jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä pätevöitymiskoulutus Suomessa asuville maahanmuuttajataustaisille opettajille antaa yleisen pedagogisen pätevyyden.

Koulutuksen toteutus ja aikataulu 

Opinnot koostuvat ohjauspäivistä, kolmesta viisipäiväisestä intensiiviopiskeluviikosta Jyväskylässä sekä itsenäisestä opiskelusta kotipaikkakunnalla. Opiskelu on päätoimista ja koulutus suomenkielinen. Opiskeluaika on 12.11.2018–30.9.2019. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä (Optima) ja etätapaamisissa Zoom verkkokokousjärjestelmää.

  • Orientaatio opintoihin 12.–13.11.2018
  • I Intensiivijakso 17.–20.12.2018
  • II Intensiivijakso 4.– 8.2.2019
  • III Intensiivijakso 6.–10.5.2019
  • Opintojen päätös 12.-13.9.2019

Opinnot muodostuvat seuraavista kokonaisuuksista:

  • Orientaatio suomalaiseen oppimiskulttuuriin ja opettajan työhön 5 op
  • Koulutuksen tulevaisuus 5 op
  • Oppimisen ohjaaminen (opetusharjoittelu) 10 op
  • Suomea opettajille 10 op

– Ryhmän kanssa vuorovaikutuksessa oppii paljon! Myös kosketuspintaa suomalaiseen työelämään syntyi erilaisten vierailujen, harjoittelun ja projektityön kautta. Koulutus antoi uutta tietoa, pedagogista osaamista ja mahdollisuuden oppia myös muilta ryhmäläisiltä. Kokemusten jakaminen antoi eväitä omaan työhön. Saavutetusta osaamisesta on hyötyä myös muussa kuin opetustyössä, kertoo opinnot suorittanut, yliopistotutkijan uralta yrityselämään siirtynyt Elena John.

Hakijalla tulee olla:

1. Korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto) ja ammattialan työkokemusta vähintään kolme vuotta. Jos opiskelija hakee ammatilliseen opettajankoulutukseen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnolla, tulee hänellä olla viisi vuotta ammattialan työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu koulutus kuin korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden, jos hakija toimii jo ammatillisena opettajana. Tällöin vaaditaan vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä.  

2. Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajalla (esim. kielet tai matematiikka) tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Hakijoilta ei edellytetä ammattialan työkokemusta. Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä sekä tutkinon että työkokemuksen osalta hakuajan päättymiseen mennessä.

Lisäksi hakijalta edellytetään

3. Opetushallituksen rinnastamispäätös opettajan pätevyydestä, jonka mukaan hakijan on suoritettava 15 op täydentävät opinnot.

4. Opinnot ovat suomenkieliset. Hakijan tulee selviytyä suomen kielellä arkipäivän elämässä ja pystyä kommunikoimaan tavallisimmissa työ- ja opiskeluympäristön tilanteissa. Hänen tulee myös kyetä tuottamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä suomeksi tutuista tai kiinnostavista aiheista. Suomen kielen taidon tulee olla vähintään yleisen kielitutkinnon tasolla 4 (YKI 4) tai vastaavalla. Kielitaidon voi osoittaa esim. kielitestituloksilla.  

5. Edellytämme että hakijalla on verkko-opiskeluvalmiudet sekä yleiset tietotekniset perustaidot- ja tiedot. 

UKK

Askarruttaako joku asia mieltäsi? Joku muu on jo saattanut kysyä samaa asiaa aikaisemmin. Katso vastauksemme meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin.

Opiskelijavalinta

Hakuaika alkaa 20.8.2018 ja päättyy 18.10.2018 klo 16:15

Tulosta ja täytä hakulomake

Hakijan on toimitettava hakulomakkeen liitteenä seuraavat kopiot Jyväskylän ammatilliseen opettajakorkeakouluun
a) kopio Opetushallituksen rinnastamispäätöksestä (koskien opettajan pätevyyttä)
b) kopio tai kopiot työtodistuksistaan (oman alan työkokemus) sekä  
c) kopio tai kopiot yleisestä kielitutkinnosta (YKI), josta saatu yleistasoarvio 4 tai vastaava tai muulla tavalla osoitettu riittävä suomen kielen taito

Postiosoite: JAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä. Kuoreen merkintä ”POPS”.

Hakukriteerit täyttävät hakijat kutsutaan valintahaastatteluun, jotka järjestetään viikoilla 43. Valintahaastatteluun kuuluu yksilöhaastattelu suomen kielellä. Haastattelun arvioivat koulutuksen vastuukouluttajat sekä suomen kielen opettaja. Lopullinen valinta koulutukseen tehdään haastattelun perusteella. 

Valinnan tulokset

Varsinaisen hakuajan puitteissa hakeneille lähetetään kirjallinen tieto valinnan tuloksista hakuajan päättymisen jälkeen. Opinnot alkavat marraskuussa 2018.

Kustannukset

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama ja osallistujille opetuskustannuksiltaan ilmainen. Opiskelija vastaa itse ruokailukustannuksista sekä mahdollisista majoitus-, matka- ja opetusmateriaalikustannuksistaan.

Lisätietoja:

Salo Milla-Maarit

Koulutussuunnittelija, Education Planner
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407642587

Pylkkä Outi

Yliopettaja, Principal Lecturer
Opettajankoulutus, Teacher Education
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358405322734

Jouhiaho Katariina

Opinto-ohjaaja, Study Counsellor
AOKK Hallinto, Administration
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Professional Teacher Education
+358407525358
Näytä lisää
Asiakaslupaus:
Saat minulta hakuvaiheen ohjausta (esim. hakukelpoisuuden osalta) ammatilliseen opettajan- , erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukseen.