Meijän perhe liikkeellä

Meijän perhe liikkeellä -toimenpiteissä on vahvistettu perhekeskustoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Tavoitteena on ollut tunnistaa ja tuoda näkyväksi liikkumisen merkitys osana perheitä kohtaavien toimijoiden työotetta ja keinovalikoimaa.

Meijän perhe liikkeellä -kokonaisuus pohjautuu kolmivuotiseen (2020-2022) terveyden edistämisen hankkeeseen. Päätoteuttajana toimi Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ja osatoteuttajana Keski-Suomen Liikunta ry. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö terveyden edistämisen määrärahalla.

Hankkeen toimenpiteitä

Hankkeen toiminnassa verkostotyöllä oli keskeinen rooli. Keskeisiä verkostoja olivat pilottikunnat, Keski-Suomen perhekeskusyhdyshenkilöiden verkosto sekä valtakunnallinen perhekeskusverkosto.

- Neliosainen koulutussarja pilottikunnissa: Keskeistä koulutuksissa oli käynnistää pohdintaa siitä, millaisilla tavoilla kukin toimija voisi edesauttaa lapsiperheiden liikunnan ja kokonaishyvinvoinnin lisääntymistä omasta toiminnastaan käsin. Sarjan koulutukset:

- Kohtaamisissa on mahdollisuus –verkostotapahtuma: Maakuntarajat ylittävä tapahtuma järjestettiin Jyväskylässä toukokuussa 2022 ja se oli suunnattu laajasti eri alojen perheitä kohtaaville toimijoille.

- Monipuolinen viestintä: Hankkeen aikana tuotettiin Kohtaamisten poluilla -materiaalikokonaisuus perheiden hyvinvoinnin edistäjille, kolmiosainen videosarja, neliosainen podcast-sarja, kirjoitukset ja sosiaali-, terveys- sekä kasvatusaloille suunnattu avoimet oppimateriaalit-kokonaisuus. Keskeisiä teemoja pidettiin esillä myös erilaisissa tapahtumissa puheenvuorojen ja vierailujen kautta (ks. lisää alta). Tiedot hankkeesta ja sen materiaaleista on viety Liikuntahankkeet-sivustolle ja Innokylä-sivustolle.

Pilottikunnat ja yhteistyötahot

Hankkeessa oli mukana neljä keskisuomalaista pilottikuntaa: Joutsa, Keuruu, Laukaa ja Petäjävesi. Hankkeen kohderyhmiä olivat muun muassa pilottikuntien:

  • perhekeskustoimijat sosiaali-, terveys- ja sivistyssektoreilta
  • liikuntatoimi tai liikuntatoiminnasta vastaava toimi, kuten vapaa-aika- tai sivistystoimi
  • järjestöt ja seurakunnat

Hankkeen yhteistyötahot välittivät tietoa pilottikuntien kohderyhmille. Yhteistyötahoina toimivat Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry.

Perhekeskustoiminta

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto.

Perhekeskukset pohjautuvat ja niitä kehitetään perhekeskustoimintamallin avulla, jolloin sovitetaan yhteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, kuntien toimet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä järjestöjen ja seurakuntien toiminta.

Lisätietoja perhekeskuksen tehtävistä THL:n verkkosivuilta.

 

Hankkeessa julkaistua lukemista

Hankkeen kirjoitukset on suunnattu kaikille perheitä kohtaaville toimijoille arjen inspiraatioksi. Teksteissä esitellään monipuolisesti hankkeessa toteutettuja toimenpiteitä ja avataan näkökulmia mm. perheiden arkiaktiivisuuden tukemiseen. Teksteihin on mahdollista tarttua matalalla kynnyksellä, sillä ne on laadittu arjen tarpeisiin.

Artikkeli

Keski-Suomessa vahvistetaan lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemista perhekeskuksissa

Keski-Suomessa on käynnistynyt kolmivuotinen Meijän perhe liikkeellä -hanke, jossa vahvistetaan perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, että työn, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan kautta lapsiperheitä kohtaavilla on aiempaa enemmän työkaluja perheiden hyvinvointia edistävien teemojen, kuten liikunnan ja liikkumisen, puheeksi ottamiseen sekä liikkumaan kannustamiseen. (18.2.2020)

Artikkeli

Rajatuissa oloissa palaamme perusasioiden äärelle

Vuoden alussa Meijän perhe liikkeellä -hanke pääsi niiden seitsemän hankkeen joukkoon, joiden toteuttamista sosiaali- ja terveysministeriö lähtisi tukemaan terveyden edistämisen määrärahalla. Hankehakemuksen riskianalyysiin emme todellakkaan osanneet viime kesänä kirjoittaa, että hankkeen toteutumista uhkaava riski voisi olla maailmanlaajuinen pandemia, koronavirus. (7.4.2020)

Artikkeli

Poikkeuskevät pakotti lapsi-, perhe- ja nuorisotyön ulos vastaanottohuoneista – kohtaamiset ulkona koettiin myönteisesti

Moni lapsia, nuoria ja perheitä työssään kohtaava toimija oli keväällä uuden edessä. Poikkeusaika pakotti – ja toisaalta antoi luvan muotoilla monia eri alojen toimintatapoja uusiksi alun shokkivaiheen ja pysähtymisen jälkeen. Keski-Suomen kuntiin kesällä tehty haastattelukierros osoitti, että myös monia perhekeskustoimintaan linkittyviä palveluita ja toimintoja muokattiin uusiksi.

