jamk.fi

Opi ennakoimaan biotalousalan kehitystä sekä kehittämään alan yritystoiminnan malleja. Koulutuksessa opit huomioimaan ekologiset, teknologiset, taloudelliset sekä kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat. Tutkinto soveltuu niin luonnonvara-alan korkeakoulututkinnon suorittaneille kuin muilta aloilta korkeakoulusta valmistuneille, kuten insinööreille, tradenomeille ja restonomeille.

Opiskele biotaloutta ja hanki alan ylempi korkeakoulututkinto

Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität asiantuntijuusosaamistasi osana moniammatillista tutkivan oppimisen tiimiä. Perehdyt biotalousalan elinkeinotoiminnan muutosta ja kasvua edistävien palvelujen, prosessien ja toimintamallien kehittämisen ja uudistamisen menetelmiin. Osaat huomioida työssäsi niin ekologiset, teknologiset, taloudelliset kuin kulttuurilliset ja sosiaaliset näkökulmat.

Opit ennakoimaan biotalousalan kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Kehität alan yritystoiminnan malleja oman organisaatiosi tarpeisiin perustuen. Kykenet toimimaan biotalousalan asiantuntijana sekä kehittämistoiminnan koordinaattorina niin julkisissa kuin yksityisissä organisaatioissa.

Valmistut tutkinto-ohjelmasta vaativan tason biotalousalan kehittämisen asiantuntijaksi, joka:

  • hallitsee biotalousalan monitieteisen tietoperustan ja ymmärtää laaja-alaisesti eri näkökulmien välisiä suhteita biotalouden ja siihen liittyvän elinkeinotoiminnan muutosten kannalta
  • omaa kokonaisvaltaisen, kriittisen ja kehittämisorientoituneen työskentelytavan toimiessaan biotalouden kehittämisen asiantuntijana
  • kykenee analysoimaan ja ennakoimaan kansallisen ja kansainvälisen biotalousalan toimintaympäristön muutoksia
  • osaa kehittää ja uudistaa toimintoja, menetelmiä ja prosesseja, jotka yksilö-, yhteisö- ja aluetasoilla edistävät biotalouden kasvua
  • tuottaa biotalouden kehittämiseen liittyvää käytäntöön sovellettavissa olevaa uutta tietoa
  • kykenee arvioimaan biotalouden yleisen kehityksen ja rajattujen kehittämistoimenpiteiden välisisiä syy-seuraussuhteita kriittisesti, kokonaisnäkemyksen omaavalla otteella.

Opintojen sisältö

Biotalouden kehittämisen opintosi sisältävät syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyön.

Syventävät ammattiopinnot sekä tutkimus- ja kehittämisopinnot lisäävät valmiuksiasi löytää, vahvistaa ja kehittää niitä prosesseja, jotka edistävät biotalousyhteiskuntaan siirtymistä. Parannat valmiuksiasi synnyttää biotalousliiketoimintaa yhdistelemällä olemassa olevia prosesseja ja raaka-aineita uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vapaasti valittavien opintojen kautta voit vahvistaa osaamistasi yrittäjänä.

Tutkinto-ohjelman laajuus on 60 op ja opintojaksot on ryhmitelty seuraaviin kokonaisuuksiin/osaamisalueisiin:

  • Tutkimus- ja kehittämisopinnot 5 op
  • Syventävät ammattiopinnot 20 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Opiskelu tutkinto-ohjelmassa pohjautuu tutkivan oppimisen ja tiimityöskentelyn periaatteisiin niin opintojaksojen kuin opinnäytetöiden toteutuksen osalta.

Lue lisää opinto-oppaasta

Opintojen toteutus

Kontaktiopetusta järjestetään pääsääntöisesti joka kuukauden toinen viikonloppu pe 10-18 ja la klo 8-16.

Joka kuukauden kolmannen ja neljännen viikon perjantaina on mahdollisuus ohjattuun etäopiskeluun.

Heinäkuussa opetusta ei järjestetä.

Opinnäytetyö 30 op

Opinnäytetyö on työelämää palveleva tutkimus- ja/tai kehittämishanke, jolla on käytäntöön sovellettava luonne ja urakehitystäsi tukeva tehtävä. Osoitat opinnäytetyölläsi kykysi tuottaa sekä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä biotalousalan elinkeinotoiminnan muutoksesta ja kasvusta syntyvien haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Kehität valmiuksiasi sekä itsenäiseen että ryhmässä toteutettavaan vaativaan asiantuntijatyöhön. Itsenäiset opinnäytetyöt toteutetaan osana ohjaavan opettajan johtamaa tiettyyn biotalouden substanssiaihealueeseen keskittyvää tutkivan oppisen tiimiä. Vastuualueesi tutkivan oppimisen tiimissä määrittelet opiskelusi alussa henkilökohtaisesta opintosuunnitelmaa laatiessasi.

Biotalouden kehittämisen opinnäytetyöaiheina on ollut mm. kuusen oksaiset ylitteet, nautojen jalostuspalvelu ja sen kehittäminen, levämittaukset, viljelijöiden asenne ja jaksaminen, Mustankorkean biokaasulaitoksen viestintäprosessi, kuvausdatan muuttaminen ymmärrettävään muotoon, koulutuksen kehittämishankeet, puukaasutukset ja sen mahdollisuudet, lentobiopolttoaineet, karitsan lihan hankinta ja markkinointiketjun uudistaminen, liikennepolttoaineen kehittäminen.

