Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 suorittama aloituspaikkojen leikkaus sekä ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkaaminen näkyivät vielä yhtiön tuloksessa. OKM:n perusrahoitus väheni noin 1,3 M€.

Ammattikorkeakoulujen arvonlisäverokäsittely on muuttunut siten, että vuoden 2014 alusta vain vuokrat olivat alv-vähennyskelpoisia ja 2015 alkaen kaikki arvonlisäveroa sisältävät kulut olivat vähennyskelpoisia. Tästä johtuen eri vuosien luvut eivät kaikilta osin ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.

Koulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun  tutkintokoulutus saavutti 2016 1121 amk-tutkinnon määrän (v. 2015 1108), minkä lisäksi tuotettiin 179 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (v. 2015 198). Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrä oli 11456 (v. 2015 11 766).

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oli tilikaudella 771 opiskelijaa ja ammatillisen opettajapätevyyden saavutti 422 henkilöä.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- kehitystoiminnan [TKI-toiminta] volyymi kääntyi selvään kasvuun kahden vaikeamman vuoden jälkeen. Volyymi kasvoi merkittävästi edellisen vuoden tilanteesta 7,6 M€ (v. 2015: 6,9 M€). Ulkopuolisen rahoituksen määrä lähes kaksinkertaistui ollen 4,7 M€ (v. 2015: 2,5 M€). TKI-hankkeita valmisteltiin laajasti eri rahoitusohjelmia hyödyntäen. Uusia TKI-hankkeita saatiin käyntiin myönnettyjen rahoitusten avulla. Suuri osa rahoituspäätöksistä saatiin tosin ennakoitua myöhemmin, mikä osaltaan hidasti TKI-toiminnan toteuttamista ja aiheutti osaltaan sen, ettei suunniteltuihin tavoitteisiin päästy. Rahoittajien käsittelyssä oli vuoden vaihteessa edelleen lukuisia hankehakemuksia.

Merkittävin valmistelupanostus oli kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen eAMK-oppimisen uusi ekosysteemi –hanke, jonka valmistelusta JAMK vastasi. Hankkeen suunniteltu kustannusarvio on n. 5 miljoonaa euroa koko hankekonsortion osalta.

TKI-toiminta painottui JAMKin uuden strategian mukaisiin vahvuusaloihin, joita ovat koulutus- ja liiketoimintaosaaminen, biotalous, sovellettu kyberturvallisuus, monialainen kuntoutus sekä nousevana alana automaatio ja robotiikka. Vahvuusalojen toiminta käynnistyi monialaisesti. Samoin yhteistyö keskeisten kumppaneiden, Jyväskylän yliopiston ja koulutuskuntayhtymän kanssa oli monipuolista. JAMKin asiantuntijat toimivat aktiivisesti Kankaan, Kukkulan (Uusi ja vanha sairaala) ja Hippoksen alueen kehittämisessä. Lisäksi EduFutura –yhteistyö saatiin käyntiin.

Muu toiminta

Liiketoiminnan liikevaihto oli noin 4,4 M€ (2015 4,3 M€). Taantumasta ja julkistaloudellisten asiakkaiden rahoituksen leikkauksista huolimatta palvelutoiminnan volyymi säilyi korkeana ja kertoo JAMKin kilpailukyvystä työelämän organisaatioiden keskuudessa.

JAMK on keskittänyt palvelutoiminnan sellaisille osaamisalueille, jotka osaamispohjaltaan perustuvat julkiseen koulutustehtävään. Tällöin palvelutoiminta vahvistaa erityisesti laadullisesti koulutusta ja pitää sen työelämän kannalta relevanttina ja ajantasaisena.

Henkilöstö

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa henkilöstömäärä oli päättyneellä tilikaudella 686. Vuodesta 2010 jatkunut henkilöstömäärän lasku kääntyi 2016 loivaan nousuun sen ollessa viime vuonna 671. Hallinnon henkilöstön määrä on vähentynyt 17 työntekijällä vuodesta 2013.  Sivutoimisten tuntiopettajien määrä on noussut viime vuodesta kymmenellä henkilöllä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun tutkintotavoitteet 2017-2020

OKM:n sopimuksen mukainen luokittelu Tavoite 2017-2020 keskim. Tulos 2016 Tulos 2015

Tulos 2014

Ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 1 063 1 121 1 108 1 121
- Taiteet ja kulttuurialat, kasvatusalat, vhteiskuntatieteet (AMK) 38 56 72 78
- Humanistiset alat, lääketieteet ja terveys- ia hyvinvointialat (AMK) 325 347 309 338
- Liiketalous, hallinto ja oikeustieteet ja palvelualat (AMK) 320 346 346 360
- Luonnontieteet, tietojenkäsittely ja tietoliikenne, tekniikan alat ja maatalous- ja metsätieteelliset alat (AMK) 380 372 381 345
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot yhteensä 205 179 198 164
Ammatillisen opettajankoulutuksen suorittaneet 390 422 431 424

Arvio tulevasta kehityksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen leikkaukset vaikuttivat voimakkaimmin vuosina 2015 ja 2016. Nyt tutkintokoulutuksen rahoituksessa odotettavissa positiivista kehitystä edellyttäen, että ammattikorkeakoulu säilyttää suhteellisen asemansa muiden ammattikorkeakoulujen kesken eikä ministeriö enää laske ammattikorkeakouluille suunnattua rahoitusta.

