artikkeli

Sysäyksiä hyvinvointityön ajatteluun ja kehon liikutteluun

Teksti
Likes, Meijän perhe liikkeellä

Arkisen kiireen ja kuormituksen keskellä jumiudumme joskus toistamaan tuttuja ajattelu- ja toimintatapoja. Luovasti liikkeelle -materiaali tarjoaa ajatuksia stimuloivaa pohdittavaa  sekä monipuolisen tausta-aineistokoonnin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen toimijoille hyvinvointityön keinovalikoimien laajentamiseen ja arkiaktiivisuuden lisäämiseen.

Kaksi henkilöä kävelee siltaa pitkin.

Hyvinvoinnin kannalta ratkaisevaa on aktiivinen arki: esimerkiksi kävelypalaverit, yhteiset happihyppelyt ja monet muut liikkumisen käytännöt. Kantavana ajatuksena arjen aktivoinnissa on se, että fyysistä aktiivisuutta voi edistää osana muita arjen toimintoja ilman, että varsinaisesti suorittaa liikuntaa erillisenä harrastuksena.

– On tärkeää muistaa, että paljon hyvinvointia edistävää liikettä tapahtuu muuallakin kuin liikuntakentillä ja -saleissa. Perheitä kohtaavat toimijat voivat pienillä arjen teoilla merkittävästi tukea kaiken ikäisten liikkumista ja toimintakykyä. Pyrimme kannustamaan perhekeskustoimijoita ajattelemaan oman työnsä arkea luovasti uusista suunnista, kertoo Luovasti liikkeelle -materiaalia ideoinnut Kaisa Koivuniemi Likesistä.

Millaisia mielikuvia ja tuntemuksia sana "liikkuminen" sinussa herättää? Millaisia merkityksiä siihen liitetään toimintayhteisössäsi?

Viimeaikaisten maailmanmullistusten myötä ihmisten hyvinvointi on koetuksella monista syistä ja toimintakyvyn vajeet laajamittaisia. Nykytilanteessa ymmärrys fyysisen kokonaisaktiivisuuden vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin on yhä tärkeämpi osa perheitä kohtaavien toimijoiden ammatillista osaamista.

Arkista liikettä lisäävät menetelmät ovat valitettavasti vielä alihyödynnetty resurssi sosiaali-, terveys- ja hyvinvointitoimijoiden kentällä. Usein ajatellaan, että täytyy olla liikunta-alan ammattilainen voidakseen edistää fyysistä aktiivisuutta. Liikkumisen tukeminen tulisi kuitenkin nähdä yhteiskunnan kaikkien sektoreiden yhteisenä tehtävänä.

Mikä on pienin mahdollinen teko, jonka voisit tehdä jo tänään edistääksesi kohtaamiesi ihmisten fyysistä aktiivisuutta?

Arkiaktiivisuus-aiheeseen syventymisen avuksi Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa on tuotettu monipuolinen Luovasti liikkeelle -infopaketti ja pohdintakysymyksiä, joihin pysähtymällä voidaan löytää uusia mahdollisuuksia perheiden liikkumisen edistämiseen. Kysymykset ovat hyödynnettävissä oman luovan ajattelun käynnistämisessä tai koulutus- ja opetuspuolella harjoitustehtävien laadinnan tukena.

Mikä parasta, pohdintakysymysten kautta on mahdollisuus inspiroitua kokeilemaan uusia liikettä edistäviä menetelmiä omassa hyvinvointityön arjessa. Arjen pienet teot liikkeen lisäämiseksi hyödyttävät sekä asiakasta että työntekijää.

Miten ottaisit liikkumisen puheeksi omassa toimintakontekstissasi? Millainen arkiaktiivisuuden edistäjä haluaisit olla?

Perhekeskuskentällä tehtyjen havaintojen perusteella luovaan liikkeeseen perustuvat työskentelytavat ovat keskeinen osa resurssitehokasta toimintakulttuuria, koska liikkeen avulla voidaan saavuttaa lisää inhimillisyyttä arjen kohtaamistilanteisiin. Tällöin merkityksellisten keskusteluyhteyksien syntyminen ja ongelmien juurisyihin pääseminen voivat tapahtua odottamattomankin nopeasti.

Liikkuminen tarjoaa asiakkaan ja työntekijän kohtaamiseen ainutlaatuisen, neutraalin tilan: ei työhuoneen toimistokenttäetua tai kotikäynnin kotikenttäetua, ei pakkoa katsoa välissä olevan toimistopöydän yli. Perinteistä hierarkiaa purkavassa kohtaamisessa ollaan tasavertaisia ja kuljetaan rinnakkain.

Mistä lähiluontoympäristöstä pidät alueellasi eniten? Millaisia asiakaskohtaamisia siellä voisi toteuttaa?

Kun lähiympäristön monet liikkumisen mahdollisuudet ja oma liike tulevat tutuiksi, voi se vähitellen innostaa liikkumaan omaehtoisestikin. Joka tapauksessa liikkuen toteutetun asiakastapaamisen myötä molempien - asiakkaan ja työntekijän - hyvinvointi saa uutta nostetta.

--

Meijän perhe liikkeellä -kokonaisuus pohjautuu terveyden edistämisen hankkeeseen (2020–2022), jonka päätoteuttajana toimi Likes ja osatoteuttajana Keski-Suomen Liikunta ry. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edistämisen määrärahalla.

Lisätietoja

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352