Ammattikorkeakoulu antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä edistää elinikäistä oppimista. Ammattikorkeakoulu tekee työelämää ja aluekehitystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- sekä taiteellista toimintaa.

Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) alueellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen perustehtävien laadukkaasta toteuttamisesta. JAMK toteuttaa perustehtäviä ydinprosesseissaan, joita ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) ja palveluliiketoiminta. Ydinprosesseja toteutetaan yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden, asiakkaiden, työelämän yhteistyötahojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. JAMKin yli 8000 opiskelijaa, lähes 15 000 alumniverkostoon ilmoittautunutta ja 700 henkilökunnan jäsentä muodostavat vuorovaikutus- ja yhteistyöverkoston, jolla on merkittävä vaikuttavuuspotentiaali Keski-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tähän osioon on koottu vuoden 2019 toimintamme tärkeimpiä tuloksia lyhyin katsauksin, esimerkein ja luvuin.

JAMK kouluttaa

JAMK oli kevään 2019 yhteishaussa Suomen kolmanneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. JAMKin tutkintoon johtavasta koulutuksesta vuonna 2019 valmistui 1122 AMK-tutkinnon ja 222 ylemmän AMK-tutkinnon suorittanutta ammatillista asiantuntijaa työelämään. Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sai ammatillisen opettajapätevyyden 390 henkilöä.

Kuvio 1. Suoritettujen AMK-tutkintojen lukumäärä 2018 ja 2019 aloittain. Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.

Kuvio 2. Suoritettujen ylempien AMK-tutkintojen lukumäärä 2018 ja 2019 aloittain. Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.

Ohjauksen ala
AMK-tutkintojen lkm 2018
AMK-tutkintojen lkm 2019
YAMK-tutkintojen lkm 2018
YAMK-tutkintojen lkm 2019
Kasvatusalat 39 39 0 1-4
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 264 240 30 45
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) 84 105 24 21
Tekniikan alat 258 273 54 54
Maa- ja metsätalousalat 27 45 6 9
Terveys- ja hyvinvointialat 348 330 63 78
Palvelualat 93 90 21 12

Taulukko 1. Suoritettujen AMK- ja YAMK-tutkintojen lukumäärä 2018 ja 2019 aloittain. Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.

JAMKissa tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 oli työllistynyt 88 prosenttia edellisenä vuonna JAMKista valmistuneista Suomeen sijoittuneista henkilöistä. Työllistyneistä 60 prosenttia oli työllistynyt Keski-Suomen alueelle.

Alueellinen kartta ja alla oleva taulukko osoittavat, että valtaosa AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneista valmistuu Keski-Suomen alueelle. Myös naapurimaakunta Pirkanmaa sekä Uusimaa houkuttelevat valmistuneita.

Maakunta
Lukumäärä
Uusimaa 183
Varsinais-Suomi 15
Satakunta 9
Kanta-Häme 6
Pirkanmaa 108
Päijät-Häme 15
Kymenlaakso 6
Etelä-Karjala 21
Etelä-Savo 27
Pohjois-Savo 30
Pohjois-Karjala 12
Keski-Suomi 762
Etelä-Pohjanmaa 24
Pohjanmaa 9
Keski-Pohjanmaa 1-4
Pohjois-Pohjanmaa 21
Kainuu 1-4
Lappi 6
Ahvenanmaa - Åland 0

Taulukko 2. Vuonna 2017 AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen vuoden 2018 lopussa. Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.

Kuvio 3. Vuonna 2017 AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen vuoden 2018 lopussa. Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi JAMK on vahva jatkuvan oppimisen kehittäjä ja toteuttaja alueella ja kansallisesti. JAMKin avoimen ammattikorkeakoulun tarjonta oli valtakunnallisesti toiseksi suurin.

JAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet ja opiskelijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. JAMKin avoimessa AMK:ssa suoritettiin vuonna 2019 kaikkiaan 23 257 opintopistettä. Avoimen AMK:n opinnot kiinnostavat erityisesti Keski-Suomen maakunnan työelämää ammatillisen osaamisen uudistamisessa ja joustavana väylänä AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtaviin koulutuksiin.

Kuvio 4. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet 2018 ja 2019 aloittain. Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.

Ohjauksen ala
Opintopisteet 2018
Opintopisteet 2019
Kasvatusalat 81 35
Terveys- ja hyvinvointialat 6 737 8 671
Palvelualat 1 128 1 101
Taiteet ja kulttuurialat    
Humanistiset alat 450 572
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet 3 658 5 472
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 1 058 3 126
Tekniikan alat 2 567 3 975
Maa- ja metsätalousalat 126 305

Taulukko 3. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet 2018 ja 2019 aloittain. Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu.

JAMK tutkii, kehittää ja innovoi

JAMKin TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä vuonna 2019 oli 8 M€ ja TKI-toiminnan kokonaisvolyymi 12 M€, jotka molemmat olivat uusia ennätyksiä. JAMKissa oli käynnissä vuonna 2019 yhteensä 167 TKI-projektia ja TKI-työtä teki 437 henkilöä (148 henkilötyövuotta).

