020066. 

Tilastokeskus (2022). Peruskoulun oppilaista 24 % sai tehostettua tai erityistä tukea vuonna 2022. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu: 5.4.2024. https://stat.fi/julkaisu/cl8lmq0ndqquf0dutte806lj3