Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoiminnan malleja. Koulutuksessa opit huomioimaan ekologiset, teknologiset, taloudelliset sekä kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat. Tutkinto soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, kuten insinööreille, tradenomeille ja restonomeille. Hae syksyllä, aloita tammikuussa.

Opiskele biotaloutta ja hanki alan ylempi korkeakoulututkinto

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Valmistut tutkinto-ohjelmasta vaativan tason biotalousalan kehittämisen asiantuntijaksi, joka:

  • hallitsee biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti eri näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta
  • omaa kokonaisvaltaisen, kriittisen ja kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan biotalouden kehittämisen asiantuntijana
  • kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
  • osaa kehittää ja uudistaa toimintoja, menetelmiä ja prosesseja, jotka yksilö-, yhteisö- ja aluetasoilla edistävät biotalouden kasvua
  • tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa
  • kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti, kokonaisnäkemyksen omaavalla otteella.

Hae syksyllä, aloita tammikuussa

Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinto-ohjelmaan pääset hakemaan Opintopolku.fi:ssä 2. - 16.9.2020. Hakukohteen nimi on Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen.

Siirry opintopolkuun

 

Opintojen sisältö

Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön.

Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot lisäävät valmiuksiasi löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Parannat valmiuksiasi synnyttää biotalousliiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä.

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa pohjautuu tutkivan oppimisen ja tiimityöskentelyn periaatteisiin niin opintojaksojen kuin opinnäytetöiden toteutuksen osalta.

Agrologi (YAMK), 60 op

Tutkinto-ohjelman laajuus on 60 op ja opintojaksot on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin/osaamisalueisiin

  • Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5 op
  • Syventävät ammattiopinnot 20 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Lue lisää opinto-oppaasta

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja / tai kehittämishanke, jolla on käytäntöön sovellettava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Osoitat opinnäytetyölläsi kykysi tuottaa sekä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä biotalousalan elinkeinotoiminnan muutoksesta ja kasvusta syntyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Kehität valmiuksiasi sekä itsenäiseen että ryhmässä toteutettavaan vaativaan asiantuntijatyöhön. Itsenäiset opinnäytetyöt toteutetaan osana ohjaavan opettajan johtamaa tiettyyn biotalouden substanssiaihealueeseen keskittyvää tutkivan oppisen tiimiä. Vastuualueesi tutkivan oppimisen tiimissä määrittelet opiskelusi alussa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmaa laatiessasi.

Minkälaisia opinnäytetyöt voivat olla?

Biotalouden kehittämisen opinnäytetyöaiheina on ollut mm. kuusen oksaiset ylitteet, nautojen jalostuspalvelu ja sen kehittäminen, levämittaukset, viljelijöiden asenne ja jaksaminen, Mustankorkean biokaasulaitoksen viestintäprosessi, kuvausdatan muuttaminen ymmärrettävään muotoon, koulutuksen kehittämishankkeet, puukaasutukset ja sen mahdollisuudet, lentobiopolttoaineet, karitsan lihan hankinta ja markkinointiketjun uudistaminen, liikennepolttoaineen kehittäminen.

 

Opintojen toteutus

Opinnot toteutetaan sekä verkossa että kontaktiopetuksessa, jota on kahtena perättäisenä päivänä kuudesti vuoden aikana.

Katso aikataulut opetussuunnitelmasta

 

Uramahdollisuudet

Luonnonvara-alan ylempi AMK tutkinto mahdollistaa sinulle urakehityksen nopeasti kehittyvällä biotalousalalla. Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelman suorittaneena kykenet työskentelemään biotalousalan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Kykenet soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä näiden muutosten mukana syntyvien yritystoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Hakuohjeet | Hae syksyn yhteishaussa

 

Opiskelijoiden ja opettajien tarinoita

Agrologi YAMK, Biotalouden kehittäminen: Koulutusvastaava Jyrki Kataja

"Biotalous on hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Uuden tuotteen, käytännön tai keksinnön markkinoille pääsy voi kestää vuosia, jolloin itse tuotot saadaan vasta vuosien päästä."

Lue lisää

Hannu Karhunen, Biotalouden kehittämisen opiskelija

"Olen työskennellyt elintarviketeollisuudessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja nähnyt siellä syntyviä sivuvirtoja, joille ei oikein ole hyötykäyttöä löytynyt. Haluaisin päästä hyödyntämään entistä työkokemustani elintarvikealalta ja nyt saatua osaamista biotalouden kehittämisen YAMK-koulutuksesta. Valmistuttuani haluaisin jatkaa nykyisessä, minulle uudessa organisaatiossa työskentelyä."

Lue lisää
 

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. JAMKIssa voit täydentää osaamistasi tutkinnon jälkeen erilaisilla täydennyskoulutuksilla, kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoilla ja korkeakouludiplomeilla.

Biotalouden ympärillä tapahtuu Tarvaalassa

JAMKin Biotalousinstituutissa Saarijärven Tarvaalassa tutkimme, kehitämme ja edistämme uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa. Kehittämistyössä yhdistämme eri toimialojen osaamista älykkäästi ja pyrimme biomassojen jalostusarvon kasvattamiseen. Tuemme rohkeita kokeiluja biotalouden ratkaisujen kaupallistamisessa. Toimimme myös aktiivisesti niin kansallisissa kuin kansainvälisissä biotalousverkostoissa. Biotalous onkin valittu yhdeksi JAMKin painopisteistä. Tutustu kokonaisuuteen.

Biotalouskampus

Tarvaalan Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.Kampuksen kehittämisessä ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto,  Saarijärven kaupunki sekä SSYP Kehitys Oy. Kehittäjätahot ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jossa on sitouduttu kehittämään kampusalueella sijaitsevia fyysisiä rakenteita, maa-alueita ja alueella tehtävää toimintaa siten, että ne muodostavat valtakunnallisesti merkittävää biotalousalan uutta liiketoimintaa, osaamista ja tietoa. Lisää Biotalouskampuksesta

 

Ota yhteyttä

Kataja Jyrki

Kataja Jyrki

Asiantuntija, Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358405661034
Näytä lisää

Aiheeseen liittyvää

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Haluatko biotalouden asiantuntijaksi? Tutkinnon suoritettuasi osaat käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Osaat kehittää biotalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hae keväällä päivätoteutukseen, syksyllä monimuotoon.

Luonnonvara-ala

Haluatko olla turvaamassa kotimaisen ruuan, puhtaan veden ja luontoa säästävän energian käyttöä? Haluatko opiskella maaseudun osaavaksi asiantuntijaksi? Tutustu luonnonvara-alan koulutuksiin ja opiskele Biotalouskampuksella.

Biotalousinstituutti

Biotalousinstituutti sijaitsee Saarijärvellä keskellä luonnonkaunista ympäristöä.

Näytä lisää