artikkeli

Monikulttuuriperheiden kanssa työskentely ja kielellinen tietoisuus

Kansainvälistyminen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kasvu ovat keskeisiä nykyajan työelämän muutoksia. Kulttuurillisesti ja kansallisesti monikulttuurisissa työyhteisöissä koko henkilöstöltä vaaditaan kulttuurienvälisen työn valmiuksia. Kotopaikka-hankkeessa monikulttuurisuuskoulutuksia toteutettiin edesauttamaan maahanmuuttajien kohtaamista kotouttamisen eri vaiheissa. Osallistujamäärissä mitattuna suosituimpia teemoja olivat kulttuurienvälinen kohtaaminen ja monikulttuurisuusosaaminen sekä erityisesti kohdekuntien varhaiskasvatus- ja sosiaalipalvelujen henkilöstölle suunnatut ammattikuntakohtaiset teemat, kuten esimerkiksi kielellinen tietoisuus.

Kotopaikka-hankkeen kohdekuntien varhaiskasvatus- ja sosiaalipalvelujen henkilöstölle suunnatut teemat liittyivät monikulttuuriperheiden kohtaamiseen sekä kielellisen tietoisuuden käsitteisiin ja sisältöihin arjen työssä. Koulutuksissa käsitellyt keskustelut voi kiteyttää seuraaviin viiteen pääteemaan:  

Monikulttuuriperheiden kohtaaminen: vieras kulttuuri ja asiakkaan kohtaaminen, toiseuden käsite. Monikulttuurityöhön ei ole yleispätevää metodia eikä tekniikkaa.

Kulttuurienvälisen osaamisen osa-alueet ja niiden hyödyntäminen käytännön työssä. Korostimme koulutuksissa oman kulttuurin tuntemuksen ja yksilöllisen kulttuurin huomioimisen merkitystä monikulttuurityössä, helpottamaan kulttuurien erityispiirteiden tunnistamista ja asiakkaan yksilöllistä huomioimista.

Uuteen kulttuuriin kotoutumisen vaiheet. Koulutuksissa käsiteltiin uuteen kulttuuriin kotoutumisen yksilöllisen prosessin vaiheita, sekä maahanmuuttaja-asiakasta ohjaavan työntekijän roolia kotoutumisprosessin eri vaiheissa.

Asenne monikulttuurityössä. Sosiaalialan työntekijät ovat keskeisiä toteuttajia kotouttamistyössä. Oman asenteen tunnistaminen ja tiedostaminen nousevat merkitykselliseen rooliin erilaisia asiakkaita kohdatessa.

Kielellinen tietoisuus varhaiskasvatuksessa. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehityksessä ei voi korostaa liikaa. Kielitaito antaa ainekset havaitsemiseen, ajatteluun, tuntemiseen ja tietämiseen. Kotopaikka-hankkeen koulutuksissa, jotka oli suunnattu varhaiskasvatus- ja sosiaalipalvelujen henkilöstölle, keskusteltiin kielellisen tietoisuuden käsitteestä ja käytiin läpi vuorovaikutustilanteita, joissa työntekijät ovat edistämässä lapsen kielen oppimista. Tähän liittyivät myös strukturoitujen kielituokioiden ja niiden järjestämisen suunnittelu.
 

Kirjoittaja

Kouluttaja Susanna Sakko
KTT, yrittäjä, DTO - Diversity Training Opportunities

Artikkeli on tuotettu Kotopaikka -ESR-hankkeessa.