jamk.fi

Uusi opiskeluhuoltolainsäädäntö on muuttanut oppijoiden, opettajien sekä opiskeluhuoltohenkilöstön rooleja ja tehtäviä. Pedagoginen hyvinvointi on kaikkien oppilaitoksessa toimivien vastuulla. Nyt tarvitaan tutkimisperäistä tietoa oppilaitoshyvinvoinnin merkityksestä, eri toimijoiden rooleista sen rakentajana sekä menetelmistä, joilla hyvinvointi paranee. Jos kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin panostetaan osana normaalia koulutyötä, se parantaa oppimista ja vähentää korjaavan työn ja tukipalveluiden tarvetta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä oppilaitosten hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista. Kehitämme opetus- ja ohjaushenkilöstön menetelmäosaamista sekä osallisuutta, yhteisöllisyyttä, yksilöllisyyttä ja motivaatiota tukevia pedagogisia toimintamalleja. Lisäksi selkeytämme eri toimijoiden rooleja yhteisöllisessä ja yksilöllisessä opiskeluhuollossa ammatillisen koulutuksen reformin hengessä. Hanke käynnistyy aloitusseminaarilla, jonka jälkeen jokainen osallistuja voi rakentaa joustavasti oman kehittämispolkunsa valitsemalla opintopisteytetyistä koulutuksista yhden tai useamman omien ja/tai organisaationsa kehittymistarpeiden mukaan. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä JAMK, Niilo Mäki Instituutti (NMI), Bovallius-ammattiopisto ja  Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva. 

Koulutukset ja seminaarit

Yhdessä turvallista ja yhteisöllistä oppilaitosta rakentamaan -täydennyskoulutukset toteutetaan monimuotoisesti lähi-, verkko- ja etäopiskelua hyödyntäen. Sisältö ja toteutus muotoillaan tilaajan tarpeiden mukaisesti.

Kaikki hankkeen koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa, kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta opetustoimen henkilöstökoulutusta. Mahdollisista matka- ja ruokailukuluista osallistuja huolehtii itse.

Aloitusseminaari

Aloitusseminaarin kohderyhmää ovat ammatillisen ja toisen asteen koulutuksen sekä yläkoulun opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä erityisopettajat.

Seminaarin sisältö:

 • opetus- ja ohjaushenkilöstön muuttuvat roolit hyvinvointityössä
 • motivaation, oppimisen ja käyttäytymisen tuki -yhteisöllinen opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa
 • yhteisöllisyys, osallisuus ja yksilöllisyys hyvinvoinnin osatekijöinä
 • psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus hyvinvoinnin edistäjänä

Osallistua voit myös verkon kautta. Toteutuksesta vastaavat JAMK, NMI ja Bovallius.

Opiskeluhuoltohenkilöstön uudet työnkuvat ammatillisessa koulutuksessa (2 op)

Kohderyhmä: Opiskeluhuoltoon osallistuva henkilöstö ammatillisessa koulutuksessa mm. opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, koulunkäyntiohjaajat.

Sisältö:

 • opiskeluhuoltohenkilöstön työn muutos osana ammatillisen koulutuksen muuttumista
 • opiskeluhuollon toimintaympäristö ja tulevaisuuden haasteet
 • opiskeluhuoltohenkilöstön roolit opiskelija- ja oppilaitoshyvinvoinnin tukijana ja rakentajana
 • kollegiaalinen yhteistyö tukea tarvitsevan opiskelijan oppimisympäristön rakentamisessa

Toteutus: aloituswebinaari ja lähipäivä, eri ammattiryhmille omat verkkotapaamiset, työskentely verkkoalustalla, oppimistehtäviä.

Psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen turvallisuus oppilaitoksen
hyvinvoinnin edistämisessä (2 op)

Kohderyhmä: Opiskeluhuoltoon osallistuva henkilöstö ammatillisessa koulutuksessa mm. opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, koulunkäyntiohjaajat.

Sisältö:

 • hyvinvoinnin edistäminen yhteisöllisin keinoin
 • kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen
 • työrauhan ylläpito
 • yhteisöllisen opiskeluhuollon keinot edistää hyvinvointia
 • henkilöstön ja opiskelijoiden perehdytys oppilaitoksen turvallisuusasioihin -käytännön esimerkit: turvakävely ja -ohjeet, riskikartoitus, kriisisuunnitelma ja -viestintä

Toteutus: kaksi lähipäivää ja kaksi webinaaria sekä kehittämistehtävä.

Opiskelijahyvinvointi (2 op)

Kohderyhmä: Opiskeluhuoltoon osallistuva henkilöstö ammatillisessa koulutuksessa mm. opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattorit, terveydenhoitajat, koulunkäyntiohjaajat.

Sisältö:

 • yhteisöllisyys, osallisuus ja yksilöllisyys opiskelijahyvinvoinnin osatekijöinä
 • miten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan pedagogisilla ratkaisuilla
 • miten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan oppilaitostasoisilla toimilla

Toteutus: Kokonaan verkossa, verkkomateriaaliin tutustuminen, tehtäviä, webinaarit ja oppilaitoksen toimintaa kehittävä tehtävä sekä yhteisöllisesti työstettävä opiskelijahyvinvointia tukeva verkkoportfolio.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto ammatillisessa koulutuksessa (2 op)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Bovallius-ammattiopisto.

Haastavan käyttäytymisen kohtaaminen - menetelmiä ja ennaltaehkäisyä (2 op)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva

"Miksi normaalista käyttäytymisestä pitäisi palkita?" motivaation ja käyttäytymisen tukeminen (2 op)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Niilo Mäki Instituutti

Miten voit tukea nuorta, jolla on oppimisvaikeuksia - suojaavien tekijöiden vahvistaminen koulun keinoin (1 op)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastaa Niilo Mäki Instituutti

Kysy lisää:

Vilmi Lea

Vilmi Lea

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Jatkokoulutukset, Further Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405376888