Uramahdollisuudet

PellollaLuonnonvara-alan ylempi AMK tutkinto mahdollistaa sinulle urakehityksen nopeasti kehittyvällä biotalousalalla. Biotalouden kehittämisen tutkinto-ohjelman suorittaneena kykenet työskentelemään biotalousalan vaativissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Kykenet soveltamaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa toimintaympäristön muutosten arviointiin sekä näiden muutosten mukana syntyvien yritystoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Agrologi YAMK, Biotalouden kehittäminen: Koulutusvastaava Jyrki Kataja

"Biotalous on hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Uuden tuotteen, käytännön tai keksinnön markkinoille pääsy voi kestää vuosia, jolloin itse tuotot saadaan vasta vuosien päästä."

Lue lisää

Pääsyvaatimukset ja hakeminen kevään 2019 yhteishaussa

Pohjakoulutusvaatimus

Soveltuva korkeakoulututkinto, tutkinto ja työkokemus katsotaan tapauskohtaisesti.

Työkokemus

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden (36 kk) työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on. 

Valintakoe

Lisähaun valintakoe järjestetään Tarvaalassa Saarijärvellä 16.8.2017. Valintakoe sisältää haastattelun (max. 60p.) ja kirjallisen osion (max. 40p.). Koulutus ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä, eli kaikki hakukelpoiset hakijat osallistuvat JAMKin valintakokeeseen. 

Jatko-opinnot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Valmistunut opiskelija voi saada jatko-opintomahdollisuuden yliopistojen tieteellisiin tai taiteellisin jatko-opintoihin (37 §/558/2009). Opintoja voi jatkaa myös hakeutumalla esimerkiksi vastaaviin jatkokoulutusohjelmiin ulkomaisissa korkeakouluissa.

Ammattikorkeakoulu tarjoaa täydennyskoulutusmahdollisuuksia erikoistumisopinnoissa, oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa sekä työelämäperusteisessa täydennyskoulutuksessa. Kaikkiin jatko-opintoihin on hakeuduttava erikseen.

Hannu Karhunen, Biotalouden kehittämisen opiskelija

"Olen työskentellyt elintarviketeteollisuudessa erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja nähnyt siellä syntyviä sivuvirtoja, joille ei oikein ole hyötykäyttöä löytynyt. Haluaisin päästä hyödyntämään entistä työkokemustani elintarvikealalta ja nyt saatua osaamista biotalouden kehittämisen YAMK-koulutuksesta. Valmistuttuani haluaisin jatkaa nykyisessä, minulle uudessa organisaatiossa työskentelyä."

Lue lisää

Biotalouden ympärillä tapahtuu Tarvaalassa

JAMKin Biotalousinstituutissa Saarijärven Tarvaalassa tutkimme, kehitämme ja edistämme uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa. Kehittämistyössä yhdistämme eri toimialojen osaamista älykkäästi ja pyrimme biomassojen jalostusarvon kasvattamiseen. Tuemme rohkeita kokeiluja biotalouden ratkaisujen kaupallistamisessa. Toimimme myös aktiivisesti niin kansallisissa kuin kansainvälisissä biotalousverkostoissa.

Biotalous onkin valittu yhdeksi JAMKin painopisteistä. Tutustu kokonaisuuteen.

Biotalouskampus

Tarvaalan Biotalouskampus on biotalousalan osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat.

Kampuksen kehittämisessä ovat mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistoSaarijärven kaupunki sekä SSYP Kehitys Oy. Kehittäjätahot ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jossa on sitouduttu kehittämään kampusalueella sijaitsevia fyysisiä rakenteita, maa-alueita ja alueella tehtävää toimintaa siten, että ne muodostavat valtakunnallisesti merkittävää biotalousalan uutta liiketoimintaa, osaamista ja tietoa.

Kampuksen nykyistä aluetta ja tulevaisuuden suunnitelmia esitellään myös videolla.

Lisää Biotalouskampuksesta

Kataja Jyrki

Kataja Jyrki

Asiantuntija, Specialist
Biotalousinstituutti, Institute of Bioeconomy
Teknologia, School of Technology
+358405661034
Näytä lisää

Aiheeseen liittyvää

Agrologi (AMK), Maaseutuelinkeinot

Haluatko biotalouden asiantuntijaksi? Tutkinnon suoritettuasi osaat käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Osaat kehittää biotalouteen pohjautuvaa yritystoimintaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Luonnonvara-ala

Haluatko olla turvaamassa kotimaisen ruuan, puhtaan veden ja luontoa säästävän energian käyttöä? Haluatko opiskella maaseudun osaavaksi asiantuntijaksi? Tutustu luonnonvara-alan koulutuksiin ja opiskele Biotalouskampuksella.

Biotalousinstituutti

Biotalousinstituutti sijaitsee Saarijärvellä keskellä luonnonkaunista ympäristöä.

Näytä lisää