Maassa on valmistunut paikallisen opetusministeriön työnä uusi koulutuksellinen strategia (Educational Roadmap), joka velvoittaa kaikkea opettajankoulutusta huomioimaan suunnitelmissaan inklusiivisen oppimisen sisällöt. TECIP-hankkeessa mukana ollut Federal TVET Institute eli ammatillisen opettajankoulutuksen yksikkö vastaa tähän uuteen velvoitteeseen JAMKin hankkeessa koulutettujen opettajien ja uusien opetusmateriaalien avulla.

Kestävän kehityksen periaatteissa edellytetään tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua koulutukseen kaikilla koulutusasteilla. Tämä on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän peruspilareista, ja meiltä periaatetta viedään kehitysyhteistyöhankkeiden myötä myös kehittyviin maihin. Etiopiassa inklusiivinen oppiminen ja erityistä tukea vaativan oppijan tukeminen on huomioitu aiemminkin, mutta vain perusopetuksessa. Nyt inklusiivinen oppiminen tullaan järjestämään aiempaa paremmin myös ammatillisessa koulutuksessa, mikä olikin TECIP-hankkeen tavoitteena.

TECIP-hanke on kouluttanut ammatillisia opettajankouluttajia. Opettajankouluttajille suunnatusta 4 viikon mittaisesta koulutuksesta osa järjestettiin Jyväskylässä, mikä mahdollisti myös keskisuomalaisiin erityisen tuen käytäntöihin tutustumisen eri kouluasteilla. Kouluttajina toimivat sekä suomalaiset että etiopialaiset inklusiivisen koulutuksen asiantuntijat ja erilaiset järjestöt. Hankkeessa koulutettiin myös ammatillisten oppilaitosten johtoa ja tuettiin heitä alueellisten inklusiivisen oppimisen toimintasuunnitelmien laatimisessa.

Erityisen konkreettisesti ammatillisten oppilaitosten erityisen tuen ja esteettömyyden järjestämistä on vahvistanut 100 ammatillisen oppilaitoksen opettajan kouluttaminen inklusiivisiin käytäntöihin. Oppilaitoksissa tapahtuneiden muutosten lisäksi hankeyhteistyöllä on vaikuttavuutta koulutusjärjestelmän tasolla. Hankkeessa levitettiin tietoisuutta inkluusiosta mm. erilaisten seminaarien avulla.

HEI-ICI-rahoitteisella toiminnalla on merkittävää vaikuttavuutta kehittyvän maan koulutusjärjestelmän ja erityisesti oppijoiden koulutusmahdollisuuksien näkökulmasta. Saavutusten taustalla ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun vahvuudet ja asiantuntijuus inkluusion ja erityisen tuen kysymyksissä. JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on tehnyt pitkäjänteistä kehittämis- ja vaikuttamistyötä kehittyvien maiden koulutusjärjestelmien parissa vuodesta 1997 alkaen.

Lue asiakaslehden juttu: Opettajat muutoksen tekijöinä

Lue lisää TECIP-hankkeesta