Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnisti vuoden alkupuolella oman varainhankintakampanjansa niin, että lahjoittajakäynteihin osallistui vahvuusalueilta ja johdosta noin 20 henkilöä. Varsinaisia lahjoitustuottoja kertyi n. 478 000 euroa, minkä lisäksi tapaamiset tuottivat huomattavan määrän erilaisia yhteistyöavauksia. Valtion vastinraha jaetaan varainhankinnan tulosten suhteessa ammattikorkeakouluille. JAMK saa valtion myöntämää vastinrahoitusta 487 428,63 euroa.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusta on määritellyt jo pitkään tuloksellisuuteen perustuva rahoitusmalli mittareineen. Vuonna 2018 valmisteltiin uusi rahoitusmalli, joka astuu voimaan vuonna 2021. Uuden rahoitusmallin tulokset huomioidaan kolmelta aiemmalta vuodelta, joten jo vuoden 2018 tulokset vaikuttavat uuden rahoitusmallin perusteella jaettavaan rahoitukseen. Jyväskylän ammattikorkeakoulun toiminta on ollut sen suuntainen, johon opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa ammattikorkeakouluja ohjata ja näin ollen uuden rahoitusmallin muutos näkyy talouden näkökulmasta myönteisenä muutoksena.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnisti aktiivisen kassavarojen sijoittamisen syksyllä 2018. Sijoitustoimintaa toteutetaan maltillisella riskillä ja se ei saa vaarantaa maksuvalmiutta. Sijoituskohteita hajautetaan, sijoittamisessa käytetään asiantuntijapalveluja ja sijoittamista ohjaa myös vastuullinen sijoittaminen.

Tuloslaskelman tuotot 2018 (59,2 M€)

Tuloslaskelman kulut (58,3 M€)

Tunnusluvut

  KONSERNI     EMOYHTIÖ    
  2018 2017 2016 2018 2017 2016
Liikevaihto 58 304 172 56 653 474 53 864 767 58 304 978 56 654 280 53 872 125
Liikevoitto 887 572 880 804 353 489 888 964 882 116 358 519
Liikevoitto 
% liikevaihdosta
1,5 1,6 0,7 1,5 1,6 0,7
Palkat ja palkkiot 32 956 391 31 500 866 30 395 783 32 956 391 31 500 866 30 395 783
Palkat ja palkkiot 
% liikevaihdosta
56,5 55,6 56,4 56,5 55,6 56,4
Henkilöstömäärä * 628 604 582 628 604 582
Vuokrat 6 797 295 6 835 388 6 357 113 6 797 295  6 835 388 6 357 113
Vuokrat 
% liikevaihdosta
11,7 12,1 11,8 11,7 12,1 11,8
Ennakkovuokrat, 
pitkäaikaiset
9 303 620 10 034 542 10 765 463 9 303 620 10 034 542 10 765 463
Omavaraisuusaste (%) 80,5 78,9 80,6 80,5 78,9 79,0
Oman pääoman 
tuotto (%)
1,0 3,0 1,5  1,0 3,2 1,5
Sijoitetun pääoman 
tuotto (%)
2,9 3,0 1,2 2,9 3,1 1,4
Quick ratio 2,9 3,6 3,7 2,9 3,6 3,1

* Keskimääräinen henkilöstömäärä laskettu henkilötyövuosina sivutoimisten opettajien kausivaihtelun takia.

Koulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun [JAMK] tutkintokoulutus saavutti 2018 1 114 amk-tutkinnon määrän (v. 2017 1 165), minkä lisäksi tuotettiin 194 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (v. 2017 195). Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrä oli 15 281 (v. 2017 12 877), mikä on jälleen uusi ennätys.

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oli tilikaudella 829 opiskelijaa ja ammatillisen opettajapätevyyden saavutti 321 (v. 2017 404) henkilöä.

JAMKissa tutkinnon suorittaneiden määrä

Tutkintotavoitteet 2017-2020 ja suoritetut tutkinnot 2016-2018

OKM:n sopimuksen mukainen luokittelu Tavoite
2017-2020 keskim.
Tulos 2018 Tulos 2017 Tulos 2016
Ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 1 063 1 114 1 165 1 121
- Taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, yhteiskuntatieteet (AMK) 38 41 61 56
- Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ia hyvinvointialat (AMK) 325 347 364 347
- Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet
ja palvelualat (AMK)
320 356 359 346
- Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne,
tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat (AMK)
380 370 381 372
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 205 194 195 179
Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet 390 321 404 422

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vuosi 2018 oli JAMKin TKI-toiminnan ennätysvuosi toiminnan kasvaessa 19 % edellisvuoteen verrattuna. TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä oli 7,9 M€ (v. 2017: 6,6 M€), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen noin 1,3 M€. Kokonaisvolyymi kasvoi edelleen ennakoidusti 11,0 M€:on (v. 2017: 9,4 M€). TKI-toiminta oli ennätyksellisen laajaa kansainvälisen toiminnan vahvistuessa ja toiminnan volyymi pysyi koko vuoden ajan tavoitellussa tasossa.

TKI-toiminta kehittyi painottuen JAMKin strategian mukaisiin vahvuusaloihin, joita ovat koulutus- ja liiketoimintaosaaminen, biotalous, sovellettu kyberturvallisuus, monialainen kuntoutus, matkailu sekä nousevana alana automaatio ja robotiikka. Erityisesti panostettiin TKI-toiminnan vaikuttavuuteen. Myös muita TKI-toiminnan ulkoisen arvioinnin pohjalta valittuja kehittämiskohteita vietiin aktiivisesti eteenpäin, erityisesti soveltavan tutkimuksen ja viestinnän osalta. EduFutura-yhteistyö keskeisten kumppaneiden, Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymän kanssa oli monipuolista. JAMKin asiantuntijat toimivat aktiivisesti Kankaan, Nova – uuden sairaalan ja Hippoksen alueiden kehittämisessä.

