Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.

JAMKin yli 8000 opiskelijaa ja 700 henkilökunnan jäsentä muodostavat vuorovaikutusverkoston, jolla on merkittävä vaikuttavuuspotentiaali Keski-Suomessa ja laajemmaltikin.

Vuosikertomuksessa on kuvattu vuoden 2017 tärkeimpiä saavutuksiamme lyhyin katsauksin, esimerkein ja luvuin. Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, vaikuttavasta ja vetovoimaisesta koulutuksesta, kasvavasta TKI- ja palveluliiketoiminnasta sekä alueellisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä löytyy konkreettisia esimerkkejä vuosikertomuksen linkkien kautta.

Lue lisää koulutuksen määrällisistä tuloksista:
Talouden tunnuslukuja
JAMKin suosio kouluttajana jatkuu

JAMKin strategia ja vahvuusalat suuntaavat yhteiskunnallista vuorovaikutusta

Jyväskylän ammattikorkeakoulun missio, ”osaaminen kilpailukyvyksi”, antaa suunnan toiminnallemme ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiselle. Se tarkoittaa opiskelijoiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kilpailukyvyn parantamista osaamisen avulla.

Strategia kytkeytyy vahvasti ammattikorkeakoulun toimintaympäristöön. Keski-Suomessa toteutuu useita suuria investointeja, kuten Äänekosken biotuotetehdas, Uusi sairaala, Kankaan alue, Hippos 2020 ja Himoksen matkailualue. Nämä tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia myös ammattikorkeakoulun toiminnalle.

JAMKilla on neljä vahvuusalaa ja kaksi uutta nousevaa alaa, jotka toimivat alueen eri toimijoita yhdistävissä innovaatio- ja osaamiskeskittymissä. Ne perustuvat alueen elinkeinopoliittisiin ja strategisiin painopisteisiin ja JAMKin vahvaan osaamiseen. Vahvuusalat ovat koulutusosaaminen ja -liiketoiminta, biotalous, sovellettu kyberturvallisuus ja monialainen kuntoutus. Uusia, nousevia aloja ovat automaatio ja robotiikka sekä matkailu. Jokaisella vahvuusalalla on merkittävä koulutustehtävä, fokusoitu TKI-toiminta ja ammattimaista palveluliiketoimintaa. Vahvuusalojen toiminta tukee Jyväskylän kaupungin kehittämistavoitteiden ja Keski-Suomen maakuntastrategian toteuttamista.

Lue lisää:
JAMKin strategiaa päivitettiin

Jyväskylässä olemme tiivistäneet toiminnallista yhteistyötä yliopiston ja koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa EduFutura-yhteistyöllä. Jyväskylän kaupunki on osakkaana EduFutura toimijoiden kanssa yhteisessä yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan oppimis-ja kehittämisympäristössä, Jyväskylän Yritystehdas Oy:ssa. JAMK on toiminut merkittävässä roolissa useissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa yhteistyössä muiden korkeakoulujen kanssa. Yksi merkittävimmistä kansallisista kehittämishankkeista on JAMKin koordinoima valtakunnallinen eAMK-hanke, joka tähtää uuden sukupolven korkeakoulussa välttämättömän digitaalisen osaamisen ja sitä hyödyntävien toimintamallien käyttöönottoon. 

Lue lisää:
Kohti yhteistä kesälukukautta

Ammattikorkeakoulut saavat Campus Online- portaalin

JAMK on tuottanut aktiivisesti tutkintoja suppeampia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia jo työelämässä oleville osaamisen jatkuvaan kehittämiseen, kuten uudet erikoistumiskoulutukset ja korkeakouludiplomi-koulutukset. Valtakunnallisissa tilastoissa JAMK sijoittui neljänneksi suurimmaksi avoin AMK- kouluttajaksi. Vuonna 2017 olemme panostaneet erityisesti verkko-opintotarjonnan laadun, määrän ja saavutettavuuden parantamiseen sekä henkilöstön digipedagogisen osaamisen vahvistamiseen.

JAMK on kehittänyt systemaattisesti opintojen joustavuutta lisäämällä monimuotoisten opintojen mahdollisuuksia kaikille tutkinto-opiskelijoille. Koko JAMKin koulutusvolyymistä monimuotoisen koulutuksen laajuus oli vuoden 2017 sisäänotossa 55 %. Verkko-opintoina suoritetaan noin 20 % kaikista vuosittain suoritetuista opintosuorituksista. Vuonna 2015 valmistuneista opiskelijoista 64 % oli työllistynyt Keski-Suomeen vuoden 2016 lopussa. JAMKin koulutustoiminta on monimuotoista, työelämäläheistä, enenevästi verkkoperustaista ja yhteiskunnan tarpeisiin joustavasti vastaavaa.

