Opetussuunnitelmatyötä tehtiin yhdessä Edufutura Jyväskylään kuuluvien Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa tavoitteena joustavat opintopolut ja ristiinopiskelun mahdollistaminen.

Tilikauteen ajoittui voimakasta kasvua sekä investointeja. Erityisesti tietotekniikan osalta investoinnit odottivat opintohallintojärjestelmän uudistuksen käynnistymistä. Tilikaudelle ajoittuivat myös muutamien tietojärjestelmien päivitykset.

Toimintavuosi oli tappiollinen 495 250,12 euroa, mutta kasvaneen toiminnan muodostama lisääntynyt tuotto saadaan OKM:n rahoituksena tulosmittariston mukaisesti tulevina vuosina.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus on perustunut opetus- ja kulttuuriministeriön tulosmittareihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminta on ollut OKM:n tulosmittareiden näkökulmasta tarkastellen laajaa ja yltänyt kattavasti hyviin tuloksiin. OKM on julkaissut uudet rahoitusmittarit vuosille 2021 – 2024 ja alustavien tarkastelujen perusteella JAMK menestyy myös uusilla mittareilla mitaten.

Tuloslaskelman tuotot 2019

Tuloslaskelman tuotot
59,8M€
100%
OKM perusrahoitus 44,0M€ 73 %
Määrärahatuotot 1,5M€ 3 %
Koulutustuotot 4,4M€ 7 %
Muut myyntituotot 1,9M€ 3 %
T & K -tuotot 7,3M€ 12 %
Muut tuotot 0,8M€ 1 %

Graafi: Tuloslaskelman tuotot 2019

Tuloslaskelman kulut 2019

Tuloslaskelman kulut
60,3M€
100%
Henkilöstökulut 42,0M€ 70 %
Palvelut 8,7M€ 14 %
Aineet ja tarvikkeet 0,8M€ 1 %
Avustukset 1,2M€ 2 %
Vuokrat 6,8M€ 11 %
Muut kulut 0,4M€ 1 %
Poistot 1,0M€ 2 %
Rahoitustuotot -0,5M€ -1 %

Graafi: Tuloslaskelman kulut 2019

Tunnusluvut

 
KONSERNI
   
EMOYHTIÖ
   
 
2019
2018
2017
2016
2019
2018
2017
2016
Liikevaihto M€ 59,8 58,7 57,0 54,3 59,8 58,7 57,0 54,3
Liikevaihdon muutos - % 1,8 % 3,1 % 5,0 % 1,9 % 1,8 % 3,1 % 5,0 % 2,4 %
Liikevoitto M€ -1,02 0,41 0,88 0,35 -1,02 0,41 0,88 0,36
Liikevoitto 
%
-1,7 % 0,7 % 1,5 % 0,7 % -1,7 % 0,7 % 1,5 % 0,7 %
Oman pääoman muutos % -0,02 % 2,6 % 3,6 % 1,5 % -0,02 % 2,6 % 14,4 % 1,5 %
Oman pääoman tuotto % -1,6 % 1,0 % 3,0 % 1,5 % -1,6 % 1,0 % 3,2 % 1,5 %
Sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin %                
 - Handelsbanken         6 % -1 % - -
 - Osuuspankki         13 % -4 % - -
Quick ratio 3,1 2,6 3,6 3,7 3,0 2,6 3,6 3,1
Kassan riittävyys päivissä 82,6 80,7 150,0 120,5 79,9 77,9 147,1 117,2
Omavaraisuusaste % 81,5 % 80,5 % 78,8 % 80,6 %  81,5 % 80,5 % 78,9 % 79,0 %
Nettovelkaantumisaste % -44,5 % -42,0 % -34,8 % -36,9 % -43,0 % -40,5 % -33,2 % -40,7 %

Maksuvalmiuden tunnusluvuissa Jyväskylän kaupungin konsernitili on laskettu mukaan rahavaroihin.
Vertailuvuosien luvut on muutettu uuden opetus- ja kulttuuriministeriön talouskoodiston mukaisiksi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Koulutus

Vuonna 2019 Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) tutkintokoulutus saavutti 1 121 amk-tutkinnon määrän (v. 2018: 1 114), minkä lisäksi tuotettiin 201 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (v. 2018: 194). Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrä oli 23 293 (v. 2018: 15 281).

