jamk.fi
Jussi Halttunen, rehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lukuvuoden 2015–2016 avaus

"Hyvät uudet opiskelijat, arvoisat kutsuvieraat ja korkeakouluyhteisön jäsenet! Haluan aluksi onnitella lämpimästi teitä uudet opiskelijat, jotka olette nyt aloittamassa opiskeluanne Jyväskylän ammattikorkeakoulussa!  Olette saaneet opiskelupaikan arvostetussa korkeakoulussa, jossa jokaiseen tarjolla olevaan paikkaan on pyrkimässä alasta riippuen 5-10 ensisijaista hakijaa. Toivottavasti opiskelunne JAMKissa sujuu hyvin ja aikanaan valmistuessanne saatte työpaikan haluamaltanne alalta tai ryhdytte itse yrittäjiksi. Teemme parhaamme, jotta teidän opiskelunne onnistuisi hyvin ja että myös aikanaan löytäisitte ensimmäisen työpaikan."

 

Hyvät kuulijat,

Olemme käynnistämässä Jyväskylän ammattikorkeakoulun 20. uutta lukuvuotta vakinaisena ammattikorkeakouluna. Samalla tämä on myös itselleni 10. toimintavuosi korkeakoulun rehtorina. JAMK on vakiinnuttanut kuluneiden 20 vuoden aikana paikkansa suomalaisten ammattikorkeakoulujen kärjessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmittareiden perusteella lukeudumme selkeästi kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon Suomessa ja muun muassa kansainvälisen opiskelija- ja henkilöstövaihdon osalta olemme Suomen paras.

JAMK on tunnettu ja tunnustettu toimija myös kansainvälisesti ja olemme rakentaneet maailmanlaajuisesti vahvan kumppanuusverkoston. Kuluneiden 20 vuoden aikana korkeakoulustamme on valmistunut liki 20 000 eri alojen ammattilaista: insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, restonomeja ja muita työelämän ammattilaisia. JAMKista hankittu osaaminen on elintärkeää monen organisaation ja yrityksen toiminnan kannalta Keski-Suomessa. JAMK on vahva TKI-toimija painopistealueillaan ja on tehnyt vahvoja avauksia uusille osaamisalueille kyberturvallisuuteen ja biotalouteen.

Kun ammattikorkeakoulutoiminta käynnistettiin Suomessa aluksi väliaikaisilla toimiluvilla 1990-luvun alussa, elettiin silloinkin syvän laman aikaa Suomessa. Siitä selvittiin, ja Suomen talous kääntyi vahvaan nousuun 1990-luvun puolivälin jälkeen. Ammattikorkeakoulujen työelämälähtöinen koulutus tarjosi silloin hyvät eväät yritysten liiketoiminnan kasvulle erityisesti IT-alan osalta, johon myös Jyväskylässä tuolloin panostettiin.

Historia toistaa itseään, kuten tavataan sanoa. Tälläkin hetkellä elämme syvän laman ja taloustaantuman aikaa. Vuonna 2008 koetusta kansainvälisestä finanssikriisistä alkanut taloustaantuma on Suomessa kestänyt kohta seitsemän vuotta (kuten aikanaan nälkävuodet faaraoiden Egyptissä) ja maamme BKT on laskenut neljänä perättäisenä vuonna käytännössä vuoden 2006 tasolle reaalisesti.

Erityisen huolestuttava piirre nykyisessä lamassa on korkea nuorten työttömyysaste, joka koskettaa ankaralla kädellä erityisesti korkeakouluista valmistuvia. Toivottavasti saavutamme kohta laman pohjan ja pääsemme ponnistamaan siitä uuteen nousuun. Ammattikorkeakouluilla ja niiden työelämälähtöisellä toiminnalla on siinä tärkeä rooli, kuten 1990-luvun lopun historia osoittaa.

JAMK laatii parhaillaan strategiaansa, joka ulottuu vuoteen 2020 saakka. Strategian nimeksi on valittu ”Osaaminen kilpailukyvyksi”, mikä on samalla myös ammattikorkeakoulun päivitetty missio. Strategiaan liittyen olemme tehneet perusteellisen toimintaympäristön analyysiin sekä laatineet vuoteen 2030 saakka ulottuvan tulevaisuuskuvan. Sen mukaan JAMK haluaa olla kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja sekä kilpailukyvyn kehittäjä. Monella tapaa arvioiden JAMKin toimintaympäristöön liittyy monia merkittäviä mahdollisuuksia, jotka ammattikorkeakoulun on otettava toiminnassaan huomioon. Missiomme mukaisesti haluamme tarjota Teille, opiskelijoillemme, sellaista osaamista, mikä mahdollistaa teille kilpailukykyisen työllistymisen työmarkkinoilla joko palkansaajana tai yrittäjänä.