Lue lisää:
Uusia saavutuksia elinikäisessä oppimisessa

Avoimessa AMK:ssa opiskeltiin ennätysmäärä

Koulutus lukuina

Suoritetut AMK-tutkinnot aloittain

Suoritetut YAMK-tutkinnot aloittain

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet

AMK-ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen

Vuorovaikutuksella osaamista, oppimista ja uudistuskykyä

Ammattikorkeakoulun perustehtävät; tutkintokoulutus, TKI-toiminta sekä palveluliiketoiminta toteutetaan työelämäläheisesti siten, että niistä syntyy mahdollisimman tehokkaasti tuloksia ja vaikutuksia, jotka mahdollistavat toiminnan vaikuttavuuden pidemmän ajan kuluessa. Esimerkiksi työelämän neuvottelukuntien toiminta, opiskelijoiden harjoittelu, opinnäytetyöt, kansainvälisten opiskelijoiden hyödyntäminen yrityksissä, TKI-ja palveluliiketoiminta sekä työelämän kehittämishaasteita oppimisen lähtökohtana hyödyntävä Future Factory -toimintamalli edellyttävät jatkuvaa ja määrätietoista yhteydenpitoa organisaatioiden edustajien ja johdon kanssa. Myös JAMKin alumnit muodostavat merkittävän yhteiskunnallisen vuorovaikutusverkoston. Vuoden 2017 lopulla alumniverkostossa oli yli 10 000 jäsentä.

JAMK on toteuttanut aktiivisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa Keski-Suomessa erityisesti vahvuusalueillaan. JAMK on uudistanut kaupallistamiseen tähtääviä toimintatapojaan Jyväskylän Yritystehdas Oy:n kanssa. Tuotekehityksen tukemista on uudistettu ja toteutettu yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa.

Vuosikertomuksessa on esitelty konkreettisia esimerkkejä tuloksista, joita TKI-toiminnan avulla saatiin aikaan. Lue lisää:
Yli sata hanketta
Monipuolinen kattaus julkaisuja

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus

Palveluliiketoiminnalla autamme yrityksiä ja organisaatioita kehittymään, lisäämään kilpailukykyään ja kansainvälistymään. JAMK tarjoaa yritysten tuotekehitykseen sekä palvelujen, prosessien ja liiketoiminnan kehittämiseen monipuolisia testaus- ja analysointiympäristöjä sekä palveluja. JAMKin asiantuntijoiden aktiivinen osallistuminen palveluliiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yrityksissä vahvistaa yhteiskehittämistä, asiantuntijuuden jakamista sekä koulutuksen työelämäläheisyyttä. (Kuvio Palveluliiketoiminnan tulot 2017)

Lue lisää palveluliiketoiminnastamme

JAMK on TEKESin hyväksymä innovaatiosetelin palveluntarjoaja, mikä on vilkastuttanut yhteistyötämme mikro- ja pk-yrityksien kanssa.  

Lue lisää innovaatiosetelistä

Palveluliiketoiminnan tulot

Kansainvälisessä toiminnassaan JAMK on vahvistanut koulutuksen kansainvälistä laatua, kasvattanut koulutusvientiä ja lisännyt kansainvälistä TKI-toimintaa. JAMKin koulutusviennillä pyritään globaaliin osaamisen siirtoon ja koulutusvientiä toteutetaan JAMK Global Education Services-nimen alla. JAMKilla on toimivat kansalliset AMK- ja yritysyhteistyöverkostot, yhteistyö EduCluster Finland Oy sekä ministeriöiden ja suurlähetystöjen kanssa. Koulutusviennin portfolio koostuu erilaisista täydennyskoulutus-, tutkintokoulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluista. Tärkeimmät vientimaat ovat olleet Kazakstan ja Kiina, Argentiina. Koulutusvientipalveluita on toteutettu Suomessa, kohdemaassa ja enenevästi verkossa. Koulutusvientihankkeet ovat tuoneet vuonna 2017 lukuisia asiantuntijaryhmiä ja satoja opiskelijoita Jyväskylään. Viime vuosina koulutusviennin ja kansainvälisen TKI-toiminnan arvo on ollut yhteensä noin kolme miljoonaa euroa.

Lue lisää:
JAMK osallistui maailmannäyttelyyn Astanassa