”Ammattikorkeakoulu antaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin sekä edistää elinikäistä oppimista. Ammattikorkeakoulu tekee työelämää ja aluekehitystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio- sekä taiteellista toimintaa.

Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.”

JAMKin alueellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen perustehtävien laadukkaasta toteuttamisesta. JAMK toteuttaa perustehtäviä ydinprosseissaan, joita ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) ja palveluliiketoiminta. Ydinprosesseja toteutetaan vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden, asiakkaiden, työelämän yhteistyötahojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa. JAMKin yli 8000 opiskelijaa, 10 000 alumnia ja 700 henkilökunnan jäsentä muodostavat vuorovaikutus- ja yhteistyöverkoston, jolla on merkittävä vaikuttavuuspotentiaali Keski-Suomessa, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tähän osioon on koottu vuoden 2018 toimintamme tärkeimpiä tuloksia lyhyin katsauksin, esimerkein ja luvuin.

Lue lisää koulutuksen, TKI- ja palvelutoiminnan tuloksista vuonna 2018:


Uuden sukupolven korkeakoulu etenee 

Talouden tunnuslukuja

Työelämän tulevaisuuden osaamista koulutuksella ja elinikäisellä oppimisella

JAMKin koulutustoiminta on monimuotoista, työelämäläheistä, kansainvälistä, enenevästi verkkoperustaista ja yhteiskunnan tarpeisiin joustavasti vastaavaa.

JAMK oli kevään 2018 yhteishaussa Suomen kolmanneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. JAMKin tutkintoon johtavasta koulutuksesta vuonna 2018 valmistui 1114 AMK-tutkinnon ja 194 ylemmän AMK -tutkinnon suorittanutta ammatillista asiantuntijaa työelämään. Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta sai ammatillisen opettajapätevyyden 321 henkilöä.

JAMKissa AMK-tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Vuosi valmistumisesta -sijoittumisseurannan mukaan vuonna 2017 valmistuneista AMK-opiskelijoista työllistyi vuoden kuluttua valmistumisesta 91% ja heistä 58 % oli työllistynyt Keski-Suomen alueelle.

JAMK on proaktiivinen pedagogiikan kehittäjä. JAMK koordinoi valtakunnallista eAMK-hanketta, jonka avulla luodaan ammattikorkeakoulujen yhteinen verkko-opintotarjonta ja siinä tapahtuvan oppimisen erilaiset e-tukipalvelut. eAMK-hankkeen tuotoksena on jo syntynyt ammattikorkeakoulujen yhteinen CampusOnline.fi-palvelu. JAMK on rakentanut vuoden 2018 lopulla uuden DigiKeskuksen, mikä on edistyksellinen uuden sukupolven korkeakoulun digitaalista opetusta ja oppimista tukeva tukipalvelu JAMKin pääkampuksella.

Kuvio 1. Vuonna 2016 AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen vuoden 2017 lopussa Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu

Kuvio 2. Suoritettujen AMK-tutkintojen lukumäärä 2018 aloittain. Lähde: JAMK

Kuvio 3. Suoritettujen ylempien AMK-tutkintojen lukumäärä 2018 aloittain. Lähde: JAMK

Lue lisää: JAMK edelleen suosituimpien korkeakoulujen joukossa

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi JAMK on vahva elinikäisen oppimisen kehittäjä ja toteuttaja alueella ja kansallisesti. Valtakunnallisesti JAMK oli avointen AMKien joukossa viidenneksi suurin Kaakkois-Suomen sekä pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen jälkeen.

JAMKin avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet ja opiskelijamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. JAMKin avoimessa AMK:ssa suoritettiin vuonna 2018 kaikkiaan 15 805 opintopistettä. Avoimen AMKin opinnot kiinnostavat erityisesti Keski-Suomen maakunnan työelämää ammatillisen osaamisen uudistamisessa ja joustavana väylänä AMK- ja YAMK-tutkintoihin johtaviin koulutuksiin.

