jamk.fi

(EU -tietosuoja-asetus (2016/679), Henkilötietolaki 523/1999)

Päivitetty 23.11.2018

1 Rekisterin nimi

Koulutukseen ilmoittautumis- ja hakujärjestelmä

2 Rekisterinpitäjä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
PL 207, 40101 Jyväskylä
+358 20 743 8100blobid0.png

3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa, yhteystiedot virka-aikana

Rekisteristä vastaava johtaja: Koulutuksen kehittämispäällikkö Hannu Ikonen
Sisällölliset pääkäyttäjät: Anne Luukkonen ja Taru Särkkä
Tekninen pääkäyttäjä: Kimmo Hämäläinen
etunimi.sukunimi@jamk.fi

4 Henkilötietojen käsittely ja sen tarkoitus

Henkilötietoja kerätään Jyväskylän ammattikorkeakoulun avoimen AMKin ja täydennys- ja erikoistumiskoulutusten sekä tilauskoulutusten järjestämiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö

Henkilö antaa itse ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot:

Pakolliset tiedot
* Nimi
* Henkilötunnus (niillä, joilla on suomalainen henkilötunnus) 
* Syntymäaika (riittää vain niiltä, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta)
* Kotiosoite
* Postinumero
* Postitoimipaikka
* Kotikunta
* Sähköpostiosoite
* Puhelinnumero

Muita pakollisia tietoja voivat olla eri lomakkeilla esimerkiksi:
* Sukupuoli
* Äidinkieli
* Korkein suoritettu tutkinto
* Pääasiallinen toiminta
* Työnantajan tiedot
* Ikä

Vapaaehtoiset tiedot mm.
* Ammatti/ nimike
* Työnantaja
* Maa (muu kuin Suomi)
* Kotimaa
* Merkittävä ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus
* Merkittävä työkokemus

6 Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on lakisääteinen tehtävä/velvoite.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Lyhytkurssi-ohjelman kautta ilmoittautuvat kirjaavat tietonsa sähköisellä lomakkeella ilmoittautumisen yhteydessä.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei tule sisältämään manuaalisesti kerättävää aineistoa.

Järjestelmään pääsy on rajattu JAMKissa työtehtävien mukaisesti tietyille henkilöille. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Kaikki palvelimet sijaitsevat lukitussa ja pääsyvalvotussa konesalissa. Palvelimille pääsy sallitaan vain ylläpitäjille.

10 Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Opiskelun mahdollistamiseksi henkilötiedot siirretään Jyväskylän ammattikorkeakoulun ylläpitämään opintotietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään JAMKin tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Virta- opintotietopalvelussa tietoja säilytetään pysyvästi. JAMK säilyttää pysyvästi sähköisesti opintorekisteriin liittyvät tiedot (Kansallisarkiston päätös AL/20757/07.01.01.03.02/2016).

Sekä koulutuksiin osallistujien että jonottajien henkilötiedot hävitetään ilmoittautumisjärjestelmästä sen jälkeen, kun koulutuksesta on kulunut kaksi (2) vuotta. Tietoja voi poistaa vain sisällöllinen pääkäyttäjä.

11 Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoihin liittyvää automatisoitua profilointia ei tehdä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjien tiedot korjataan ilmoitusten ilmoituksen mukaisesti ajantasaisiksi.
Lisätietoa tietosuojavastaavasta ja rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta kerrotaan JAMKin tietosuojalausekkeessa ja Rekisteröidyn oikeudet -sivulla.

 

> Palaa takaisin ilmoittautumaan