Ammattikorkeakoulun toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy koulutuksen, TKI-työn ja palveluliiketoiminnan vuorovaikutuksesta. JAMKin  toiminnan johtotähtenä on ”osaaminen kilpailukyvyksi”.  Siinä avainasemassa ovat ammattikorkeakoulun vahvuusalat ja niihin liittyvät kehitysalustat. Tässä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden raportissa kuvaamme lyhyin katsauksin, esimerkein ja luvuin tärkeimpiä saavutuksiamme vuonna 2016.
 

JAMKin strategia ja vahvuusalat

Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategian 2016-2020 nimenä on ”Osaaminen kilpailukyvyksi”. Se tarkoittaa sekä opiskelijoidemme että asiakkaidemme kilpailukyvyn parantamista osaamisen avulla. Kilpailukyvyn parantaminen on strategian johtoajatus.

Strategia kytkeytyy vahvasti ammattikorkeakoulun toimintaympäristöön. Keski-Suomessa toteutetaan lähivuosina useita suuria investointeja, kuten Äänekosken biotuotetehdas, Uusi sairaala, Kankaan alue, Hippos ja Himoksen matkailualue. Kaikki nämä tarjoavat uudenlaisia kehitysalustoja ja uusia mahdollisuuksia myös ammattikorkeakoulun toiminnalle. Nämä mahdollisuudet on otettu huomioon JAMKin vahvuusaloilla ja kehittämistavoitteissa.

JAMK jatkaa edelleen aktiivista yhteistyötä ja vuorovaikutusta työelämän kanssa. Tämä toteutuu jatkossa enenevässä määrin sekä koulutuksessa että TKI-työssä uusilla kehitysalustoilla Keski-Suomessa. Yhteistyötä tehdään myös suoraan alueen yritysten ja julkisten organisaatioiden sekä Suomessa toimivien kansainvälisten yritysten kanssa.

JAMKin strategian läpileikkaavat teemat ovat oppimisen uudistaminen ja digitalisointi, uuden liiketoiminnan, myyntiosaamisen ja yrittäjyyden kehittäminen sekä kansainvälisesti tunnustettu laatu. Näiden lisäksi on valittu erityiset vahvuusalat, jotka perustuvat toimintaympäristön tarpeisiin, ammattikorkeakoulun vahvaan osaamiseen ja kilpailukykyisiin osaamiskeskittymiin. Jokaisella vahvuusalalla on merkittävä koulutustehtävä, fokusoitu TKI-toiminta ja ammattimaista palveluliiketoimintaa. JAMKin vahvuusaloiksi on valittu koulutusosaaminen ja –liiketoiminta, biotalous, sovellettu kyberturvallisuus, monialainen kuntoutus sekä automaatio ja robotiikka. Vahvuusalat ovat yhteensopivia Jyväskylän kaupungin tavoitteiden ja Keski-Suomen maakuntastrategian kanssa. 

Vaikuttava koulutus: Oppiminen on elinikäistä 

Vuoden 2015 alussa toteutetusta aikuiskoulutuksen ja täydennyskoulutuksen tulevaisuuden asiakasselvityksestä voi tehdä sen johtopäätöksen, että ammattikorkeakoulujen koulutuksen asiakas- ja opiskelijaprofiilit monipuolistuvat entisestään ja tutkintokoulutuksessa on perusteltua kehittää sellaisia pedagogisia malleja, jotka sopivat jo työelämässä olevan opiskelijan tarpeisiin. 

Toinen selkeä elinikäisen oppimisen kehittymisen signaali on monimuotoisen toteutuksen ja päiväopiskeluun perustuvan toteutuksen vetovoiman välillä oleva merkittävä ero. Monimuotoisen koulutuksen kysynnän kasvu näkyy tutkinto-koulutuksen aloittavien opiskelijoiden suhteellisissa määrissä.  Muutos on ollut selkein AMK-tutkintokoulutuksessa, jossa monimuotoinen koulutus kasvoi vuosina 2015–2017 16 %:sta 29 %:iin.  Kun vuoden 2016 aloittajaryhmien kokonaisuuteen luetaan mukaan AMK-tutkintokoulutuksen lisäksi myös YAMK-koulutus sekä opettajakoulutus, on monimuotoisen koulutuksen volyymi vuonna 2016 ollut yhteensä noin 58 % .

