Projekti

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus

Rahoitusohjelma

Kasvien päällä kyberturvallisuuteen liittyviä kuvakkeita
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Sovellettu kyberturvallisuus
Toteutusaika
1.8.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus
Elintarvikearvoketjun toimijoiden tietojärjestelmät kehittyvät kasvavalla vauhdilla maatalouden digitalisaation ja yleisen teknisen kehityksen myötä. Elintarviketuotanto ja -jakelu ovat huoltovarmuuden kannalta kriittinen kokonaisuus ja täten tieto- ja kyberturvallisuuden varmistaminen on avainasemassa.

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa rakennetaan elintarvikearvoketjun digitaalista kokonaisuutta mallintava kyberharjoitusympäristö ja testataan se pilottiharjoituksessa. Hankkeen perustana on Jamkissa toimiva, Suomen johtava riippumaton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC. Elintarviketuotannon ja -jakelun järjestelmillä ja prosesseilla laajennettava RGCE (Realistic Global Cyber Range) harjoitusympäristö mahdollistaa alan kyberturvallisuusharjoitusten järjestämisen turvallisessa ja realistisessa ympäristössä. Teknisen ympäristön hyödyntämisen myötä kehittyneen osaamisen avulla kyetään vastaamaan jatkuvasti muuttuviin kyberturvallisuuden vaatimuksiin elintarviketuotannon ja –jakelun osalta. Ottamalla kyberturvallisuuden varmistaminen osaksi alkutuotannon, elintarvikkeiden jalostajien, logistiikan toimijoiden ja kaupan alojen normaalia toimintaa ja laadunvarmistusta, organisaatiot voivat turvata kyberresilienssinsä kehittymistä vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Hankkeessa kehitetään lisäksi alan toimijoiden
kyberturvallisuusosaamista, -tietoisuutta ja -yhteistyötä kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöverkostoja hyödyntäen.


Hanke koostuu kehittämishankkeesta ja siihen välittömästi liittyvästä ja samanaikaisesti alkavasta investointihankkeesta.

Hankkeen toteuttamisesta
vastaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun
IT-Instituutti yhdessä Biotalousinstituutin kanssa.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Atria Oyj, Cinia Oy, DeLaval Oy, Elisa Oyj, Oy Karl Fazer Ab,
Huoltovarmuuskeskus, Kesko Oyj, Netum Oy, Penttilän Maito Oy, Suomen
Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), Tapiolan maitotila, Telia Cygate Oy,
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus ja Valio Oy.

Hankkeen rahoittavat
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia), hankkeen toteuttaja sekä edellä mainitut kumppanit.

Lisätietoja projektipäällikkö Elina Suni, [email protected], Jyväskylän ammattikorkeakoulu, IT-instituutti.

Projektin tulokset

Elintarvikearvoketjun toimijoiden tietojärjestelmät kehittyvät kasvavalla vauhdilla maatalouden digitalisaation ja yleisen teknisen kehityksen myötä. Elintarviketuotanto ja -jakelu ovat huoltovarmuuden kannalta kriittinen kokonaisuus ja täten tieto- ja kyberturvallisuuden varmistaminen on avainasemassa.

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankkeessa rakennettiin elintarvikearvoketjun digitaalista kokonaisuutta mallintava kyberharjoitusympäristö ja testattiin se pilottiharjoituksessa. Hankkeen perustana oli Jamkissa toimiva, Suomen johtava riippumaton kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC. Elintarviketuotannon ja -jakelun järjestelmillä ja prosesseilla laajennettu RGCE (Realistic Global Cyber Range) harjoitusympäristö mahdollistaa alan kyberturvallisuusharjoitusten järjestämisen turvallisessa ja realistisessa ympäristössä. Teknisen ympäristön hyödyntämisen myötä kehittyneen osaamisen avulla kyetään vastaamaan jatkuvasti muuttuviin kyberturvallisuuden vaatimuksiin elintarviketuotannon ja –jakelun osalta. Ottamalla kyberturvallisuuden varmistamisen osaksi alkutuotannon, elintarvikkeiden jalostajien, logistiikan toimijoiden ja kaupan alojen normaalia toimintaa ja laadunvarmistusta, organisaatiot voivat turvata kyberresilienssinsä kehittymistä vastaamaan muuttuvia tarpeita.

Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hanke oli kahdesta osahankkeesta; kehityshankkeesta ja siihen välittömästi liittyvästä ja samanaikaisesti alkavasta investointihankkeesta muodostuva hankekokonaisuus.

Kehittämishankkeen tulostavoite 1. mukaisesti rakennettiin tekninen kyberharjoitusympäristö, johon mallinnettiin elintarviketuotannon ja -jakelun toimialan olennaiset järjestelmät ja toiminteet. Ympäristössä voidaan turvallisesti harjoitella kyberuhkatilanteita sekä laajamittaisia kyberhyökkäyksiä teknistoiminnallisissa kyberharjoituksissa. Ympäristön hyödyntäminen tukee alan kyberturvallisuuden johtamisen, suunnittelun ja varautumisen parempaa koordinaationa (Suomen kyberturvallisuusstrategia strateginen linjaus 2.). 

Kehittämishankkeen tulostavoite 2. mukaisesti hankkeessa suunniteltua ja toteutettua harjoitusympäristöä testattiin kaksipäiväisessä Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa Jyväskylässä, Jamkin Dynamon tiloissa maaliskuussa 2023. Harjoituksen osallistui alan yrityksiä, alalle palveluita tarjoavia yrityksiä sekä alan yrityksiä tukevia organisaatioita. Ympäristön hyödyntämistä tullaan jatkamaan myös hankkeen jälkeen. Kyberturvallisuuden harjoitus- ja koulutustoiminnan avulla lisätään useiden toimijoiden osaamista sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Kyberturvallisuusosaamisen, -tietoisuuden ja -yhteistyön vaikutuksesta saavutetaan alueellisen osaamistason nousua ja vahvistetaan Jyvässeudun asemaa kyberturvallisuuden osaamiskeskittymänä.

Kansallisten ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen kehittyminen ja laajeneminen hankkeen aikana ovat mahdollistaneet yhteistyön määrällisen ja laadullisen kehittymisen (tulostavoite 3. ja Suomen kyberturvallisuusstrategia strateginen linjaus 1). Hankkeen aikana osallistuttiin lukuisiin kansallisiin ja joihinkin kansainvälisiin seminaareihin ja yhteistyöryhmiin, sekä verkostoiduttiin alan toimijoiden kanssa.

Hankeen aikana julkaistiin artikkeleita ammattimedioissa ja tieteellisissä arvostetuissa julkaisuissa. Tämä mahdollisti tutkimustyön kehittymisen elintarvikeketjun kyberturvallisuuteen liittyen (tulostavoite 3.).

Kehittämishankkeen tulostavoite 4. mukaisesti hankkeen johtaminen toteutettiin laadukkaasti ja systemaattisesti siten, että hankkeen tavoitteisiin päästiin ja vaikutukset saavutettiin aikataulu ja budjetti huomioiden.

Hankkeella tuettiin hankesuunnitelmassa mainittujen strategioiden ja direktiivien (EU:n kyberturvallisuusstrategia, Direktiivi kriittisten yksiköiden häiriönsietokyvystä, Pellolta pöytään -strategia, Kyberturvallisuuden kehittämisohjelma 2021 sekä Suomen kyberturvallisuusstrategia 2019) tavoitteiden saavuttamista kehittämällä elintarvikeketjun toimijoiden kyberharjoittelua, -turvallisuusosaamista, -tietoisuutta ja -yhteistyötä sekä alan tutkimustyötä.

Investointihankkeen tulostavoitteen mukaisesti suunniteltiin ja toteutettiin investoinnit, joiden perusteella rakennettiin elintarviketuotannon ja –jakelun digitaalista kokonaisuutta mallintava ympäristö.

Hankkeessa tapahtuu

Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoitus

Suomalaiset elintarviketuotannon ja -jakelun toimijat kehittävät kyberturvallisuusvalmiutta elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoituksessa.

Elintarvikeketjun kyberturvallisuuden pilottiharjoituksen vierailupäivä

Toivotamme elintarviketuotannon, -kaupan ja -jakelun kyberharjoituksista kiinnostuneet yritykset ja organisaatiot lämpimästi tervetulleiksi vierailupäivään!

Hankkeessa tuotettua

Julkaisut