TKI-toiminnan ulkopuolinen rahoitus 2018 (7,9 M€)

Muu toiminta

Kotimaan palveluliiketoiminnan liikevaihto oli noin 4,8 M€ (2017 4,7 M€) ja se säilyi samalla tasolla edellisvuoteen nähden, mutta koulutusvienti kasvoi noin 40% (1,7 M€). Koulutusviennin kasvussa merkittävänä tekijänä olivat EU/ETA-alueen ulkopuolisilta perittävät lukuvuosimaksut, jotka muodostivat kolmasosan koulutusviennin tuloista.

JAMK on keskittänyt palvelutoiminnan sellaisille osaamisalueille, jotka osaamispohjaltaan perustuvat julkiseen koulutustehtävään ja näin pitävät yllä henkilöstön osaamista. Tällöin palvelutoiminta kehittää ja vahvistaa erityisesti laadullisesti koulutusta ja pitää sen työelämän kannalta relevanttina ja ajantasaisena.

JAMK avasi syksyllä 2018 toimiston Helsinkiin Töölönlahden rantaan koulutusviennin ja palveluliiketoiminnan vahvistamiseksi.

Henkilöstö

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa henkilöstömäärä oli päättyneellä tilikaudella 739 (v. 2017 717 henkilöä) ja henkilötyövuosia kertyi 628. Henkilöstökulut nousivat 1,3 M€.

Tiikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Toiminta on jatkunut suunnitellun mukaisena tilikauden päättymisen jälkeen.

Arvio tulevasta kehityksestä

Suomen hallituksen kärkihankkeiden joukossa osaaminen ja koulutus muodostavat hallituksen toimintasuunnitelmassa keskeisen osan. Siihen liittyvien tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien näkökulmasta JAMK tavoittelee sitä, että ammattikorkeakoulu säilyttää, jopa vahvistaa suhteellista asemaansa muihin ammattikorkeakouluihin nähden.

TKI- toiminnan volyymi on kehittynyt hyvin ja sen ennakoidaan kasvavan vuonna 2020. Palvelutoiminnan odotetaan säilyttävän kotimaassa nykyisen tasonsa tai hieman kasvavan. Koulutusviennistä on muodostunut vahva tukijalka liiketoimintaan. Liiketoiminnan hallitun kasvun rinnalla myös tuloksellisuutta ja laatua kehitetään edelleen.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli on vahvistettu ja se tulee voimaan vuonna 2021. Uusi rahoitusmalli muodostaa JAMKille mahdollisuuden entistä parempaan tuloksellisuuteen edellyttäen, että JAMKin opetussuunnitelmatyö onnistuu kehittämään yhä monipuolisempia, laadukkaita ja tehokkaita oppimismahdollisuuksia tutkintokoulutuksessa. Opetussuunnitelmatyön tavoitteiden saavuttamisessa epäonnistuminen muodostaa suurimman ennakoitavissa olevan taloudellisen riskin JAMKin toiminnalle. Edelleen rahoitusmalliin liittyvä riski on ammattikorkeakoulujen keskinäinen kilpailu ja JAMKin suhteellinen menestyminen tässä keskinäisessä tulosmittauksessa.

Ympäristöasiat

Yhtiön liiketoiminnalle ei ympäristölainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset aiheuta erityisiä toimia, mutta ympäristöasioiden huomioimisella on merkitystä yhtiön imagon kannalta.

Hallinto ja organisaatio

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa, joista yksi toteutettiin sähköpostikokouksena. Hallituksen keskeisimpiä päätöksiä olivat sääntömääräiset budjetti- ja tilinpäätösasiat sekä päätös vuokrata Hyvinvointiyksikön toiminnalle tilat uudistuvan Hippoksen alueelta.

Toimitusjohtajana on toiminut rehtori Jussi Halttunen, toimitusjohtajan sijaisena on toiminut vararehtori Heikki Malinen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Pertti Hiltunen, KHT.

Johtoryhmä

Puheenjohtaja   Jussi Halttunen, toimitusjohtaja, rehtori
  Heikki Malinen, vararehtori
  Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
  Pertti Malkki, yksikönjohtaja, hyvinvointiyksikkö
  Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
  Pekka Risku, yksikönjohtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  Asta Wahlgrén, yksikönjohtaja, liiketoimintayksikkö
Henkilöstön edustaja (1.1. – 31.7.2018) Esa Salmikangas, lehtori
  (1.8. – 31.12.2018) Heljä Kautto, johdon sihteeri
Sihteeri Heli Toivola, markkinointipäällikkö

Hallituksen jäsenet

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 1.1. – 31.12.2018:

Sinuhe Wallinheimo, puheenjohtaja   
Aila Paloniemi, varapuheenjohtaja  
Lotta Ahola Vesa Arkko
Jouni Kurkela Ahti Ruoppila
Jari Vähäpesola    
Henkilöstön edustaja
Minna Tunkkari-Eskelinen 
Opiskelijoiden edustaja 
Sami Jussinmäki

sekä Jyväskylän kaupungin kontrollerina Eino Leisimo.
Hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Mikko R. Salminen

Yhtiökokous kokoontui 14.5.2018

Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän kaupunki, Talouskeskus liikelaitos, Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden voiton 320 667,07 euroa jättämistä voittovarojen tilille.

Yhtiön osakkeet

Emoyhtiöllä on 160 saman lajista osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 €.

Omistajat