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oli tilikaudella 829 opiskelijaa ja ammatillisen opettajapätevyyden saavutti 390 (v. 2018: 321) henkilöä.

JAMKissa tutkinnon suorittaneiden määrä

Tutkintotavoitteet 2017-2020 ja suoritetut tutkinnot 2016-2019

OKM:n sopimuksen mukainen luokittelu
Tavoite 2017-2020 keskim.
Tulos 2019
Tulos 2018
Tulos 2017
Tulos 2016
Ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 1 063 1 121 1 114 1 165 1 121
- Taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, yhteiskuntatieteet (AMK) 38 38 41 61 56
- Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ia hyvinvointialat (AMK) 325 330 347 364 347
- Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat (AMK) 320 330 356 359 346
- Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat (AMK) 380 423 370 381 372
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 205 201 194 195 179
Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet 390 390 321 404 436
Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä - 484 506 499 496
Suomesta lähteneiden ja Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden määrä:          
- Yli 3 kk ulkomailla opiskelleet / harjoitelleet - 231 261 290 295
- Yli 3 kk JAMKissa opiskelleet / harjoitelleet vaihto-opiskelijat - 330 421 413 318

 

Osoituksena koulutuksen laadusta JAMK läpäisi ensimmäisenä suomenkielisenä korkeakouluna korkeakoulujen arviointineuvoston kolmannen kierroksen auditoinnin.

Uuden sukupolven korkeakoulun strategiaan liittyen keväällä avattiin JAMKin digikeskus, jonka tarkoituksena on tukea erityisesti opetushenkilöstöä opetuksen digitalisoinnissa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vuosi 2019 oli JAMKin TKI-toiminnan ennätysvuosi toiminnan kokonaisvolyymin kasvaessa 4% edellisvuoteen verrattuna. Kokonaisvolyymi kasvoi edelleen ennakoidusti 11,4 M€:on (v. 2018: 11,0 M€). TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä oli 8,1 M€ (v. 2018: 7,9 M€), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen noin 0,2 M€.

TKI-toiminta kehittyi painottuen JAMKin strategian mukaisiin vahvuusaloihin, joita ovat biotalous, sovellettu kyberturvallisuus, monialainen kuntoutus, matkailu sekä automaatio ja robotiikka. TKI-toiminnan vaikuttavuuteen panostamista on jatkettu edelleen. TKI-toiminnan kehittämiseksi toteutettiin mm. organisaation projektikypsyyden arviointi kehittämiskohteiden esiin nostamiseksi. Projektipäälliköiden sertifiointi sekä salkunhallinnan kehittäminen olivat keskeisiä kehittämistoimenpiteitä. EduFutura-yhteistyö keskeisten kumppaneiden, Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymän kanssa oli monipuolista. JAMKin asiantuntijat toimivat aktiivisesti alueen eri kehitysalustojen valmistelu- ja toteutusryhmissä.

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus 2019 (8,1 M€)

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus
100% (8,1M€)
EU 56 %
Business Finland ja Akatemia 1 %
Muu julkinen rahoitus 35 %
Yksityinen rahoitus 6 %
Kuntarahoitus 2 %

TKI-projektien ulkoinen rahoitus

Muu toiminta

Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli noin 4,6 M€ (2018 4,6 M€), minkä lisäksi tehtiin TKI-toiminnaksi luettavaa palvelua 0,6 M€ (2018 0,2 M€).

