uutinen 8.12.2023

Pyöräilyn olosuhteet ovat parantuneet ja pyöräilyn potentiaali tunnistettu Suomen kunnissa

Pyöräliikenteen olosuhteiden kehittäminen ja pyöräilyn edistämistyö ovat lisääntyneet ja vakiintuneet Suomen kunnissa vuosien 2010–2023 aikana. Pyöräilyn potentiaali on tunnistettu. Viime vuosina edistämistyö on saavuttanut yhä pienemmät kunnat.

Pyöräilijä talvisessa säässä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes on tehnyt selvityksen Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023. Selvitys kuvaa kuntien pyöräliikenteen olosuhteiden ja edistämisen tilaa sekä pyöräilyn trendejä. Kyselyyn vastasi keväällä 2023 yhteensä 127 kuntaa (vastausprosentti 43 %).

Aiemmat selvitykset on tehty vuosina 2010 ja 2018. Selvityksillä tuetaan pyöräilyä edistävää päätöksentekoa, johtamista ja kehittämistoimia tiedon avulla.

Selvityksen pääyhteistyökumppaneina olivat Pyöräilykuntien verkosto, liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Selvityksen rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualue.

Pyöräilyn olosuhteet selvitettiin monipuolisesti

Pyöräilyn olosuhteita selvitettiin monipuolisesti. Selvityksessä kysyttiin kuntien näkemyksiä pyöräilyn edistämisen poliittisesta tahtotilasta, edistäjätahoista ja yhteistyöstä. Kunnat vastasivat kysymyksiin pyöräliikenteen suunnittelusta ja sujuvuudesta, talviolosuhteista, kunnossapidosta, rakentamisesta ja taloudesta. Lisäksi selvitettiin pyöräpysäköinnin järjestämistä, seurantaa ja palautteenkeruuta sekä kuntien pyöräilyviestintää ja pyöräpalveluita.

Selvitykseen osallistuneet kunnat oli määritelty kokoluokittain suuret kaupungit, keskisuuret kaupungit, pienet kaupungit ja pienet kunnat.

Kuntien välillä oli selkeitä eroja pyöräilyn olosuhteissa ja edistämisessä, mutta erot ovat kaventuneet viime vuosien aikana. Kuudessa Suomen suurimmassa kaupungissa pyöräilyä edistettiin monella tapaa jo vuonna 2018. Vuoteen 2023 mennessä suurin osa keskisuurista kaupungeista nousi suurten kaupunkien tasolle, ja pyöräilyn edistämistyö on saavuttanut myös pienet kaupungit ja kunnat.

Pyöräily otetaan huomioon päätöksenteossa

Vuodesta 2010 lähtien poliittisia päätöksiä pyöräilyn edistämiseksi tehneiden kuntien osuus oli yli kolminkertaistunut. Poliittisten päätösten aiheina olivat yleisimmin pyöräliikenneverkon parantaminen, pyöräilyn edistämisohjelmien laatiminen, liikenneturvallisuuden parantaminen, investoinnit ja rahoitus sekä pyöräpysäköinnin kehittäminen.

Pyöräilyn edistäminen on vakiintunut suurten ja keskisuurten kaupunkien poliittiseen päätöksentekoon ja strategisiin toimiin. Kaikki suuret kaupungit ja 80 prosenttia keskisuurista kaupungeista tekee poliittisia päätöksiä pyöräilyn edistämiseksi.

Vuosien 2018 ja 2023 välisenä aikana pyöräilyn edistämisohjelmat, -strategiat tai muut pyöräliikennettä edistävät suunnitelmat ovat yleistyneet erityisesti pienissä kaupungeissa ja kunnissa. Pyöräilyn edistämisohjelmien yleistyminen on merkittävää, koska edistämisohjelman on havaittu olevan yhteydessä monien pyöräilyä edistävien toimenpiteiden toteutumiseen.

Pyöräilyn edistämisohjelmat olivat vuonna 2023 yleisimmin kunnan omia ohjelmia; 54 kunnassa oli kuntakohtainen pyöräilyn edistämisohjelma ja 37 kunnassa seudullinen. Uusimmassa selvityksessä havaittiin, että edistämisohjelmien vaikutukset olivat selkeämmät kunnan omana ohjelmana.

Pyöräilyä edistetään tavoitteellisesti ja poikkihallinnollisesti

Puolet kyselyyn vastanneista kuntien edustajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että pyöräilyä edistetään kunnassa tavoitteellisesti ja määrätietoisesti. Vastaajista 65 prosenttia vastasi, että pyöräilyn edistämistyötä tehdään poikkihallinnollisesti. Kunnan koko ei vaikuttanut merkittävästi vastauksiin.

Pyöräilykoordinaattoreita tai pyöräliikenteestä ja pyöräilyn edistämisestä päätoimisesti vastaavia kunnan työntekijöitä on edelleen vähän, vain neljässä suuressa kaupungissa.

Vuonna 2023 kolmas sektori eli yhdistykset ja seurat osallistuivat kuntien pyöräilyn edistämiseen 39 prosentissa kunnista. Kolmannen sektorin osallisuus pyöräilyn edistämiseen ei ollut juuri muuttunut vuodesta 2018.

Toimintasuosituksia valtiolle ja kunnille

Selvitys sisältää valtiolle ja kunnille toimintasuosituksia pyöräilyn olosuhteiden edistämiseksi. Yhteiseksi suositukseksi nousi Turvataan pitkäjänteinen ja riittävä kävelyn ja pyöräilyn edistämisen rahoitus. Pyöräilyn edistämis- ja investointiohjelmien toteuttamista pitää jatkaa, ja niihin on oltava riittävät resurssit.

Valtionhallinnossa ja kunnissa on tunnistettu pyöräilydatan ja seurantatiedon keruun tarve. Kunnissa toimintasuositukseksi nousi muun muassa asiakas- ja palvelunäkökulman tuominen osaksi pyöräliikenteen väylien talvikunnossapitoa.

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023 -selvitys (Marianne Turunen, toim.) on julkaistu Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa, ja sen verkkoversio on luettavissa Theseuksessa: Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa 2023 - Theseus.

Pyöräilyn olosuhteet Suomen kunnissa infograafit (pdf)

Lisätietoja selvityksestä

Marianne Turunen

Tutkija, Researcher
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504759522