Ammattikorkeakouluun ohjaaville

Opiskelijat istuvat nuotiolla

Opinto-ohjaajilla ja koulutusneuvojilla on tärkeä rooli nuorten ja aikuisten opiskelu- ja uravalinnoissa. Tällä sivulla tarjoamme tietoa hakemisesta, tilastoja, videoita ja erilaisia materiaaleja ohjaustyön tueksi.

8500

opiskelijaa
80:sta eri maasta

7

eri opiskelualaa
tutkintokoulutuksessa

4

kampusta
Jyväskylässä ja Saarijärvellä

Tutustu tutkintoihimme

Jamkissa voi opiskella seitsemällä eri koulutusalalla AMK- ja YAMK-tutkintoja, suomeksi ja englanniksi. Englanninkielisessä koulutuksessa opiskelija pääsee opiskelemaan kansainvälisessä ryhmässä ja kehittämään englanninkielen taitoaan sekä kulttuurituntemustaan. Kansainvälistymistä tukee myös ulkomailla suoritettu harjoittelu tai vaihtojakso, joihin voi hakeutua myös suomenkielistä tutkinnoista.

Päivätoteutuksissa opiskelijat pääsevät osallistumaan arkipäivinä lähiopetukseen ja tapaamaan opiskelijakavereitaan kampuksille. Lähiopetuksen lisäksi opintoihin sisältyy ryhmätöitä, verkko-opintoja, itsenäistä lukemista, tiedon etsintää ja tehtävien tekemistä. Tärkeä osa opintoja ovat myös harjoittelut työelämässä, erilaiset työelämäprojektit ja opinnäytetyön tekeminen.

Monimuotototeutuksissa opiskelu on verkkopainotteista ja monesti opiskelu jaksottuu lähi- ja etäjaksoihin sekä harjoitteluihin. Etäopiskelu ei kuitenkaan ole yksinäistä puurtamista vaan tukea saa niin opettajilta, opiskelukavereilta kuin tukipalveluilta. Monimuoto-opiskelu vaatii opiskelijalta päiväopintoja enemmän omaa aikatauluttamista ja itseohjautuvuutta.

Työmäärä molemmissa opiskelutavoissa on sama, joten monimuotototeutusta ei kannata valita sen vuoksi, että opinnoista selviäisi pienemmällä vaivalla. Tarkemmat kuvaukset tutkinto-ohjelman toteutustavoista tutkinto-ohjelman nettisivuilta tai tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöltä.

AMK-tutkinnosta valmistuneen, jo työelämää nähneen matka voi jatkua monenlaisten koulutusvaihtoehtojen parissa. Osaamista voi laajentaa suuntaamalla YAMK-tutkintoon tai yliopistotutkintoihin, tai täydennyskoulutuksiin esimerkiksi korkeakouludiplomeihin.

Eri koulutusvaihtoehtomme aloittain löydät alta.

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen

Jamkin opinnoista kiinnostuneiden on mahdollista hakea opiskelemaan usealla eri tavalla. Tutustu eri hakuvaihtoehtoihimme!

Korkeakoulujen syksyn 2023 yhteishaku, 4.-14.9.2023 klo 15 saakka

Syksyn yhteishaussa voi hakea suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Haussa on priorisointi eli hakutoivejärjestys tulee miettiä huolella. Jos kiinnostavaa tutkinto-ohjelmaa ei löydy, kannattaa tarkistaa kevään hakujen tarjonta. Moni ohjelma on haussa vain joko syksyllä tai keväällä.

Syksyn 2023 uudelleen myönnettävän opiskeluoikeuden haku, 1.-15.10.2023 klo 15 saakka

Jos hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa joko opiskeluoikeusajan tai harkinnanvaraisen lisäajan päättymisen vuoksi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tai muussa ammattikorkeakoulussa, hän voi hakea oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi suorittamaan kesken jääneen tutkintonsa loppuun.

Syksyn 2023 siirtohaku, 1.-15.11.2023 klo 15 saakka

Siirtohaussa voi hakea opiskelupaikkaa, jos hakijalla on opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa ja hän haluaa siirtää opiskeluoikeutensa Jamkiin samaan tai lähes samaan tutkinto-ohjelmaan. Siirtoa voi hakea myös Jamkin sisällä, mikäli hakija haluaa vaihtaa esimerkiksi kätilö (AMK)-ohjelmasta Sairaanhoitaja (AMK)-ohjelmaan. Lisäksi Jamkin sisällä on mahdollista hakea tutkinto-ohjelman vaihtoa esimerkiksi insinööri (AMK)-ohjelmasta toiseen.