Koulutusvienti kasvoi noin 20% (vienti 2019 2,1 M€, vuonna 2018 1,7 M€). Koulutusviennin pääalueet ovat olleet Kiina ja Kazakstan. Näiden ohella kuluneen tilikauden aikana on tarkasteltu myös uusia mahdollisia kohdemaita. Koulutusviennin yhteistyö opettajankoulutuksessa on jatkunut EduCluster Finland Oy:n kanssa. Koulutusviennin kasvussa merkittävänä tekijänä olivat myös EU/ETA-alueen ulkopuolisilta perittävät lukuvuosimaksut, jotka muodostivat noin 40% koulutusviennin tuloista.

JAMK on keskittänyt palvelutoiminnan sellaisille osaamisalueille, jotka osaamispohjaltaan perustuvat julkiseen koulutustehtävään ja näin pitävät yllä henkilöstön osaamista. Tällöin palvelutoiminta kehittää ja vahvistaa erityisesti laadullisesti koulutusta ja pitää sen työelämän kannalta relevanttina ja ajantasaisena.

Sijoitustoiminta

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnisti aktiivisen sijoittamisen syksyllä 2018 tavoitteena kassavarojen aiempaa tehokkaampi hallinta. Sijoitetulle pääomalle on kertynyt noin 5,9%:n tuotto. Sijoitustoimintaa toteutetaan varsin maltillisella riskillä ja se ei saa vaarantaa maksuvalmiutta. Sijoituspolitiikassa keskeistä ovat vastuullinen sijoittaminen, sijoitustoiminnan asiantuntijapalvelujen hyödyntäminen sekä riskien hallinta. Sijoitusomaisuus on arvostettu tilikaudesta 2018 alkaen käypään arvoon perustuen opetus- ja kulttuuriministeriön 2018 päivittämään korkeakoulujen taloushallinnon koodistoon.

Henkilöstö

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa henkilöstömäärä oli päättyneellä tilikaudella 743 (v. 2018 739 henkilöä) ja henkilötyövuosia kertyi 656. Henkilöstökulut nousivat 2,1 M€ edelliseen vuoteen verrattuna.

 
2019
2018
2017
2016
 
lkm
htv
lkm
htv
lkm
htv
lkm
htv
Opetushenkilöstö 373 306 372 303 376 294 359 281
TKI-henkilöstö 86 79 69 94 51 46 38 74
Muu henkilöstö 284 271 298 231 290 264 289 227
Yhteensä 743 656 739 628 717 604 686 582
Palkat ja palkkiot €
34 901 698 € 32 956 391 € 31 500 866 € 30 395 783 €

Tilikauden päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen Suomeenkin levinnyt koronavirus erilaisine seurauksineen tulee vaikuttamaan vuoden 2020 tilikauteen merkittävästi. Tutkintokoulutuksen osalta liikevaihto säilyy ennakoidulla tasolla, mutta TKI-toiminnan, palvelujen myynnin sekä koulutusviennin osalta liikevaihto tulee laskemaan ennakoidusta huomattavasti. Tilikauden tulos tulee jäämään väistämättä negatiiviseksi korjaavista toimenpiteistä huolimatta.

Arvio tulevasta kehityksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla on muodostettu korkeakoulutuksen visio vuoteen 2030 saakka, mikä sisältää tavoitteen korkeakoulutettujen osuuden nostamisen 50%:iin (ikävuodet 19 – 35) ikäluokasta. Tämän toteuttamiseksi OKM on lisännyt korkeakoulujen tutkintotavoitteita vuodesta 2021 eteenpäin. JAMKin osalta tuo lisäys on yli 200 tutkintoa vuodessa. Lisäyksen kokonaan kattavaa valtionrahoitusta tähän ei ole toistaiseksi näkyvissä.

