– Esille nousi erityisesti ns. pimeä tieto eli dark data, jota yritysten tietokantoihin on tallennettu suuria määriä. Pimeä tieto tarkoittaa yritykselle lisäarvoa tuovaa dataa, jota ei ole koskaan aikaisemmin käsitelty tai osattu hyödyntää liiketoiminnassa. Yrityksillä on tänä päivänä myös suuri data-analytiikan osaamisen vaje. Dataa ei osata jalostaa niin, että saataisiin aikaan tarvittavia liiketoimintamallien muutoksia. Osaajia ei myöskään löydy vapailta työmarkkinoilta, lehtori Mika Rantonen JAMKin IT-instituutista toteaa.

Euroopan unionin aluekehitysrahasto on myöntänyt JAMKille 300 000 euroa Data-analytiikasta uutta osaamista ja liiketoimintaa-hankkeelle. Hankkeeseen liittyvä tietoturvallisen data-analytiikan kehittämisympäristö sai lisäksi investointitukea 60 000 euroa.

Data-analytiikka on käytännössä tiedon poimimista valtavasta datamassasta tai -virrasta ja tiedon käsittelemistä erilaisilla matemaattisilla ja tilastotieteellisillä menetelmillä.

– Data-analytiikan tavoitteena on muodostaa suuresta tietomäärästä kiinnostavaa informaatiota sekä malleja. Data sellaisenaan on lisäarvoa tuottamaton raaka-aine, ellei sitä osata jalostaa. Datan keräämisen ja tallentamisen lisäksi datamassaa täytyy prosessoida, analysoida sekä visualisoida, Rantonen jatkaa.

Data-analytiikan kehittämistyötä varten rinnakkaishankkeessa rakennetaan samanaikaisesti tietoturvallinen data-analytiikan kehittämisympäristö. Hankkeen myötä laajennetaan myös JAMKin IT-instituutissa toimivan JYVSECTEC kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys-, ja koulutuskeskuksen osaamista data-analytiikkaan liittyvien turvallisuusnäkökulmien alueelle. Suurten tietomassojen turvallisen käsittelyn ja säilytyksen varmistaminen on edellytys näiden käytölle ja informaation jatkojalostamiselle. Yritysten tuottama data saattaa sisältää tietosuojan kannalta hyvinkin kriittistä tietoa, jonka säilytykseen, suodattamiseen ja tietoturvaan täytyy kiinnittää huomiota. Pilvipalveluihin perustuvien data-analytiikkaympäristöjen haasteena on tietoturva, -suoja ja juridiset kysymykset. Lisäksi EU:n tietosuoja-asetus määrittää yrityksille sanktioidut velvoitteet tiedon käsittelyyn ja suojaamiseen.

Hankkeeseen ja sen osarahoittamiseen osallistuu energiasektorille tai siihen läheisesti liittyville toimialoille sijoittuvia yrityksiä.

– Energiasektori valikoitui toimialaksi, koska energian tuotanto ja kulutus vaikuttavat tavalla tai toisella kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja ovat siten myös potentiaalinen liiketoiminnan kehittämisen alue. Yritysten sijoittuminen samalle toimialasektorille mahdollistaa data-analytiikan ja sen hyödyntämisen tarkastelun ja kehittämisen koko arvoketjussa, JAMKin IT-instituutin johtaja Mika Karjalainen toteaa.

Hankkeen avulla lisätään data-analytiikan osaamista sekä kehitetään ja pilotoidaan konkreettisia pimeää dataa hyödyntäviä data-analytiikan ratkaisuja. Kehittämistyön sisällöllisenä raaka-aineena toimivat yritysten esille tuomat konkreettiset pilotticase-tapaukset, joista kehitetään uusia toimintamalleja data-analytiikan hyödyntämiseen, visualisointiin ja demonstrointiin.