Syksyn 2023 avoimen väylän haku 1.-15.11.2023

Avoimen väylässä voi hakea, jos on suorittanut vaaditun määrän haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Syksyn 2023 toisen asteen väylähaku, 1.-15.11.2023

Toisen asteen väylässä voi hakea, jos on suorittanut vaaditun määrän haettavaan tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintoja toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittamisen aikana.

Korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku, 3.-17.1.2024 klo 15 saakka

Kevään ensimmäisessä yhteishaussa voi hakea englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Haussa ei ole priorisointia, joten hakutoivejärjestystä ei tarvitse miettiä.

Korkeakoulujen kevään 2024 toinen yhteishaku, 13.-27.3.2024 klo 15 saakka

Kevään toisessa yhteishaussa voi hakea suomenkielisiin tutkinto-ohjelmiin. Haussa on priorisointi eli hakutoivejärjestys tulee miettiä huolella. Jos kiinnostavaa tutkinto-ohjelmaa ei löydy, kannattaa tarkistaa syksyn haun tarjonta. Moni ohjelma on haussa vain joko syksyllä tai keväällä.

Valintatavat

Jamkissa on käytössä useita eri valintatapoja AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Käytössä oleva valintatapa selviää hakukohteen valintaperusteista Opintopolussa, hakuohjesivuiltamme ja tutkinto-ohjelman omilta nettisivuilta.

YO-todistusvalinta

Valintatavassa ovat mukana suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, tai European Baccalaureate -tutkinto (EB), International Baccalaureate -tutkinto (IB), Suomessa suoritettu Reifeprüfung (RP) -tutkinto tai Deutsche Internationale Abitur (DIA)-tutkinnon suorittaneet.

Ylioppilastutkintotodistus voi todistusvalinnassa tuottaa enintään 198 pistettä. Todistusvalinnassa pisteytetään enintään viisi ainetta:

  • Äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä tai ruotsi toisena kielenä)
  • Matematiikka
  • Vieras/toinen kotimainen kieli
  • Kaksi reaaliainetta/vierasta kieltä (Toista kotimaista kieltä ei huomioida tässä kohdassa, reaaliaineissa huomioidaan vain vuonna 2006 ja sen jälkeen suoritetut nk. ainereaalit.)

Kaikki pisteytettävät aineet huomioidaan vain kerran. Hakijalle huomioidaan paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista.

Mikäli hakija on suorittanut kaksois- tai kolmoistutkinnon, on hän mukana molemmissa todistusvalinnoissa, jos ammatillinen perustutkinto täyttää sille asetetut vaatimukset.

Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinta

Ammatillisen perustutkinnon todistusvalinnassa huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatilliset perustutkinnot. Ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai kokonaan näyttötutkintona suoritettua ammatillista perustutkintoa ei huomioida todistusvalinnassa.

Ammatillisen perustutkinnon todistus voi todistusvalinnassa tuottaa enintään 150 pistettä. Todistusvalinnassa pisteytetään tutkinnon painotettu keskiarvo ja kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat:

  • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ammatillisten tutkintojen korotettuja arvosanoja ei tällä hetkellä voida huomioida ammattikorkeakoulujen todistusvalinnoissa.

Mikäli hakija on suorittanut kaksois- tai kolmoistutkinnon, on hän mukana molemmissa todistusvalinnoissa.

AMK-valintakoe

AMK-valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään omalla kannettavalla tietokoneella. Suurin osa ammattikorkeakoulujen hakukohteista käyttää AMK-valintakoetta.

AMK-valintakoe koostuu eri osioista. Valintakokeen osiot ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin hakija on hakenut. AMK-valintakokeessa on sekä kaikille hakijoille yhteisiä osioita että eri koulutusalojen omia osioita. Hakijan tulee suorittaa hyväksytysti kaikki hakukohteelle kuuluvat osiot, jotta voi tulla siihen valituksi.

International UAS Exam

International UAS Exam on ammattikorkeakoulujen yhteinen englanninkielisten tutkinto-ohjelmien valintakoe, joka perustuu AMK-valintakokeeseen. Koe on hakijalle kaksivaiheinen ja se toteutetaan kokonaan verkossa.

