uutinen 21.3.2024

Keski-Suomi vetytalouden toimintaympäristönä – arvoketjussa olisi tilaa tekijöille

Vetytalouden investointien sijoittuminen pääosin Suomen etelä- ja länsirannikoille jättää Keski-Suomen paitsioon vetytalouden osalta. Millaisia mahdollisuuksia Keski-Suomella voisi olla vetytaloudessa? Sitä selvitti Petri Tuominen tuoreessa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössään Keski-Suomi vetytalouden toimintaympäristönä.

Kuvituskuva

”Keski-Suomen vetytalouden tilasta saatiin laaja ja kattava kokonaiskuva aineistokatsauksen sekä SWOT-analyysien perusteella. Analyysit tehtiin alueellisen vetytalouden lähtökohdista, jonka keskiössä ovat teknologia ja osaaminen sekä vedyn käyttö. Vetytalouden rakentumisen kannalta tärkeäksi muodostui uutta arvoa tuottavat arvoketjumahdollisuudet liikenteeseen, jalostetoimintaan ja osaamiseen”, kertoo opinnäytetyön tekijä Petri Tuominen.  

Tutkimusaineistosta tehtyjen analyysien pohjalta tunnistettiin neljä vetytalouden arvoketjua. Liikenne ja liikkuminen -arvoketju perustuu päästövähennyksen tavoitteluun käyttämällä vetyä liikkumisen energianlähteenä. Vedyn jalostus -arvoketju tähtää korkeamman jalostusasteen omaavien vetyjalosteiden valmistukseen ja hyödyntämiseen. Osaamiseen liittyen tunnistettiin kaksi arvoketjumahdollisuutta: Osaamisella vaikuttaminen sekä Osaamisella heikkouksista liiketoiminnaksi. Näissä arvoketjuissa alueellisen osaamis- ja koulutuskeskittymän kykyjä hyödynnetään tunnistettujen heikkouksien ja uhkien lieventämisessä uutta liiketoimintaa luomalla sekä hyödyntäen alueellista palveluntarjontaa palveluiden ja ratkaisuiden tuottamisessa.

”Teknologiaan ja osaamiseen kohdistuvista tekijöistä esille nousi erityisesti tiedon halu ja tarve, kiinnostus vedyn käyttömahdollisuuksiin sekä liiketoimintaan. Vedyn jalostus -arvoketjussa on esimerkiksi merkittävät mahdollisuudet liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Heikkouksiksi ja uhkiksi koettiin puolestaan puuttuvat ratkaisut ja tuotteet, tietämättömyys, osaavan työvoiman riittävyys sekä oppilaitosten vähäinen hyödyntäminen yrityksille suunnattujen palveluiden ja laboratorioympäristöjen osalta. Jokaiselle arvoketjulle oli tyypillistä tukeutua vähintään joiltain osin alueelliseen osaamis- ja koulutuskeskittymään, laitteistoihin ja tutkimusympäristöihin mahdollistajana ja palveluntarjoajana”, Tuominen toteaa.

Tutkimustyön tulokset perustuvat suurelta osin Keski-Suomen alueellisille toimijoille suunnattuun lomakekyselyyn, johon vastasi 50 toimijaa. Aineistoa täydennettiin Keski-Suomen liiton tekemillä kuudelle organisaatiolle kohdennetuilla teemahaastatteluilla.

Opinnäytetyö lisää tietoisuutta vetytalouden alueellisista mahdollisuuksista sekä auttaa toimijoita löytämään sijoittumisensa arvoketjuissa. Opinnäytetyö toimii myös kattavana tietolähteenä vetytaloudesta kiinnostuneille. YAMK opinnäytetyön tulokset esiteltiin 20.3. klo 15–17 järjestetyssä Vetytalous Keski-Suomessa - Löydä paikkasi arvoketjussa -seminaarissa. Opinnäytetyö on saatavilla Theseus.fi -palvelusta kevään 2024 aikana.

Opinnäytetyön tilaajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja tukitoimijoina toimivat Elomatic Oy ja Keski-Suomen liitto. Tutkimus toimi osittaisena esitietojen kerääjänä Jamkin koordinoimaan gH2ADDVA-projektiin, jonka tavoitteena on edistää vetyteknologioiden käyttöä ja kehitystä Keski-Suomessa. gH2ADDVA-projekti on Euroopan unionin osarahoittama. 

Lisätietoja:

Petri Tuominen, Senior Design Engineer
[email protected]
p. 050 347 3437
Elomatic Oy

Hannariina Honkanen, yliopettaja
[email protected]
p. 050 432 5820
Jyväskylän ammattikorkeakoulu