Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoimintaa. Koulutuksessa perehdyt kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, kuten insinööreille, tradenomeille ja restonomeille. Hae syksyllä, aloita tammikuussa.

Opiskele biotaloutta ja hanki alan ylempi korkeakoulututkinto

Biotalouden kehittäminen, agrologi YAMK -koulutuksessa opit ennakoimaan biotalousalan kehitystä, ja miten alan yritystoimintaa voisi edistää. Biotalous on laaja kokonaisuus, jonka avulla pyritään siirtymään pois fossiilitaloudesta. Sillä tarkoitetaan puhdasta ruokaa ja vettä, moniarvoista metsää, uusiutuvaa energiaa ja hyvinvoivaa ympäristöä, sekä niihin liittyvää kestävää liiketoimintaa.

Koulutuksessa pureudutaan kestävän kehityksen teemoihin: ekologiseen, taloudelliseen, teknologiseen sekä kulttuurilliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Koulutus soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, kuten insinööreille, tradenomeille ja restonomeille.

Biotalouden asiantuntijaksi kasvavalle alalle

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuuttasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Biotalousala on kansallisesti ja kansainvälisesti kasvava ala, jonka kehitystä opit ennakoimaan. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin pohjautuen. Biotalousalan asiantuntijana pystyt koordinoimaan sen kehittämistä niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Valmistut tutkinto-ohjelmasta vaativan tason biotalousalan kehittämisen asiantuntijaksi, joka:

  • työskentelee kokonaisvaltaisesti, kriittisesti ja kehittämisorientoituneesti
  • kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
  • osaa kehittää ja uudistaa toimintoja, menetelmiä ja prosesseja, jotka yksilö-, yhteisö- ja aluetasolla edistävät biotalouden kasvua ja liiketoimintaa
  • tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää, käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa
  • kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti

Hae lisähaussa, aloita tammikuussa

Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinto-ohjelmaan pääset hakemaan Opintopolku.fi:ssä 30.11. - 11.12.2020. Hakukohteen nimi on Agrologi (ylempi AMK), biotalouden kehittäminen. Lisähaussa on tarjolla 10 aloituspaikkaa!

Siirry opintopolkuun

 

Opintojen sisältö

Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön.

Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot lisäävät valmiuksiasi löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Parannat valmiuksiasi synnyttää biotalousliiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä.

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa pohjautuu tutkivan oppimisen ja tiimityöskentelyn periaatteisiin niin opintojaksojen kuin opinnäytetöiden toteutuksen osalta.

Agrologi (YAMK), 60 op

Tutkinto-ohjelman laajuus on 60 op ja opintojaksot on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin/osaamisalueisiin

  • Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5 op
  • Syventävät ammattiopinnot 20 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Lue lisää opinto-oppaasta

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja / tai kehittämishanke, jolla on käytäntöön sovellettava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Osoitat opinnäytetyölläsi kykysi tuottaa sekä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä biotalousalan elinkeinotoiminnan muutoksesta ja kasvusta syntyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen.

Kehität valmiuksiasi sekä itsenäiseen että ryhmässä toteutettavaan vaativaan asiantuntijatyöhön. Itsenäiset opinnäytetyöt toteutetaan osana ohjaavan opettajan johtamaa tiettyyn biotalouden substanssiaihealueeseen keskittyvää tutkivan oppisen tiimiä. Vastuualueesi tutkivan oppimisen tiimissä määrittelet opiskelusi alussa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmaa laatiessasi.

Minkälaisia opinnäytetyöt voivat olla?

Biotalouden kehittämisen opinnäytetyöaiheina on ollut mm. kuusen oksaiset ylitteet, nautojen jalostuspalvelu ja sen kehittäminen, levämittaukset, viljelijöiden asenne ja jaksaminen, Mustankorkean biokaasulaitoksen viestintäprosessi, kuvausdatan muuttaminen ymmärrettävään muotoon, koulutuksen kehittämishankkeet, puukaasutukset ja sen mahdollisuudet, lentobiopolttoaineet, karitsan lihan hankinta ja markkinointiketjun uudistaminen, liikennepolttoaineen kehittäminen.

