artikkeli

Keski-Suomessa vahvistetaan lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemista perhekeskuksissa

Teksti
Likes, Meijän perhe liikkeellä

Keski-Suomessa on käynnistynyt kolmivuotinen Meijän perhe liikkeellä -hanke, jossa vahvistetaan perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä käytäntöjä lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, että työn, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan kautta lapsiperheitä kohtaavilla on aiempaa enemmän työkaluja perheiden hyvinvointia edistävien teemojen, kuten liikunnan ja liikkumisen, puheeksi ottamiseen sekä liikkumaan kannustamiseen.

Aikuinen kävellee käsi kädessä lapsen kanssa.

Meijän perhe liikkeellä -hankkeessa on mukana neljä keskisuomalaista pilottikuntaa, joissa perhekeskustoiminta on käynnissä. Kunnat ovat Joutsa, Keuruu, Laukaa ja Petäjävesi. Hanketta toteuttaa Likes yhteistyössä Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa. Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää terveyden edistämisen määrärahaa.

Perhekeskus on toimintamalli, joka kokoaa lapsille ja perheille suunnatut terveyttä, hyvinvointia, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Näitä ovat esimerkiksi neuvola-, varhaiskasvatus-, oppilashuolto- ja sosiaalipalvelut. Perheiden arjessa keskeisiä ovat myös erilaiset vapaa-aikaan liittyvät toiminnot, jotka nekin nivoutuvat osaksi perhekeskustoimintaa.

Väestön liikunnan ja liikkumisen edistämiseen tarvitaan mukaan muutkin kuin liikuntatoimijat

Hanke on uusi ja tärkeä avaus liikunnan edistämisessä valtakunnallisesti. Kaiken ikäisten vähäinen liikkuminen on kansanterveydellinen haaste, jota ei ratkaista pelkästään liikuntatoimijoiden kesken. Mukaan tarvitaan muutkin alat.

– Lapsia ja perheitä työssään kohtaavat ovat erittäin arvokas, monialainen joukko, kun halutaan edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia elintapojen sekä sairauksien ennaltaehkäisyn näkökulmasta, sanoo Likesin terveyden edistämisen asiantuntija Kaisa Koivuniemi.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä liikkumisen ja fyysisen aktiivisuuden monimuotoisuudesta sekä avata liikuntaan liittyviä käsitteitä toimijoille, jotka väestön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää saada mukaan liikunnanedistämistyöhön. Hankkeen kautta halutaan myös vähentää toimijoiden päällekkäistä työtä ja auttaa heitä tunnistamaan keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia.

Kyseessä on hyvin monialaisen toimijajoukon vastavuoroinen prosessi, jossa oppijoina ovat kaikki. Keskeistä on se, millaisilla uusilla tavoilla kukin voisi edesauttaa lapsiperheiden liikunnan ja kokonaishyvinvoinnin lisääntymistä omasta toiminnastaan käsin.

– Kun haluamme luoda yhteistä toimintakulttuuria eri alan toimijoiden välille, kaikki lähtee yhteisen käsitemaailman löytämisestä. Siitä, että tutustumme toisiimme, ymmärrämme toistemme työnkuvaa ja puhumme samaa kieltä, Koivuniemi painottaa.

Liikunnan lisääntymisellä arjessa on paljon positiivisia seurauksia. Fyysisten terveysvaikutusten ohella sillä on suotuisa yhteys muun muassa mielen hyvinvointiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Lisäksi liikuntaelementin sisällyttäminen esimerkiksi asiakaskohtaamisiin ja vertaistukiryhmiin on perheiden omaehtoiseen liikkumiseen kannustamisen ohella tärkeää.

– Liikunta on yksi voimavaroja vahvistava tekijä ja parhaimmillaan se tarjoaa kaivatun yhdessäolon hetken perheen arkeen, sanoo aikuisliikunnan kehittäjä Jyrki Saarela Keski-Suomen Liikunta ry:stä.

Keski-Suomi voi olla ennaltaehkäisevän työn suunnan-näyttäjä valtakunnallisesti

Keski-Suomessa hyvinvoinnin edistäminen nimenomaan ennaltaehkäisevästä näkökulmasta on yksi maakunnan kärkiteemoista. Keski-Suomen kunnissa on tuloksekkaasti kehitetty perhekeskustoimintaa ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) jäljiltä lapsiperhetoimijoiden verkostot ovat voimissaan. Likes ja Keski-Suomen Liikunta ry ovat olleet verkostoissa mukana LAPE-ohjelman alkuvaiheista saakka.

Meijän perhe liikkeellä -hankkeen kokemuksia ja sisältöjä voidaan hyödyntää monialaisen perhekeskuksen kehittämistyössä, joka on yksi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman painopisteistä. Valtionavustus maakunnallisiin hankkeisiin on parhaillaan haettavana.

– Meillä on täällä kaikki eväät luoda perhekeskuksistamme vielä ripauksen verran monialaisempia ja olla perheiden ennaltaehkäisevän työn suunnannäyttäjiä valtakunnallisestikin, Koivuniemi sanoo.

---

Meijän perhe liikkeellä -hankkeen maakunnallinen aloitustilaisuus järjestetään 15.5.2020 Jyväskylän Veturitalleilla. Tilaisuus on suunnattu kaikille lapsiperheitä työssään kohtaaville perhekeskus-, liikunta- ja järjestötoimijoille. Syksyllä käynnistyy erityisesti pilottikunnille suunnattu työpajasarja, jossa teemoina ovat muun muassa mielen hyvinvointi, kulttuuri ja luonto. Keskeisenä tulokulmana työpajaprosessissa on liikunnan edistäminen sekä yhteisen kielen ja osaamisen kehittäminen.

Hankkeen pääyhteistyötahot Keski-Suomen Liikunta ry:n lisäksi ovat Keski-Suomen Seututerveyskeskus ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry. Hanke on myös osa Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymän (KeHO) toimintaa.

Yhteydenotot

Kaisa Koivuniemi

Terveyden edistämisen asiantuntija, Health Promotion Specialist
Likes, Likes
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358504432352