Keski-Suomessa on käynnistynyt tai lähivuosina käynnistymässä useita merkittäviä investointi- ja rakennushankkeita sekä julkisia että yksityisiä, jotka uudistavat työelämää olennaisesti sekä luovat myös uusia työpaikkoja. Näistä merkittävimpänä mainittakoon Äänekosken uusi biotuotetehdas, Jyväskylän uusi keskussairaala, Kankaan alueen uuden kaupunginosan rakentaminen, Hippoksen alue sekä Himoksen matkailualueen laajentaminen Jämsässä. Lisäksi Saarijärven kaupunki ja Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopisto rakentavat Tarvaalan alueelle uutta biotalouskampusta, jossa myös JAMK on mukana merkittävänä toimijana.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu haluaa olla mukana aktiivisena kehittämistoimijana kaikissa näissä maakunnan merkittävissä investointi- ja rakennushankkeissa. Uskomme vahvasti, että ne tuovat asiantuntijoillemme ja opiskelijoillemme merkittäviä toimintamahdollisuuksia ja jatkossa myös uusia työpaikkoja meiltä valmistuneille.

Toimintaympäristömme merkittävimmät muutosvoimat seuraavien viiden vuoden aikana ovat oppimisen muutos, digitalisaatio, kansainvälisyys, yrittäjyys, julkisen sektorin uudet toimintamallit, resurssiviisaus sekä korkeakoulurakenteiden muutos. Edellä kuvatut muutosvoimat näkyvät myös JAMKin strategian uusissa painopistevalinnoissa, joita ovat: oppimisen uudistaminen, uudistuva liiketoiminta ja yrittäjyys, biotalous, kyberturvallisuus sekä hyvinvointi.

Keskeinen kysymys kuuluu, miten nämä muutosvoimat näkyvät korkeakoulun toiminnassa, opetuksessa, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa ja palveluissa. Seuraavien viiden vuoden kuluessa tulemme näkemään ja kokemaan paljon muutoksia. Lamasta selviäminen edellyttää kaikilta uudenlaisia toimintaa, uutta ajattelutapaa sekä joustavuutta. Keskeistä on oppimisen uudistuminen, johon erityisesti digitalisaatio vaikuttaa merkittävästi.

Tämä tulee näkymään selkeästi korkeakoulun opetuksessa ja verkkopohjainen ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen lisääntynee nykyisestä tasosta. Sitran raportissa suomalaisen peruskoulun lähettilään Pasi Sahlbergin mukaan tulevaisuuden tärkein työelämätaito on jokaisen kyky luoda itselleen työ. Oppimista tapahtuu paitsi koko elämän pituudelta myös koko sen leveydeltä: vuodesta toiseen ja vuorokauden ympäri. Muodollinen koulutus on vain pieni suikale siitä kaikesta, mitä opimme. Ihmisillä tulee olla entistä joustavampia mahdollisuuksia hakeutua uusiin ammatteihin ja täydentää osaamistaan.

Myös korkeakoulurakenteiden odotetaan muuttuvan 5 vuoden kuluessa merkittävästi. Todennäköisesti korkeakoulujen lukumäärä on 5 vuoden kuluttua nykyistä pienempi. Tulevissa korkeakoulufuusioissa vahvat ja tulokselliset korkeakoulut menestyvät. Siksi on tärkeää kehittää korkeakouluopetuksen laatua, kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä. Näin varmistetaan toiminnan jatkuvuus oman korkeakoulun osalta sekä paras mahdollinen oppimisen laatu Teille, hyvät opiskelijat!

Haluan toivottaa kaikille läsnäolijoille hyvää ja menestyksellistä uutta lukuvuotta 2015-2016 !


Jussi Halttunen,
rehtori
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

(JAMKin lukuvuoden avajaiset 25.8.2015, Lukuvuoden 2015–2016 avaus -puhe)

Avainsanat

Jaa

Takaisin