Kuvio 5. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus 2016–2019 (miljoonaa euroa). Lähde: JAMK.

  2016 2017 2018 2019
Ulkopuolinen rahoitus (milj. €) 5 7 8 8
Budjetti- ja omarahoitus (milj. €) 3 3 3 4

Taulukko 4. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitus 2016–2019 (miljoonaa euroa). Lähde: JAMK.

JAMKissa on kolme vahvuusalaa ja kolme uutta, nousevaa alaa. Vahvuusalat ovat Biotalous, Monialainen kuntoutus ja Sovellettu kyberturvallisuus. Uudet, nousevat alat ovat Automaatio ja robotiikka, Matkailu ja Uudistuva oppiminen.

Vahvuusalat ja nousevat alat toimivat aktiivisesti alueen eri toimijoita yhdistävissä innovaatio- ja osaamiskeskittymissä. Niiden toiminta perustuu alueen yhteisiin elinkeinopoliittisiin ja strategisiin painopisteisiin sekä JAMKin vahvaan osaamiseen. Jokaisella vahvuusalalla on merkittävä koulutustehtävä, fokusoitu TKI-toiminta ja ammattimaista palveluliiketoimintaa.

Vahvuusalojen TKI-työtä tehdään yhdessä alueellisten, kansallisten ja myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vahvuusalojen toiminta tukee Jyväskylän kaupungin kehittämistavoitteiden ja Keski-Suomen maakuntastrategian toteuttamista.

Lue lisää: Ilmastonmuutosta torjutaan globaalisti Saarijärveltä käsin

Lue lisää: JAMK mukana kyberturvallisuuden jättihankkeessa

Lue lisää: JAMKin räjähdeinnovaatio ratkaisi turvatyynyvalmistajan miljardiongelman

JAMK palvelee työelämää

JAMKin palveluliiketoiminnan volyymi oli 5,2 miljoonaa euroa vuonna 2019. Palveluliiketoiminta perustuu kehittämiskumppanuuteen, jossa JAMK tukee maakunnan yrityksiä ja organisaatioita kehittymään, lisäämään kilpailukykyään ja kansainvälistymään.

JAMK tarjoaa yritysten tuotekehitykseen sekä palvelujen, prosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen monipuolisia testaus- ja analysointiympäristöjä sekä palveluja.

JAMKin asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen palveluliiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yrityksissä vahvistaa yhteiskehittämistä, asiantuntijuuden jakamista ja työelämän osaamistarpeiden ennakointia sekä koulutuksen työelämäläheisyyttä.

Kuvio 6. Palveluliiketoiminnan tuotot 2016–2019 (miljoonaa euroa). Lähde: JAMK.

  2016 2017 2018 2019
Palveluliiketoiminnan tuotot (milj. €) 4,4 4,7 4,8 5,2

Taulukko 5. Palveluliiketoiminnan tuotot 2016–2019 (miljoonaa euroa). Lähde: JAMK.

Koulutusviennissä yllettiin lukuvuosimaksut mukaan lukien kahden miljoonan euron tuottoihin vuonna 2019. JAMKin koulutusviennissä tavoitellaan globaalia osaamisen siirtoa ja koulutusvientiä toteutetaan JAMK Global Education Services -nimen alla. Lisäksi koulutusvientiprojekteissa kehitetään uusia yhteistyömalleja sekä innovatiivisia pedagogisia ja digitaalisia ratkaisuja vastaamaan erilaisten toimintaympäristöjen ja kulttuurien oppimistarpeisiin.

JAMKilla on toimivat kansalliset AMK- ja yritysyhteistyöverkostot, yhteistyö EduCluster Finland Oy:n sekä ministeriöiden ja suurlähetystöjen kanssa. Koulutusviennin portfolio koostuu erilaisista täydennyskoulutus-, tutkintokoulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluista. Tärkeimmät vientimaat vuonna 2019 ovat olleet Kazakstan ja Kiina.

Koulutusvientihankkeet ja JAMKin englanninkieliset lukukausimaksulliset tutkinto-ohjelmat ovat tuoneet vuonna 2019 lukuisia ulkomaisia asiantuntijaryhmiä ja satoja opiskelijoita Jyväskylään.

Lue lisää: Ensimmäiset ylemmän korkeakoulututkinnon JAMKissa suorittaneet valmistuivat Kazakstanissa

Uuden sukupolven korkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategian (2020–2030) kulmakiveksi on asetettu ”Uuden sukupolven korkeakoulu”. Tavoitteena on uudistaa suomalaisen ammattikorkeakoulun toimintamalli. Uuden sukupolven korkeakoulu on digitaalinen ja virtuaalinen, monimuotoinen, yrittäjämäinen ja jatkuvan oppimisen mahdollistava kansainvälinen yhteisö.

Lue lisää: Tutustu JAMKiin: strategia ja vahvuusalat