jamk.fi

Tuotekehitysprojekti

Aihealue: Tuotteiden ideointi ja kehitys, voidaan toteuttaa kokonaisprojektina ideavaiheesta prototyyppiasteelle tai jonkin laajemman tuotekehitysprojektin osaprojektina.

Laajuus ja työaika: 5 op, yhden opiskelijan projektiin käytettävä työaika on n. 150 tuntia. Projektin laajuus riippuu pienryhmän koosta.

Toteutusajankohta: Työ suoritetaan yleensä kevätlukukaudella (tammi-huhtikuu). Yksittäisiä projekteja toteutetaan muinakin ajankohtina.

Projektin aiheesta ja toteutustavasta sovitaan yhdessä toimeksiantajan kanssa.

Tavoite

Projektissa tehdään yrityksen tai organisaation toimeksiantona kehittämishanke yksin tai pienryhmissä. Opiskelija kehittää valmiuksiaan käytännön projekti- ja ryhmätyöskentelyssä ja siinä vaadittavissa viestintätaidoissa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy käytännön projektitoimintaan. Erityisesti kiinnitetään huomiota varsinaisen ongelmaratkaisun ja sen tulosten sisällön lisäksi projektin aikataulusuunnitteluun ja laaditun aikataulun mukaiseen toteutukseen. Lisäksi arvioidaan tulosdokumentteja ja tulosten esittämistä.

Dokumentointi

Opiskelija tuottaa projektityöstä ainakin seuraavat dokumentit: projektisuunnitelman, loppuraportin ja tiivistelmän. Loppuraportissa esitetään tiiviissä muodossa kehittämishankkeen lähtökohta, tavoitteet, toimintatapa, toimenpiteet, tulokset ja loppupäätelmät sekä projektiin osallistujat ja heidän osuutensa toteutuksessa.

Arviointi

Toimeksiantaja arvioi opiskelijatyön myös omalta osaltaan ja antaa siitä lausunnon.

Opiskelijoiden kuvaus: Projektin toteuttavat yleensä 3. vuoden hyvinvointiteknologian opiskelijat. Opiskelijoilla on osaamista mm. seuraavista aihealueista:
Tuoteideoinnin ja tuotekehityksen työkalut, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, koneensuunnittelun perusteet, tekninen dokumentointi (CAD:llä piirtäminen), ihminen- teknologia vuorovaikutuksen ymmärrys, turvallisuustekniikka

Yhteyshenkilö

Siistonen Matti

Lehtori, Senior Lecturer
Teollisuustekniikka, Industrial Engineering
Teknologia, School of Technology
+358407497162