AMK-tutkinto-opiskelijoiden opintosuorituksista vuosittain keskimäärin 25 % tehdään verkossa. Osuus kasvaa hiljalleen vuosittain. Käytännössä siis JAMKin koulutustoiminnasta valtaosa on ollut ja tulee olemaan monimuotoista, enenevästi verkkoperustaista ja yhteiskunnan tarpeisiin joustavasti vastaavaa.   Monimuoto-opiskelun laajentamisessa on kiinnitetty erityistä huomiota opetuksen ja opiskelun laatuun. Verkkopedagogiikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Jotta korkeakouluopiskelu ja työskentely pysyisivät mielekkäänä ja tuloksellisena, on JAMKissa hyödynnetty vertaisohjaamista ja -tukea sekä erityisiä verkkopedagogiikan osaajia. Vuonna 2016 toteutettiin vertaisohjaamiseen ja -oppimiseen perustuva pedagoginen agentti, eli pedagentti-hanke. 

JAMK tuotti ensimmäiset MOOCit (Massive open online course:t) vuonna 2014-2015, minkä jälkeen niitä on lanseerattu jo useampia. Käyttäjiä on ollut muutamia satoja kutakin MOOC-kokonaisuutta kohti. JAMK on tuottanut myös ensimmäisen yhteisen MOOCin yliopiston kanssa, jonka sisältö koski pedagogisia opintoja.  

JAMK otti käyttöön EXAM-tenttistudion osana korkeakoulujen muodostamaa konsernia. Sen käyttöaste on ollut korkea, ensimmäisten kuukausien aikana käyttäjiä on ollut noin 400-600. Käyttöaste nousee hiljalleen, mutta jatkuvasti. 

Maaliskuussa 2016 tehtiin sopimus EduFutura Jyväskylä-yhteistyöstä Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kesken. EduFutura Jyväskylä on ammattikorkeakoulun, yliopiston ja toisen asteen toimintaa yhdistävä konsepti, jonka tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, vaikuttaja ja kokonaisvaltainen osaamisen keskittymä. EduFutura Jyväskylä tuottaa yhteiset kesäopinnot, ympärivuotisen ja kolmannen lukukauden opintokokonaisuudet kaikille opiskelijoille, yhteisen yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnan oppimisympäristön sekä avoimen opiskelun kokonaisuudet opiskelijoille sekä asiakkaille.

JAMK liittyi ammattikorkeakoulujen Summersemester-portaaliin syksyllä 2016. Avointen oppimateriaalien kasvu on ollut merkittävä ja niiden tuottamisessa ohjeiden saatavuus on turvattu avoimella informaatiolla ja neuvonnalla opettajille. Digitaalisten oppimisympäristöjen systemaattinen yhteiskehittäminen kiihtyy, kun hallituksen kärkiohjelmasta [ministeriön erityisavustuksena] rahoitettu ns. eAMK-hanke käynnistyy toukokuussa 2017. Hankkeessa ovat mukana kaikki ammattikorkeakoulut, Jyväskylän yliopisto sekä ARENE.

Avoin korkeakouluopetus Äänekoskella yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa

Äänekosken kaupunki teki vuonna 2016 Jyväskylän ammattikorkeakoululle ja Jyväskylän yliopistolle ehdotuksen korkeakouluopintojen tuomisesta Ääneseudulle. Samalla käynnistyi suunnittelutyö, jonka tavoitteena on tarjota Äänekoskella monimuotoisesti toteutettavia avoimen korkeakoulutuksen opintoja JAMKin ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä. Koulutuksen avulla on tarkoitus nostaa kuntalaisten osaamista ja koulutustasoa sekä lisätä alueen houkuttelevuutta. Vuonna 2016 tunnistettiin tavoitteet, laadittiin aikataulu ja vastuutus, määriteltiin kohderyhmät sekä aloitettiin koulutustarpeiden selvittäminen. Työ jatkuu ja tavoitteena on käynnistää ensimmäiset opinnot Äänekoskella syksyllä 2017.

Vaikuttava koulutus lukuina

Suoritetut AMK-tutkinnot aloittain

Suoritetut YAMK-tutkinnot aloittain

AMK-ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden alueellinen sijoittuminen

Avoimessa AMK:ssa suoritetut opintopisteet

Alueellinen toiminta

Vaikuttava TKI

Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteutti aktiivisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa Keski-Suomessa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan asiakaslähtöisyyteen JAMK on panostanut hyödyntämällä työelämän asiantuntijoita T&K-hankkeiden sparrauksessa. Tällä parannetaan TKI-toiminnan tulosten hyödynnettävyyttä ja niiden kaupallistamista. Henkilöstön innovaatiovalmennus, IPR-sopimusmalliein kehittäminen ja keksintöyhteistyö yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa on toteutettu sekä innovaatioalustojen hyödyntämisen suunnittelu on tehty. 