TKI- toiminnan volyymi on kehittynyt hyvin ja tason ennakoidaan säilyvän vuonna 2020. Palveluliiketoiminnan odotetaan säilyttävän kotimaassa nykyisen tasonsa tai hieman kasvavan. Koulutusviennistä on muodostunut vahva tukijalka liiketoimintaan. Liiketoiminnan hallitun kasvun rinnalla myös tuloksellisuutta ja laatua kehitetään edelleen.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli on vahvistettu ja se tulee voimaan vuonna 2021. Uusi rahoitusmalli muodostaa JAMKille mahdollisuuden entistä parempaan tuloksellisuuteen edellyttäen, että JAMKin opetussuunnitelmatyö onnistuu tuottamaan yhä monipuolisempia, laadukkaita ja tehokkaita oppimismahdollisuuksia tutkintokoulutuksessa. Opetussuunnitelmatyön tavoitteiden saavuttamisessa epäonnistuminen muodostaa suurimman ennakoitavissa olevan taloudellisen riskin JAMKin toiminnalle. Edelleen rahoitusmalliin liittyvä riski on ammattikorkeakoulujen keskinäinen kilpailu ja JAMKin suhteellinen menestyminen tässä keskinäisessä tulosmittauksessa.

Muilta osin riskit on eritelty riskirekisterissä, jota päivitetään kahdesti vuodessa. Keskeisimmät riskit kohdistuvat valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen hankkimiseen ja henkilöstöön liittyviin tekijöihin. Riskejä hallitaan vuosikellon mukaisin menettelyin, minkä lisäksi vuosittain toteutetaan erilaisia selvityksiä, auditointeja ja tarkastuksia.

Ympäristöasiat

Yhtiön liiketoiminnalle ei ympäristölainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset aiheuta erityisiä toimia, mutta ympäristöön ja kestävään kehitykseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota kaikessa toiminnassa.

Hallinto ja organisaatio

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Tämän lisäksi pidettiin yksi hallituksen iltakoulu. Marraskuussa korkeakoulun hallitus ja johtoryhmä tekivät yhteisen tutustumismatkan Saksaan vertaillakseen muutamaa korkeakoulua. Matka oli osa JAMKin strategiapäivityksen valmistelua.

Hallituksen keskeisimpiä päätöksiä olivat sääntömääräiset budjetti- ja tilinpäätösasiat.

Toimitusjohtajana on toiminut rehtori Jussi Halttunen, toimitusjohtajan sijaisena on toiminut vararehtori Heikki Malinen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Pertti Hiltunen, KHT.

Johtoryhmä

Puheenjohtaja  
Jussi Halttunen, toimitusjohtaja, rehtori
  Heikki Malinen, vararehtori
  Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
  Pertti Malkki, yksikönjohtaja, hyvinvointiyksikkö
  Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
  Pekka Risku, yksikönjohtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  Asta Wahlgrén, yksikönjohtaja, liiketoimintayksikkö
Henkilöstön edustaja
(1.1. – 31.7.2019) Heljä Kautto, johdon sihteeri
  (1.8. – 31.12.2019) Pekka Natunen, lehtori
Sihteeri
Heli Toivola, markkinointipäällikkö

Hallituksen jäsenet

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 1.1. – 31.12.2019:

Sinuhe Wallinheimo, puheenjohtaja   
Aila Paloniemi, varapuheenjohtaja  
Lotta Ahola Vesa Arkko
Jouni Kurkela Ahti Ruoppila
Jari Vähäpesola    
Henkilöstön edustaja
Opiskelijoiden edustaja
Minna Tunkkari-Eskelinen (1.1.-6.5.2019)
Mirja Nojonen (6.5.2019-31.12.2019)
Sami Jussinmäki (1.1.-6.5.2019)
Mikael Rauhansalo (6.5.-31.12.2019)

sekä Jyväskylän kaupungin controllerina Eino Leisimo.
Hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Mikko R. Salminen

Varsinainen yhtiökokous oli 6.5.2018

Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän kaupunki, Talouskeskus liikelaitos, Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä.

Yhtiön osakkeet

Emoyhtiöllä on 160 saman lajista osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 €.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat

Osakkeenomistaja
Osakkeita
Omistusosuus
Jyväskylän kaupunki 144 90 %
Jämsän kaupunki 8 5 %
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 8 5 %

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden tappion 495 250,12 euroa kirjaamista voittovarojen tilille.