uutinen 8.9.2021

Kohti yhdenvertaista Ohjaamoa - uutta materiaalia OSMO2-projektilta

Moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen vaikuttaa myös nuorten hyvinvointiin ja hyvään arkeen. Yhdenvertaisuutta edistävä toimintakulttuuri on tarpeellista myös Ohjaamoissa, jotka ovat keskeisiä nuorten kohtaamisessa. OSMO2-projekti on tarjonnut Ohjaamoille valmennusta yhdenvertaiseen ohjaukseen ja tuottanut myös materiaalia ohjaajille.

Kohti yhdenvertaista Ohjaamoa - uutta materiaalia OSMO2-projektilta .png

Tuoreen Unicefin toteuttaman kyselyn mukaan moni nuori kokee, ettei ole helppoa olla oma itsensä ja että esimerkiksi oppilaitoksissa aikuiset voivat puhua erilaisuudesta normeista poikkeamisena. Kokemus siitä, että on muista poikkeava ja liian erilainen, heikentää arjen hyvinvointia.

Yhdenvertaisuusosaaminen ja yhdenvertaisuutta edistävä toimintakulttuuri on tärkeää myös Ohjaamoissa, jotka ovat keskeisiä toimijoita nuorten kohtaamisessa. Ohjaamot ovat alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupisteitä, joiden ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen.

OSMO2 - Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektissa ja sitä edeltäneessä OSMO-projektissa Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun, Diak ammattikorkeakoulun ja Åbo Akademin asiantuntijat ovat valmentaneet, sparranneet ja kouluttaneet Ohjaamoissa työskenteleviä henkilöitä jo viiden vuoden ajan. Mukana on ollut kaiken kaikkiaan noin 40 Ohjaamoa ja noin 400 osallistujaa.

Yhdenvertainen ohjaus huomioi yksilölliset tarpeet ja moninaisuuden

Pian päätökseen tuleva OSMO2-projekti kehitti Ohjaamoissa työskentelevien ja niiden verkostoon kuuluvien henkilöiden monikulttuurista osaamista, monialaista tieto-, neuvonta- ja ohjausosaamista sekä niitä tukevia toimintatapoja. Ohjauksen ja Ohjaamoiden saavutettavuus ja työntekijöiden kyky kohdata erilaisia asiakkaita haluttiin varmistaa näin myös monikulttuurisesta näkökulmasta. 

Tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtaamisen sekä osallisuuden teemat ovat olleet projektin painopisteinä erityisesti viime vuosina. Ohjauksessa yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että ohjataan yksilöllisesti ja ohjattavan tarpeiden mukaan sekä tarjotaan tuki ja ohjaus saavutettavasti ja osallistavalla tavalla.

Kehittämistyön tuloksena syntyi yhdenvertaisen ohjauksen materiaali, joka lanseerattiin elokuussa 2021 osana aiemmin julkaistua Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakkia. Yhdenvertainen Ohjaamo -sivusto toimii yhdenvertaisen ohjaamisen oppaana myös muille kuin Ohjaamojen työntekijöille. Se löytyy osoitteesta http://bit.ly/YhdenvertainenOhjaamo.

OSMO2-projekti toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamana vuosina 2019–2021, se jatkoi OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projektin työtä (2016-2019). www.jamk.fi/osmo2

Lisätietoja: 

Riikka Michelsson 
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi @jamk.fi 
puh. 040 532 2514 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu 

Kuva poistettu.