jamk.fi

Uusi jätevesijärjestelmä on ensin suunniteltava ja kunnasta on muistettava hakea toimenpidelupa ennen töihin ryhtymistä.

Jos kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmää pitää selvityksen perusteella parantaa tai uusia kokonaan, tarvitaan sitä varten suunnitelma. Sen voi laatia ainoastaan asiaan perehtynyt ja kouluttautunut alan ammattilainen.  Suunnitelman tulee perustua riittäviin maastotutkimuksiin paikan päällä sekä keskusteluihin kiinteistön omistajan kanssa. Yhdessä kannattaa miettiä ainakin seuraavia asioita;

 • Voidaanko ja täytyykö kiinteistö liittää viemäriin?
 • Voidaanko jätevedet puhdistaa useamman kiinteistön yhteisessä järjestelmässä?
 • Millainen käsittelyjärjestelmä kohteeseen soveltuu?
 • Mitkä ovat kiinteistön tulevaisuuden suunnitelmat?
 • Lähdetäänkö rakentamaan täysin uutta järjestelmää vai voiko vanhan vielä kunnostaa?

Jos kiinteistöllä rakennetaan uutta rakennusta tai peruskorjataan vanhaa, on jätevesien käsittelyjärjestelmä laitettava samalla kuntoon. Suunnitelma liitetään tällöin rakennuslupahakemukseen. Jos kiinteistöllä on tarkoitus kunnostaa tai uusia pelkästään jätevesien käsittelyjärjestelmä, suunnitelma liitetään toimenpidelupahakemukseen.

Uuden jätevesijärjestelmän tulee täyttää asetuksen vaatimukset myös suunnitelman osalta

Suunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen, että sen perusteella voidaan rakentaa asetuksen vaatimukset täyttävä järjestelmä ja valvoa työn laatu paikan päällä. Suunnitelman avulla siis rakennetaan juuri kyseiseen kohteeseen sopiva ja toimiva järjestelmä.

Suunnitelmalle asetetut vaatimukset

 • Suunnitelmassa on otettava huomioon kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö sekä rakennusten elinkaari.
 • Jätevesijärjestelmän suunnitelman tulee perustua riittäviin maastotutkimuksiin eli kattavaan esiselvitykseen, jossa perehdytään mm. tontin korkeuseroihin, maaperään sekä pinta- ja pohjavesiolosuhteisiin.
 • Suunnitelmasta tulee selvitä järjestelmän mitoitusperuste, joka perustuu syntyvän jäteveden laatuun, määrän ja kuormitusvaihteluihin.
 • Suunnitelmassa on myös esitettävä luotettava arvio uuden jätevesijärjestelmän puhdistustehosta kyseisellä kiinteistöllä.
 • Suunnitelman tulee olla riittävän yksityiskohtainen, että sen perusteella voidaan rakentaa vaatimukset täyttävä jätevesijärjestelmä ja valvoa rakentamistyön laatua.
 • Suunnitelman tulee myös sisältää tarvittavat ohjeet järjestelmän asianmukaista käyttöä ja huoltoa varten.

Suunnitelma kelpaa jätevesiselvitykseksi, jos järjestelmä on toteutettu sen mukaisesti.