TKI- toiminnan volyymi on lähtenyt jälleen kasvuun ja sen odotetaan kasvavan seuraavina vuosina. Palvelutoiminta on säilynyt hyvässä liikevaihdonkehityksessä. Koulutusviennistä on muodostunut vahva tukijalka liiketoimintaan. Liiketoiminnan hallitun kasvun rinnalla on myös tuloksellisuutta parannettava.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Pääasialliset riskit ovat opetuksen rahoitukseen vaikuttavat eduskunnan päätökset korkeakoulujen rahoitukselle. Tähän liittyy myös rahoitusmittareiden näkökulmasta se, kuinka hyvin Jyväskylän ammattikorkeakoulu säilyttää suhteellisen asemansa muihin ammattikorkeakouluihin nähden. OKM:n rahoitusmittarit muuttuivat vuoden 2017 alussa, mutta sen ei oleteta heikentävän JAMKin taloudellista asemaa.

Toimitilojen osalta haasteena on ollut sisäilmahaasteiden hallinta, mutta päätökseen saatujen korjausten myötä odotetaan tilanteeseen merkittävää parannusta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu selvittää mahdollisuutta keskittää toimintansa pääosin yhteen uudisrakennukseen. Rakennushanke vaikuttaa toteutuessaan voimakkaasti yhtiön talouteen ja lisää jonkin verran talouden ja toiminnan riskitasoa.

Ympäristöasiat

Yhtiön liiketoiminnalle ei ympäristölainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset aiheuta erityisiä toimia, mutta ympäristöasioiden huomioimisella voi olla yhtiön imagon kannalta merkitystä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on aktiivinen biotalouden TKI- ja koulutustoiminnassa sekä ollut mukana Sitran hankkeessa Resurssiviisas Jyväskylä.

Hallinto ja organisaatio

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Sen tärkeimpiä päätöksiä olivat sääntömääräiset budjetti- ja tilinpäätösasiat sekä tavoite- ja tulossopimusesitykset.

Toimitusjohtajana on toiminut rehtori Jussi Halttunen, toimitusjohtajan sijaisena on toiminut vararehtori Heikki Malinen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Lohi, KHT, JHT.

Johtoryhmä

Puheenjohtaja   Jussi Halttunen, toimitusjohtaja, rehtori
  Heikki Malinen, vararehtori
  Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
  Pekka Jääskö, liiketoimintajohtaja, JAMK Generator
  Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
  Pekka Risku, yksikönjohtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  Asta Wahlgrén, yksikönjohtaja, liiketoimintayksikkö
Henkilöstön edustaja (1.1. – 31.7.2016) Esa Salmikangas, lehtori
  (1.8. – 31.12.2016) Heljä Kautto, johdon sihteeri
Sihteeri Heli Toivola, markkinointipäällikkö

Hallituksen jäsenet

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 1.1. –  31.12.2016:

Aila Paloniemi, puheenjohtaja   
Lotta Ahola Vesa Arkko
Simo Halttunen Jouni Kurkela
Pauli Partanen    Jari Vähäpesola
Henkilöstön edustaja Mirja Nojonen Opiskelijoiden edustaja Juha Salmi

sekä Jyväskylän kaupungin kontrollerina Eino Leisimo

Hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Mikko R. Salminen. 

Yhtiökokous kokoontui 25.4.2016.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän kaupunki, Talouskeskus liikelaitos, Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä.

Yhtiön osakkeet

Emoyhtiöllä on 160 saman lajista osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 €.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden voiton 385 779,85 euroa jättämistä voittovarojen tilille.

Tunnusluvut

  KONSERNI     EMOYHTIÖ    
  2016 2015 2014 2016 2015 2014
Liikevaihto 53 864 767 52 506 906 58 061 833 53 872 125 52 541 225 58 082 865
Liikevoitto 353 489 -4 400 109 26 634 358 519 -4 336 789 339 184
Liikevoitto
% liikevaihdosta
0,7 -8,4 0,0 0,7 -8,3 0,6
Palkat ja palkkiot 30 395 783 30 067 490 30 288 783 30 395 783 30 067 490 30 288 783
Palkat ja palkkiot
% liikevaihdosta
56,4 57,3 52,2 56,4 57,2 52,1
Henkilöstömäärä * 582 596 639 582 596 639
Vuokrat ** 6 357 113 9 823 802 8 032 136 6 357 113 9 821 423 8 038 698
Vuokrat
% liikevaihdosta
11,8 18,7 13,8 11,8 18,7 13,8
Ennakkovuokrat,
pitkäaikaiset
10 765 463 11 496 385 12 353 812 10 765 463 11 496 385 12 353 812
Omavaraisuusaste (%) 80,6 83,8 84,9 79,0 82,4 77,1
Oman pääoman
tuotto (%)
1,5 -14,7 0,1 1,5 -16,8 1,4
Sijoitetun pääoman
tuotto (%)
1,2 -14,8 0,1 1,4 -16,7 1,3
Quick ratio 3,7 4,2 4,2 3,1 3,5 3,7


 * Keskimääräinen henkilöstömäärä laskettu henkilötyövuosina sivutoimisten opettajien kausivaihtelun takia.
** Vuoden 2015 vuokriin sisältyy 2 462 413 € Puistokadun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen purkukorvausta.

Tilinpäätös ja toimintakertomus