Vetovoimaisuusluvulla mitattuna JAMK oli Suomen kolmanneksi suosituin ammattikorkeakoulu.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu sijoittui vuoden 2018 yhteishaussa jälleen vetovoimaisimpien korkeakoulujen joukkoon, kun mitataan ensisijaisten hakijoiden määrää suhteessa aloituspaikkoihin. Ammattikorkeakouluista vain Tampereen ammattikorkeakouluun ja Laurea-ammattikorkeakouluun oli enemmän ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin. 

JAMKissa aloituspaikkoja oli 1385 seitsemällä eri alalla, joista 300 oli ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavissa koulutuksissa. Englanninkielisiin koulutuksiin aloituspaikkoja oli 130, joihin ensisijaisia hakijoita yhteensä 563. Määrä on lievässä nousussa verrattuna vuoteen 2017.

Suosituimpia AMK-tutkinto-ohjelmia suhteessa aloituspaikkoihin olivat sosionomin ja fysioterapeutin tutkinto-ohjelmat, joihin ensisijaisia hakijoita oli lähes 13-kertaisesti aloituspaikkoihin nähden. Sosiaali- ja terveysalan opinnot kiinnostivat myös monimuotototeutuksena: Toimintaterapeutin monimuotototeutus houkutti ensisijaisia hakijoita 11,6-kertaisesti ja sosionomin monimuototeutus 10-kertaisesti aloituspaikkoihin nähden. 

Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna suosituimpia tutkinto-ohjelmia olivat liiketalous (433 päivätoteutus; 291 monimuotototeutus) sekä tieto- ja viestintätekniikka (293 päivätoteutus; 119 monimuotototeutus).

Opiskelu verkossa kiinnostaa hakijoita edellisvuoden kaltaisesti. AMK-tutkintojen monimuototeutuksiin ensisijaisia hakijoita keväällä 2018 oli 1586 (vuonna 2017: 1569).

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa ensisijaisia hakijoita oli eniten yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen, kyberturvallisuuden (Cyber Security) sekä sotealan johtamisen tutkinto-ohjelmiin. Kaiken kaikkiaan ensisijaisten hakijoiden määrä YAMK-tutkinto-ohjelmiin laski edellisvuoteen verrattuna.

JAMKista valmistuneet työllistyvät hyvin

JAMK on selvittänyt vuosittain AMK-tutkinnon suorittaneiden kokemuksia omasta osaamisesta ja työllistymisestä noin vuosi valmistumisen jälkeen. 91 prosentilla vuonna 2017 valmistuneista oli selvityksen mukaan vuoden kuluttua valmistumisestaan työsuhde tai he olivat yrittäjiä/freelancereita. Työttömänä oli 5 % vastaajista. Työllistyneistä 58 % oli jäänyt Keski-Suomen alueelle ja 14 % työskenteli Uudellamaalla. Kaksi kolmesta vastaajasta on vakituisessa työsuhteessa.

84 % toimii mielestään tutkintoaan vastaavalla alalla. Lisäksi noin kolme neljästä valmistuneesta kokee, että oman työn vaativuus vastaa hyvin tai erittäin hyvin opintojen aikana saatua ammattitaitoa. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet sekä tietojenkäsittelyn tradenomit arvioivat ammattitaidon vastaavan erityisen hyvin ammattitaitoa.

Työllistymiseen on AMK-tutkinnon suorittaneiden näkemyksen mukaan vaikuttanut erityisesti opintoihin kuuluva harjoittelu sekä muu työkokemus. Näiden merkitys on erityisen vahva käytännönläheisillä kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysaloilla. Tekniikan-, ICT ja matkailu- ja ravitsemusalalla myös opinnäytteellä on ollut merkitystä työllistymiselle.

Sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

JAMKin liiketalouden koulutus läpäisi jälleen kansainvälisen EPAS-akkreditoinnin

Johtamiskoulutusta arvioiva ja kehittävä kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio European Foundation for Management Development (EFMD) myönsi 13.6.2018 Jyväskylän ammattikorkeakoulun International Business-koulutukselle arvostetun EPAS-akkreditoinnin kolmeksi vuodeksi.

International Business (IB) sai EPAS-akkreditoinnin ensimmäisen kerran vuonna 2012. Tuolloin myönnetty akkreditointi oli EFMD:n historian ensimmäinen tunnustus Bachelor-tason ammattikorkeakouluohjelmalle Euroopassa ja IB on edelleenkin ainoa akkreditoitu AMK-ohjelma Suomessa. 

Kokonaisvaltaisessa EPAS-arvioinnissa korostetaan koulutuksen akateemista laatua, kansainvälisyyttä ja työelämärelevanssia. Arvioinnin kohteina ovat mm. yksikön strategia ja johtaminen, pedagogiikka ja opetushenkilöstö, koulutuksen suunnittelu, toteutus ja tulokset sekä laadunhallinta.

International Business tutkinto-ohjelmaan otetaan vuosittain 70 uutta opiskelijaa. Opiskelijoista noin puolet on ulkomaalaisia. Kaiken kaikkiaan JAMKissa on opiskelijoita yli 70 maasta.

Lue lisää EPAS-akkreditoinnista

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman EUR-ACE -akkreditointi hyväksyttiin

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman EUR-ACE -akkreditointi hyväksyttiin helmikuussa 2018. 

Hyviksi käytänteiksi arvioitiin mm. Slack-ryhmätyöalustan hyödyntäminen ja Challenge Factory.  EUR-ACE -laatuleiman JAMKille myönsi KARVI, Kansallisen koulutuksen arviointikeskus. Kyseessä on JAMKin kolmas EUR-ACE -leiman saanut ohjelma ja Suomen ensimmäinen tieto- ja viestintätekniikan akkreditoitu tutkinto-ohjelma.

Akkreditointi on voimassa 14.6.2023 saakka.

Katso kaikki akkreditoidut insinööriohjelmat

Maahanmuuttajataustaiset opettajat pätevöityvät JAMKissa

JAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämä koulutus antaa maahanmuuttajataustaisille opettajille pedagogisen kelpoisuuden. Pedagogisten opintojen suorittaminen on Suomessa edellytys useimpiin opettajan virkoihin.

Marraskuussa 2018 alkanut POPS-pätevöitymiskoulutus on suomenkielinen, joten opiskelijoilta edellytetään jo sujuvaa kielitaitoa. Osallistujan kielitaito myös kehittyy koulutuksen aikana ja myötä. Koulutus toteutetaan maahanmuuttajien kotoutumista edistävällä Opetushallituksen rahoituksella.

 – Suomessa asuu paljon korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, joille ovet työelämään voivat avautua vasta lisäkoulutuksen myötä. POPS-opinnot täydentävät kotimaassaan jo opettajaksi opiskelleiden osaamisen Suomessa vaaditulle tasolle, kertoo lehtori Outi Pylkkä.

JAMKissa vastaavaa koulutusta on toteutettu jo aiemmin useita kertoja, nimellä Specima-koulutus.