Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 suorittama aloituspaikkojen leikkaukset sekä ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkaaminen on toistaiseksi päättynyt. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta säätelee nyt ainoastaan OKM:n asettama tulosmittaristo ja niillä mitattu suhteellinen asema muihin ammattikorkeakouluihin verrattuna.

Ammattikorkeakoulujen arvonlisäverokäsittely on muuttunut siten, että vuoden 2014 alusta vain vuokrat olivat alv-vähennyskelpoisia ja 2015 alkaen kaikki arvonlisäveroa sisältävät kulut olivat vähennyskelpoisia. Tästä johtuen eri vuosien luvut eivät kaikilta osin ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.

Tunnusluvut

  KONSERNI     EMOYHTIÖ    
  2017 2016 2015 2017 2016 2015
Liikevaihto 56 653 474 53 864 767 52 506 906 56 654 280 53 872 125 52 541 225
Liikevoitto 880 804 353 489 -4 400 109 882 116 358 519 -4 336 789
Liikevoitto 
% liikevaihdosta
1,6 0,7 -8,4 1,6 0,7 -8,3
Palkat ja palkkiot 31 500 866 30 395 783 30 067 490 31 500 866 30 395 783 30 067 490
Palkat ja palkkiot 
% liikevaihdosta
55,6 56,4 57,3 55,6 56,4 57,2
Henkilöstömäärä * 604 582 596 604 582 596
Vuokrat ** 6 835 388 6 357 113 9 823 802 6 835 388 6 357 113 9 821 423
Vuokrat 
% liikevaihdosta
12,1 11,8 18,7 12,1 11,8 18,7
Ennakkovuokrat, 
pitkäaikaiset
10 034 542 10 765 463 11 496 385 10 034 542 10 765 463 11 496 385
Omavaraisuusaste (%) 78,9 80,6 83,8 78,9 79,0 82,4
Oman pääoman 
tuotto (%)
3,0 1,5 -14,7 3,2 1,5 -16,8
Sijoitetun pääoman 
tuotto (%)
3,0 1,2 -14,8 3,1 1,4 -16,7
Quick ratio 3,6 3,7 4,2 3,6 3,1 3,5


 * Keskimääräinen henkilöstömäärä laskettu henkilötyövuosina sivutoimisten opettajien kausivaihtelun takia.
** Vuoden 2015 vuokriin sisältyy 2 462 413 € Puistokadun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen purkukorvausta.

Koulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintokoulutus saavutti 2017 1 165 AMK-tutkinnon määrän (v. 2016 1 121), minkä lisäksi tuotettiin 195 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (v. 2016 179). Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrä oli 12 877 (v. 2016 11 456).

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oli tilikaudella 765 opiskelijaa ja ammatillisen opettajapätevyyden saavutti 404 henkilöä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteet 2017–2020

OKM:n sopimuksen mukainen luokittelu Tavoite
2017-2020 keskim.
Tulos 2017 Tulos 2016 Tulos 2015
Ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 1 063 1 165 1 121 1 108
- Taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, yhteiskuntatieteet (AMK) 38 61 56 72
- Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ia hyvinvointialat (AMK) 325 364 347 309
- Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet
ja palvelualat (AMK)
320 359 346 346
- Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne,
tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat (AMK)
380 381 372 381
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 205 195 179 198
Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet 390 404 422 431

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vuonna 2017 TKI-toiminta kasvoi yli 30 % edellisvuoteen verrattuna. TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen määrä oli 6,6 M€ (v. 2016: 4,7 M€), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen noin 1,9 M€. Kokonaisvolyymi kasvoi merkittävästi edellisen vuoden tilanteesta 9,4 M€:on (v. 2016: 7,6 M€). TKI-toiminta kasvoi kaikissa yksiköissä, mutta erityisesti teknologiayksikössä, jossa ulkoinen rahoitus oli lähes 2,9 M€.

Uutena avauksena JAMK sai rahoitusta Horizon 2020-ohjelmasta. Vuoden lopulla aloitettiin TKI-toiminnan ulkoinen arviointi, johon liittyvä nelihenkisen ryhmän arviointivierailu oli marraskuun alussa. Arvioinnin teemana on TKI-toiminnan vaikuttavuuden parantaminen.

TKI-toiminta painottui JAMKin strategian mukaisiin vahvuusaloihin, joita ovat koulutus- ja liiketoimintaosaaminen, biotalous, sovellettu kyberturvallisuus, monialainen kuntoutus sekä nousevana alana automaatio ja robotiikka ja matkailu.

Strategiatyön vahvistamiseksi kullekin JAMKin vahvuusalalle perustettiin asiantuntijaryhmät, joita johtavat tulosalueiden päälliköt. Vahvuusalojen toiminta kehittyi monialaisesti. Samoin yhteistyö keskeisten kumppaneiden, Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymän kanssa oli monipuolista. JAMKin asiantuntijat toimivat aktiivisesti Kankaan, Nova – uuden sairaalan ja Hippoksen alueen kehittämisessä. Lisäksi EduFutura –yhteistyö vakiintui ja vahvistui.

Muu toiminta

Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 4,7 M€ (2016 4,4 M€). Erityisesti koulutuksen myynti kotimaassa ja ulkomailla kasvoivat.