Vuosikertomuksessa on esitelty konkreettinen esimerkkejä tuloksista,  joita TKI-toiminnan avulla saatiin aikaan. 

Lue lisää

T&K-toiminnan ulkoinen rahoitus 2016

Panokset T&K-toimintaan vahvuusaloilla 2016

Kotimaan palveluliiketoiminta

JAMKin kotimaa liiketoiminta kehittyi kohti suurempia kokonaisuuksia: vuonna 2016 erityisesti esimies- ja johtamiskoulutusten osalta. Kotimaan palveluliiketoimintaa toteutetaan joko asiantuntijatyönä tai asiantuntija- ja opiskelijatyön yhdistelmänä. JAMK on TEKESin hyväksymä innovaatiosetelin palveluntarjoaja, mikä vilkastutti viime vuonna yhteistyötämme mikro- ja pk-yrityksien kanssa.

Lue lisää innovaatiosetelistä

Henkilöstö- ja esimiestoiminnan kehittäminen Äänekosken terveyskeskuksessa

JAMKin hyvinvointiyksikön asiantuntijat kehittävät Äänekosken Arjen tuen ja terveyskeskuksen akuuttivuodeosaston henkilöstön ja esimiesten toimintoja. Koulutus- ja asiantuntijapalvelut toteutetaan vuosina 2016 – 2018 monialaisesti JAMKin asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijapalvelu koostuu neljästä eri osiosta, jotka ovat koulutus ja valmennus, tiimin rakentaminen, esimiesten konsultaatio ja työnohjaukselliset kysymykset sekä prosessin seuranta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on alueellisen arki-, koti- ja lähikuntoutuksen toimintamallin rakentaminen siten, että kuntouttava työ- ja toimintatapa läpäisee seniori-ja vanhuspalveluketjun kaikki vaiheet tarkoituksenmukaisesti. Palvelun vaikuttavuudesta kertoo 165 osallistujan määrä.

Palvelukulttuurin kehittäminen Jyväskylässä

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala kehittää palvelukulttuuriaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun liiketoimintayksikön kanssa. Vuosien 2016-2017 aikana palvelukulttuurin muutosvalmennukseen osallistetaan koko 220 henkilön organisaatio. Muutosta tehdään aktiivisesti ja kokeiluun kannustavasti.

Talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen kaupunkirakenteen toimialalta toteaa, että kaikki kaupungin strategian kolme pääteemaa, aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat, vaikuttava elinkeinopolitiikka sekä resurssien viisas käyttö vaativat toteutuakseen hyviä valmiuksia asiakaskontaktien hoitamiseen. Kaupunkirakenteen toimialalla asiakasymmärryksen kehittäminen ja ratkaisukeskeinen toimintamalli ovat erityisen tärkeitä. Asiakaspalvelun eri osa-alueiden tuntemus lisää valmiuksia toimintatapojen aitoon kehittämiseen.

Koulutusvienti

JAMKin koulutusvientiä toteutetaan JAMK Global Education Services-nimen alla. Viime vuosina puhtaasti kaupallisen kansainvälisen palvelumyynnin arvo on ollut noin miljoona euroa ja itsensä kannattavan osaamisen viennin hankkeiden rahoituksella myös noin miljoona euroa. Koulutusviennin portfolio koostuu erilaisista täydennyskoulutus-, tutkintokoulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluista. Tärkeimmät vientimaat ovat olleet Kazakstan ja Kiina.

Koulutusvientipalveluita toteutetaan Suomessa, kohdemaassa ja jossakin määrin verkossa. Koulutusvientihankkeet ovat tuoneet vuonna 2016 useita asiantuntijaryhmiä ja lukuisia opiskelijoita Jyväskylään.

Varsinkin sellaiset projektit ulkomailla, joissa asiakkaana on ollut ministeriöt ja joissa on kehitetty  koulutusjärjestelmiä,  ovat tuoneet merkittävästi näkyvyyttä paikallisissa medioissa ja hallinnon- ja oppilaitosten keskuudessa. Se on vahvistanut Suomen imagoa ei pelkästään koulutusosaajana, vaan myös osaajana terveyssektorilla.

Mediatiedote: Suomalais-kazakstanilainen yhteistyö syvenee terveyspalvelujen ja –koulutuksen kehittämisessä

Koulutusviennin kohdemaat 2016

Palveluliiketoiminnan tulot