Artikkeli

Liikkuminen osana perhekeskustoimintaa – hyvää perheille ja työntekijöille

Eri puolilla Suomea toimivat perhekeskukset tukevat perheiden hyvinvointia monin tavoin. Ennaltaehkäiseviä ja korjaavia tukitoimia tarjotaan sekä lapsille että vanhemmille. Likes ja Keski-Suomen Liikunta ry ovat jo vuosia esitelleet liikuntaa, liikkumista, arkista aktiivisuutta, toiminnallisuutta ja luontoympäristöjen hyödyntämistä varteenotettaviksi keinoiksi perheitä kohdatessa. Aktiiviset työskentelytavat tukevat myös työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia. (14.9.2021)

Artikkeli

Arvopohjainen työskentely työkaluna mielen hyvinvoinnin tukemisessa

Miten arvo- ja hyväksyntäpohjainen lähestymistapa sekä HOT-menetelmä soveltuvat perheitä kohtaavien toimijoiden asiakas-ammattilaiskohtaamisiin? Tähän kysymykseen sukellettiin Mielen hyvinvointia edistämässä -koulutuksessa, jossa tutkiskeltiin omia arvoja eri näkökulmista havainnollistavien ja kokemuksellisten harjoitteiden avulla. Koulutus tarjosi tutkittuun tietoon perustuvia käytännön työkaluja inhimillisiin, asiakaslähtöisiin kohtaamisiin. (14.10.2021)

Artikkeli

Ohjattu luontokokemus virkistää ja kannustaa pysähtymään luonnon ja itsensä äärelle

Vuodenaikojen mukana muuntuvat luontokokemukset voidaan valjastaa työkaluksi perheiden hyvinvoinnin edistämiseen ympäri vuoden. Kohtaamisia luonnossa -koulutus taustoitti työssään perheitä kohtaaville toimijoille luonnossa liikkumisen hyötyjä ja perehdytti luontokokemusten moniulotteisuuteen. Samalla osallistujat saivat tutustua kokemuksellisesti luonto- ja taidelähtöisiin menetelmiin. (7.3.2022)

Artikkeli

Hyvinvoinnin edistäjä rikastaa työtään luovilla menetelmillä

Synnymme liikkumaan, aistimaan ja elämään vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Tällaisia luontaisia liikkumisen, aistimisen ja vuorovaikutuksen tapoja voidaan hyödyntää perhekeskustoiminnan arjessa kohtaamisten tukena. Jokaisessa ihmisessä on luovuutta, kun sen annetaan tulla esille. Perhekeskustoiminnassa luovat työskentelytavat voivat liittyä esimerkiksi musiikkiin, valokuviin, runoihin, tanssiin tai muuhun liikkumiseen. (10.5.2022)

Artikkeli

Luovia ja liikuttavia kohtaamisia näköpiirissä – Uskallatko kokeilla?

Arkiset valinnat ratkaisevat usein sen, miten hyvinvoinnin edistäjän toimet tuottavat toivottua tulosta. Näkökulmia valintojen tekemiseen tarjoaa Meijän perhe liikkeellä -hankkeen julkaisema videosarja, jolla herätellään pohtimaan perheiden hyvinvoinnin edistämisen monia mahdollisuuksia. Usein toimivat ratkaisut löytyvät arkisista puitteista – niiden monet mahdollisuudet vain täytyy tunnistaa ja hoksata ottaa käyttöön! (17.6.2022)

Uutinen

Uusi materiaalikokonaisuus rohkaisee hyvinvoinnin edistäjiä luovuuteen

Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes ja Keski-Suomen Liikunta ry ovat julkaisseet perheiden hyvinvoinnin edistäjille materiaalikokonaisuuden. Se sisältää vapaasti ladattavia materiaaleja, videoita, podcastin ja tietoa luovasta hyvinvointityöstä.

Artikkeli

Osaamista voidaan kehittää ilman istumista – tuore podcast kannustaa arkiaktiivisuuteen

Luovia kohtaamisia -podcast on suunnattu perheitä kohtaaville toimijoille. Keskustelussa ovat mm. luontolähtöiset menetelmät, kulttuurihyvinvoinnin näkökulmat, kehollisuus, universaali vanhemmuus ja Lapset puheeksi -menetelmä. Kantavana teemana on se, miten arkiaktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria voitaisiin jalkauttaa hyvinvointityön arkeen. (26.1.2023)

Artikkeli

Sysäyksiä hyvinvointityön ajatteluun ja kehon liikutteluun

Arkisen kiireen ja kuormituksen keskellä jumiudumme joskus toistamaan tuttuja ajattelu- ja toimintatapoja. Luovasti liikkeelle -materiaali tarjoaa ajatuksia stimuloivaa pohdittavaa sekä monipuolisen tausta-aineistokoonnin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen toimijoille hyvinvointityön keinovalikoimien laajentamiseen ja arkiaktiivisuuden lisäämiseen. (6.4.2023)

Aiheesta muualla

Tutustu perheiden hyvinvoinnin edistämisen teemoihin seuraavien tekstien kautta.

Tapahtumia, joissa hanke on ollut mukana:

Yhteystiedot

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352

Jyrki Saarela

Aikuisliikunnan kehittäjä

Keski-Suomen Liikunta ry.


+358456503771

[email protected]

 

Tietosuoja