Talouden kohentuessa palveluliiketoiminnan kehittyi korkealla tasolla ja kertoo JAMKin kilpailukyvystä työelämän organisaatioiden keskuudessa. Koulutusviennin ja opiskelijoilta perittävien lukuvuosimaksujen kasvu oli lähes 50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Noin puolet kasvusta johtui ensimmäistä kertaa EU/ETA-alueen ulkopuolisilta perittävistä lukuvuosimaksuista. Yhteensä koulutusvienti ja lukuvuosimaksut olivat noin 1,2 M€. Vuoden lopulla JAMK sai kaikkien aikojen suurimman yksittäisen sopimuksen, jonka arvo on 2 M€.

Vuoden 2017 aikana Kiinan opetusministeriö JAMKin ja Beihuan yliopiston yhdessä toteuttaman sairaanhoitajakoulutuksen arvioinnin, jonka läpäisy mahdollistaa uusien vastaavien koulutusten käynnistämisen.

JAMK on keskittänyt palvelutoiminnan sellaisille osaamisalueille, jotka osaamispohjaltaan perustuvat julkiseen koulutustehtävään ja näin pitävät yllä henkilöstön osaamista. Tällöin palvelutoiminta vahvistaa erityisesti laadullisesti koulutusta ja pitää sen työelämän kannalta relevanttina ja ajantasaisena.

Henkilöstö

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa henkilöstömäärä oli päättyneellä tilikaudella 717 ja henkilötyövuosia kertyi 604 (v. 2016 582). Henkilöstökulut nousivat 0,7 M€.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Toiminta on jatkunut suunnitellun mukaisena tilikauden päättymisen jälkeen. JAMK sai varainhankintaluvan vuoden 2018 alussa ja varainhankinnan tavoite on 3 M€.

Arvio tulevasta kehityksestä

Tutkintokoulutuksen leikkausten ja rahoituksen leikkausten päätyttyä on nyt odotettavissa positiivista kehitystä edellyttäen, että ammattikorkeakoulu säilyttää suhteellisen asemansa muiden ammattikorkeakoulujen kesken.

TKI- toiminnan volyymi on kehittynyt hyvin, joskin kasvun ennakoidaan nyt tasaantuvan. Palvelutoiminta on säilynyt hyvässä liikevaihdon kehityksessä. Koulutusviennistä on muodostunut vahva tukijalka liiketoimintaan. Liiketoiminnan hallitun kasvun rinnalla myös tuloksellisuutta on edelleen parannettava.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Pääasialliset riskit ovat opetuksen rahoitukseen vaikuttavat eduskunnan päätökset korkeakoulujen rahoitukselle. Tähän liittyy myös rahoitusmittareiden näkökulmasta se, kuinka hyvin Jyväskylän ammattikorkeakoulu säilyttää suhteellisen asemansa muihin ammattikorkeakouluihin nähden. OKM:n rahoitusmittarit muuttuivat vuoden 2017 alussa, mutta sen ei oleteta heikentävän JAMKin taloudellista asemaa.

Toimitilojen korjausten myötä on sisäilmastohaasteet saatu pääsoin hallintaan. Toimenpiteitä jatketaan edelleen, jotta sisäilmastotilanne kehittyisi suotuisasti.

Ympäristöasiat

Yhtiön liiketoiminnalle ei ympäristölainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset aiheuta erityisiä toimia, mutta ympäristöasioiden huomioimisella voi olla yhtiön imagon kannalta merkitystä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on aktiivinen biotalouden TKI- ja koulutustoiminnassa. JAMK on myös mukana Sitran hankkeessa Resurssiviisas Jyväskylä.

Hallinto ja organisaatio

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Sen tärkeimpiä päätöksiä olivat sääntömääräiset budjetti- ja tilinpäätösasiat sekä tavoite- ja tulossopimusesitykset.

Toimitusjohtajana on toiminut rehtori Jussi Halttunen, toimitusjohtajan sijaisena on toiminut vararehtori Heikki Malinen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Lohi, KHT, JHT.

Johtoryhmä

Puheenjohtaja   Jussi Halttunen, toimitusjohtaja, rehtori
  Heikki Malinen, vararehtori
  Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
  (1.1.–31.7.2017) Pekka Jääskö, liiketoimintajohtaja, JAMK Generator 
  Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
  Pekka Risku, yksikönjohtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  Asta Wahlgrén, yksikönjohtaja, liiketoimintayksikkö
Henkilöstön edustaja (1.1. – 31.7.2017) Heljä Kautto, johdon sihteeri
  (1.8. – 31.12.2017) Esa Salmikangas, lehtori
Sihteeri Heli Toivola, markkinointipäällikkö

Hallituksen jäsenet

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 1.1. – 31.12.2017:

Aila Paloniemi, puheenjohtaja 1.1.–30.9.2017  
Sinuhe Wallinheimo, puheenjohtaja 1.10.–31.12.2017  
Simo Halttunen Jari Vähäpesola
Ahti Ruoppila Jouni Kurkela
Pauli Partanen    Lotta Ahola
Vesa Arkko Opiskelijoiden edustaja 
Sami Jussinmäki

Henkilöstön edustaja
Mirja Nojonen 1.1.–7.5.2017
Minna Tunkkari-Eskelinen 8.5.–31.12.2017

 

 

sekä Jyväskylän kaupungin kontrollerina Eino Leisimo.
Hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Mikko R. Salminen

Yhtiökokous kokoontui 8.5.2017

Varsinainen yhtiökokous oli 8.5.2017, minkä lisäksi pidettiin kuntavaalien seurauksena ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2017 uusien hallituksen jäsenien valitsemiseksi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän kaupunki, Talouskeskus liikelaitos, Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden voiton 897 275,83 euroa jättämistä voittovarojen tilille.

Yhtiön osakkeet

Emoyhtiöllä on 160 saman lajista osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 €.