Kuvio 4. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintopisteet 2018. Lähde: Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu

Kilpailukykyä ja hyvinvointia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla

JAMKin TKI-toiminta laajeni merkittävästi vuodesta 2017. Ulkoisen rahoituksen määrä vuonna 2018 oli 7,9 M€ ja TKI-toiminnan kokonaisvolyymi 11,0 M€, mikä on uusi ennätys. JAMKissa oli käynnissä vuonna 2018 yhteensä 149 TKI-projektia ja TKI-työtä toteutti 428 henkilöä (138 henkilötyövuotta).

Kuvio 5. T&K-toiminnan ulkoinen rahoitus 2014-2018. Lähde: JAMK

Lue lisää: Tutkimus- ja kehitystoiminta ennätystulokseen

Lue lisää: Kansainvälinen tieliitto palkitsi JAMKissa kehitetyn innovaation

Lue lisää: JAMKille 360 000 euroa yritysten data-analytiikan osaamisen kehittämiseen

JAMKin neljä vahvuusalaa: sovellettu kyberturvallisuus, monialainen kuntoutus, koulutusosaaminen ja -liiketoiminta ja biotalous sekä kaksi uutta nousevaa alaa, automaatio ja robotiikka sekä matkailu, toimivat aktiivisesti alueen eri toimijoita yhdistävissä innovaatio- ja osaamiskeskittymissä.

JAMKin vahvuusaloilla on onnistuttu yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa tunnistamaan relevantteja kilpailukykyyn ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia ja kehittämään niille ratkaisuja, kuten CyberRDI-hankkeessa soveltavan kyberturvallisuuden vahvuusalalla. Monialaisen kuntoutuksen vahvuusalalla käynnistynyt soveltavan tutkimuksen tiimi tuottaa uutta tietoa työ- ja toimintakyvyn, osallistavan ja toimivan arjen sekä liikunnallisen kuntoutuksen teemoista.

Vahvuusalojen toiminta perustuu alueen yhteisiin elinkeinopoliittisiin ja strategisiin painopisteisiin sekä JAMKin vahvaan osaamiseen. Jokaisella vahvuusalalla on merkittävä koulutustehtävä, fokusoitu TKI-toiminta ja ammattimaista palveluliiketoimintaa.

Vahvuusalojen TKI-työtä tehdään yhdessä alueellisten, kansallisten ja myös kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Vahvuusalojen toiminta tukee Jyväskylän kaupungin kehittämistavoitteiden ja Keski-Suomen maakuntastrategian toteuttamista.

Lue lisää: OKM myönsi JAMKille merkittävän avustuksen kyberturvallisuuden kehittämiseen

Lue lisää: Monialainen kuntoutus sai huipputiimin

Palveluliiketoiminnalla ja koulutusviennillä uudistuvaa osaamista ja kansainvälistymistä

JAMKin palveluliiketoiminnan volyymi oli 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2018. Palveluliiketoiminta perustuu kehittämiskumppanuuteen, jossa tuemme maakunnan yrityksiä ja organisaatioita kehittymään, lisäämään kilpailukykyään ja kansainvälistymään.

JAMK tarjoaa yritysten tuotekehitykseen sekä palvelujen, prosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen monipuolisia testaus- ja analysointiympäristöjä sekä palveluja.

JAMKin asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen palveluliiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yrityksissä vahvistaa yhteiskehittämistä, asiantuntijuuden jakamista ja työelämän osaamistarpeiden ennakointia sekä koulutuksen työelämäläheisyyttä.

Kuvio 6. Palveluliiketoiminnan tulot 2014-2018

Lue lisää palveluliiketoiminnastamme

Koulutusviennissä yllettiin 1,7 miljoonan euron myyntiin vuonna 2018. JAMKin koulutusviennissä tavoitellaan globaalia osaamisen siirtoa ja koulutusvientiä toteutetaan JAMK Global Education Services -nimen alla. Lisäksi koulutusvientiprojekteissa kehitetään uusia yhteistyömalleja sekä innovatiivisia pedagogisia ja digitaalisia ratkaisuja vastaamaan erilaisten toimintaympäristöjen ja kulttuurien oppimistarpeisiin.

