Jussi Halttunen, rehtori

Uuden sukupolven korkeakoulu

"Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategian ydinajatuksena on muuttua uuden sukupolven korkeakouluksi vuoteen 2020 mennessä. On selvää, että se on hyvin erilainen, kuin tämän päivän JAMK. "

Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategian ydinajatuksena on muuttua uuden sukupolven korkeakouluksi vuoteen 2020 mennessä. On selvää, että se on hyvin erilainen, kuin tämän päivän JAMK. Tuolloin nykyisestä henkilökunnasta lähes sata on jäänyt tai jäämässä eläkkeelle, minä mukaan lukien.  Tilalle rekrytoitavat uudet henkilöt edustavat suoraan uutta sukupolvea uusine ajatuksineen ja verkostoineen.

Uskon vahvasti myös siihen, että vuoteen 2020 mennessä digitaalisuutta hyödyntävä oppiminen on lisääntynyt merkittävästi. En tarkoita ainoastaan perinteistä verkko-oppimista, vaan pikemminkin sellaisia pedagogisia hybridi-ratkaisuja, jotka mahdollistavat tehokkaan oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Myös lähioppimista ja opiskelijoiden kontaktiopetusta sekä valmentajia ja opettajia tarvitaan edelleen, eivätkä pelkät verkkokurssit ole ratkaisu uuden sukupolven oppimishaasteisiin.

Korkeakoulupedagogiikan osalta on syytä tehdä muutoksia, koska uudet nuorisoikäluokat eivät välttämättä opi parhaiten perinteisissä luokkahuoneissa, jossa opettaja yrittää monologin avulla siirtää tietoainesta kateederilta oppilaiden päähän. Tarvitaan erilaisia kehittyneitä lähiopetuksen muotoja, jotka pohjautuvat oppijakeskeiseen vuorovaikutukseen sekä vahvaan dialogiin oppilaiden kesken. Myös opiskelijoiden ohjauksen tarve eri muodoissaan kasvaa. Tärkeintä on oivaltaa, että oppimista voi tapahtua eri tavoilla ja tilanteissa. Nuoren ihmisen kognitiiviset skeemat virittyvät herkemmin, kun oppimistilanne ja ympäristö tuntuvat miellyttäviltä.

JAMKissa on tiedostettu selkeä tarve uusille oppimisen muodoille ja tuotteille sekä ympärivuotiselle opiskelulle. Markkinoiden kysyntä näyttää vahvasti kasvavan erilaisissa aikuiskoulutustuotteissa kuten avoimen amk:n väyläopinnoissa, korkeakouludiplomeissa, erikoistumiskoulutuksissa ja  muuntokoulutuksissa, jotka kaikki ovat ajallisesti lyhyempiä ja intensiivisempiä koulutuksia kuin perinteinen tutkintokoulutus. Niiden avulla kykenemme nopeammin vastaamaan työelämästä tuleviin osaamisvaateisiin. Hakijamäärät ovat vahvassa kasvussa myös tutkintokoulutuksen monimuotototeutuksissa.  Saimme opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Tapio Kosuselta kannustavaa palautetta innovatiivisista uusista oppimistuotteista sekä aikuiskoulutukseen panostamisesta viime syksyn tavoiteneuvotteluissa. JAMKia pidettiin valtakunnassa uranuurtajana erityisesti aikuiskoulutuksen kehittäjänä.

Uuden sukupolven korkeakoulu tarvitsee myös sellaisen oppimisen infrastruktuurin ja palvelut, jotka tukevat ja edesauttavat uuden pedagogiikan toteuttamista. JAMK on sitoutunut OKM:n sopimuksessa toteuttamaan koko henkilöstön osalta kattavan digitaalisen pedagogiikan koulutusohjelman vuoteen 2020 mennessä. Tätä varten olemme saaneet ministeriöltä merkittävän panostuksen strategiarahaa vuosille 2017-2020. Lisäksi OKM myönsi JAMKille 3 M€ suuruisen hankerahoituksen kansallisen e AMK-hankkeen toteutusta varten. Kysymyksessä on JAMKin koordinoima ammattikorkeakoulujen digi-pedagogiikan kehittämishanke, jossa keskeisiä kehittämiskumppaneita ovat Turun amk ja HAMK. Tämän hankkeen toteuttaminen edesauttaa myös uuden sukupolven korkeakoulun kehittämistä JAMKissa.

Haluan toivottaa kaikki mukaan uuden sukupolven korkeakoulun rakentamiseen!

Jussi Halttunen
rehtori, toimitusjohtaja

Jaa

Takaisin