Valintakokeen ensimmäisen vaiheen eli verkossa toteutettavan kirjallisen kokeen sisältö ja kesto määräytyvät sen mukaan, mihin hakukohteisiin hakija on hakenut. Hakijan tulee suorittaa kaikki koulutusalan kokeeseen kuuluvat osiot hyväksytysti, jotta voi tulla kutsutuksi toiseen vaiheeseen.

Toinen vaihe on verkossa toteutettava ryhmähaastattelu. Hakija kutsutaan ylimmän mahdollisen UAS Examia käyttävän hakutoiveensa ryhmähaastatteluun. Haastatteluun voi saada kutsun vain sellaiselta hakutoiveelta, jonka ensimmäisen vaiheen kokeen hakija on läpäissyt.

Ryhmähaastattelussa arvioidaan pääasiallisesti suullista englannin kielen taitoa joka pisteytetään ja osana toista vaihetta englannin kielen kirjallista tuottamista, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty

Valintaopintojakso

Valintaopintojakso on Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso, joka on osa haettavan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa. Valintaopintojakso on hakijalle ilmainen ja sinne ilmoittautuminen tapahtuu automaattisesti yhteishaun hakemuksen perusteella.

Valintaopintojakso kestää noin kaksi kuukautta ja tehtävät tehdään ennalta määrätyn aikataulun mukaisesti viikottain.

Opiskelijaksi hyväksyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet saavan opintojakson sisällytettyä AMK-tutkintoonsa. Muut opintojakson hyväksytysti suorittaneet saavat opintojaksosta avoimen ammattikorkeakoulun suoritusmerkinnän.

Oma valintakoe

Osa Jamkin AMK-tutkinto-ohjelmista ei ole mukana valtakunnallisessa AMK-valintakokeessa, vaan opiskelijat valitaan oman valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen voi sisältyä ennakkotehtäviä tai -materiaalia.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos hakija tarvitsee vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä valintakokeessa (esim. lisäaika, avustaja, tai tekninen apuväline), tulee hänen täyttää sähköinen yksilöllisiä järjestelyjä koskeva hakemus. Kunkin hakijan tilanne harkitaan erikseen.

Hakijan tulee hakea erikseen jokaiseen eri valintakokeeseen yksilöllisiä järjestelyjä. Myönnetyt yksilölliset järjestelyt ovat hakukausikohtaisia, eli jokaisessa haussa järjestelyjä on haettava uudelleen. Tiedot yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta eivät siirry korkeakoulun käyttöön YTL:lta tai muista oppilaitoksista.

Tutustu myös muihin opiskeluvaihtoehtoihimme!

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin voi osallistua kuka tahansa iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot soveltuvat jokaiselle,  joka suunnittelee hakeutuvansa ammattikorkeakouluopintoihin tai ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin tai haluaa kehittää osaamistaan työelämässä tai itseään kiinnostavassa asiassa.

Avoimessa voi opiskella ammattikorkeakoulututkintoihin kuuluvia opintojaksoja, mutta ei koko tutkintoa. Opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa, jos myöhemmin hakee ja tulee valituksi Jamkin tutkinto-opiskelijaksi.

Ammattikorkeakouluopinnot lukiolaisille ja ammattiin opiskeleville

Tiesitkö, että Jamkissa voi tehdä opintoja jo lukio- tai ammattiopintojen aikana? Jamk tarjoaa useita vaihtoehtoehtoja tehdä AMK-opintoja jo lukion tai ammatillisten opintojen aikana - paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Opinnot toteutetaan avoimen ammattikorkeakoulun kautta, eli ne ovat täsmälleen samoja kuin tutkintokoulutuksessa. Tutustu opiskelumahdollisuuksiin!

Tavoitat meidät

Palvelemme sinua puhelimitse, sähköpostitse ja paikan päällä kampuksillamme.

Hakijapalveluiden yhteystiedot

Etäohjauksen ajanvaraus

Hakijapalvelut tarjoavat etäohjausaikoja Hakeminen Jamkiin -sivulla.

Etäohjauksen ajanvaraus

Kampusvierailut ryhmille

Tervetuloa tutustumaan Jamkiin! 

Lue lisää kampusvierailuista

Materiaaleja hakijalle

Tilastoja opiskelijavalinnoista

Esitykset

Hyödyllisiä linkkejä ohjaustyön tueksi