JAMKilla on toimivat kansalliset AMK- ja yritysyhteistyöverkostot, yhteistyö EduCluster Finland Oy:n sekä ministeriöiden ja suurlähetystöjen kanssa. Koulutusviennin portfolio koostuu erilaisista täydennyskoulutus-, tutkintokoulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluista. Tärkeimmät vientimaat vuonna 2018 ovat olleet Kazakstan ja Kiina.

Koulutusvientihankkeet ja JAMKin englanninkieliset lukukausimaksulliset tutkinto-ohjelmat ovat tuoneet vuonna 2018 lukuisia ulkomaisia asiantuntijaryhmiä ja satoja opiskelijoita Jyväskylään.

Uuden sukupolven korkeakoulu suuntaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategian (2016-2020) kulmakiveksi asetettu ”uuden sukupolven korkeakoulu” suuntaa kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Vuonna 2018 valmistunut JAMKin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohjelma linjaa strategiaa yksityiskohtaisemmin yhteiskunnallista vuorovaikutusta, sen johtamista, tavoitteita ja toimenpiteitä, joita ammattikorkeakouluyhteisöltä edellytetään strategian toteuttamiseksi.

Keväällä 2018 tehtiin ensimmäisen kerran ns. ”mainetutkimus”, jossa JAMKin mainetta arvioi 70 asiakasorganisaatiota. Tutkimuksen mukaan JAMKin kokonaismaine kumppanien keskuudessa on hyvä. Parhaimpana osa-alueena pidetään hallinnon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Myös kumppanien tuki JAMKille on hyvällä tasolla.

Avoin TKI-toiminta

TKI-toiminnassa noudatetaan avoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan periaatteita. Hankkeissa laaditaan sekä suurelle yleisölle että ammattilaisille suunnattuja julkaisuja. Avointa julkaisemista tuetaan monin tavoin (julkaisut, data, tutkimusmenetelmät, avoin oppimateriaali). Vuonna 2018 tuotettiin yli 600 tilastoitua julkaisua, joista merkittävä osa oli taiteellista toimintaa.

EduFutura

Uuden sukupolven korkeakoulu eteni vuonna 2018 toiminnallisen yhteistyön vahvistumisena Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa muodostetussa EduFutura konsortiossa. Jyväskylän kaupungin ja EduFutura organisaatioiden kanssa perustettu yhteinen Yritystehdas, Start Up Factory, on aloittanut toimintansa vahvistamaan alueen yrittäjyyttä. Työelämäläheinen JAMK Future Factory -oppimismalli käynnistettiin rakentamaan kumppaneiden kanssa alueellista yrittäjyyden oppimisen ja palvelujen ekosysteemiä.

EduFutura-organisaatioiden yhteisen Suomalaisen musiikkikampuksen toimitilan rakentaminen on käynnistynyt keväällä 2019. JAMKin hyvinvointiyksikön toiminta siirtyy osaksi Hippos2020 -keskusta, millä vahvistetaan alan verkostojen TKI-kehittämistyötä ja osaamiskeskittymää.

Lue lisää: Hyvinvointiyksikkö siirtyy osaksi Hippos2020-keskusta

Varainkeruu

JAMKin yhteyksiä työelämään ja yrityksiin on tiivistänyt ja vahvistanut vuonna 2018 käynnistynyt varainhankinta, joka jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Tavoitteena on vähintään 300 yrityksen johdon tapaaminen. Varsinaisia lahjoitustuottoja kertyi n. 478 000 euroa, minkä ansiosta JAMK saa vastaavan määrän valtion myöntämää vastinrahoitusta. Eurojen lisäksi varainkeruutapaamiset tuottivat huomattavan määrän erilaisia yhteistyöavauksia.

Alumniyhteistyö

JAMKin alumniverkostoon (LinkedIn, Facebook) on ilmoittautunut yli 12 000 alumnia. JAMKilla on myös alumniyrittäjien verkosto, jonka muodostavat JAMKista valmistuneet ja oman yritystoiminnan käynnistäneet henkilöt. Monet alumnit ovat tiiviisti mukana JAMKin toiminnassa asiantuntijoina.