 

Opintojen toteutus

Opinnot toteutetaan sekä verkossa että kontaktiopetuksessa, jota on kahtena perättäisenä päivänä kuudesti vuoden aikana.

Katso aikataulut opetussuunnitelmasta

 

Uramahdollisuudet

Biotalousala kasvaa ja kehittyy nopeasti. Biotalouden kehittämisen YAMK-tutkinto avaa mahdollisuudet työskennellä biotalousalan vaativissa asiantuntija-, johto- ja kehittämistehtävissä. Kykenet soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä näiden muutosten mukana syntyvien yritystoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Hakuohjeet | Hae syksyn yhteishaussa

Opintopolku.fi Hae 2.-16.9.2020 klo 15 mennessä! Agrologi (YAMK)
 

Opiskelijoiden ja opettajien tarinoita

Agrologi YAMK, Biotalouden kehittäminen: Koulutusvastaava Jyrki Kataja

"Biotaloussektorin moniosaajia tarvitaan: heitä, jotka ovat perehtyneet tarkkaan tiettyihin osa-alueisiin, ja heitä, jotka hallitsevat kokonaisuuden ja pystyvät kertomaan sekä yleisölle että asiantuntijoille, mikä on tärkeää ottaa alalla huomioon."

Lue lisää

Hannu Karhunen, Biotalouden kehittämisen opiskelija

"Olen työskennellyt elintarviketeollisuudessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja nähnyt siellä syntyviä sivuvirtoja, joille ei oikein ole hyötykäyttöä löytynyt. Haluaisin päästä hyödyntämään entistä työkokemustani elintarvikealalta ja nyt saatua osaamista biotalouden kehittämisen YAMK-koulutuksesta. Valmistuttuani haluaisin jatkaa nykyisessä, minulle uudessa organisaatiossa työskentelyä."

Lue lisää
 

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa. JAMKIssa voit täydentää osaamistasi tutkinnon jälkeen erilaisilla täydennyskoulutuksilla, kuten avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoilla ja korkeakouludiplomeilla.

Biotalouden ympärillä tapahtuu Tarvaalassa

JAMKin Biotalousinstituutissa Saarijärven Tarvaalassa tutkimme, kehitämme ja edistämme uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa. Kehittämistyössä yhdistämme eri toimialojen osaamista älykkäästi ja pyrimme biomassojen jalostusarvon kasvattamiseen. Tuemme rohkeita kokeiluja biotalouden ratkaisujen kaupallistamisessa. Toimimme myös aktiivisesti niin kansallisissa kuin kansainvälisissä biotalousverkostoissa. Biotalous onkin valittu yhdeksi JAMKin vahvuusaloista.

Lue lisää biotaloudesta JAMKissa

Biotalouskampus

Lähiopetus toteutetaan Saarijärvellä, Tarvaalan Biotalouskampuksella. Se on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat. Kampuksen kehittämisessä ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saarijärven kaupunki sekä SSYO Kehitys Oy. Biotalouskampus on valtakunnallisesti merkittävä biotalousalan kehittäjä ja kouluttaja.

Lisää Biotalouskampuksesta

 

Ota yhteyttä

Kataja Jyrki

Kataja Jyrki

Asiantuntija, Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358405661034
Näytä lisää
Evästeasetukset voivat vaikuttaa lomakkeen toimintaan. Voit muuttaa asetuksia Evästeilmoitus-sivulla
 

Aiheeseen liittyvää

Luonnonvara-ala

Haluatko olla turvaamassa kotimaisen ruuan, puhtaan veden ja luontoa säästävän energian käyttöä? Haluatko opiskella maaseudun osaavaksi asiantuntijaksi? Tutustu luonnonvara-alan koulutuksiin ja opiskele Biotalouskampuksella.

Biotalous

Uusiutuvat luonnonvarat ovat arvokasta omaisuutta. Niiden viisas käyttö ja rohkeat avaukset tarjoavat liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Tervetuloa tutustumaan toimintaamme Biotalousinstituuttiin Saarijärvelle.

Biotalousinstituutti

Biotalousinstituutti sijaitsee Saarijärvellä keskellä luonnonkaunista ympäristöä.

Näytä lisää