Osaamiskeskittymästä on tarkoitus kasvattaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkosto, joka huolehtii alan osaamistarpeesta valtakunnallisesti. Osaamiskeskittymää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja. Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen toimintamallien uudistaminen, ennaltaehkäisy, kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä tähdätään kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään mm. vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintojaksoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Kehittämistyössä seurataan tarkasti sote-uudistuksen ja kuntoutuksen kokonaisuudistuksen vaikutuksia kuntoutusalan koulutustarjontaan ja -sisältöihin. Osaamiskeskittymä tulee tekemään tiivistä kansallista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa. Tavoitteena on uudistaa kuntoutuksen koulutusten rakenne, sisältö ja pedagogiikka niin, että ne tukevat yksilöllisiä opintopolkuja ja osaamisen kehittämistä.

Kuntoutuksen tavoitteena on yksilön työ- ja toimintakyvyn, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen. Ammattikorkeakoulut kouluttavat apuvälinetekniikan, fysioterapian, jalkaterapian, kuntoutusohjauksen, naprapatian, osteopatian ja toimintaterapian osaajia edistämään ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia.

Jyväskylän ja Metropolia ammattikorkeakouluissa on maan monipuolisin kuntoutusalan koulutustarjonta ja laaja joukko alan opettajia ja kehittäjiä. Uusi osaamiskeskittymä kokoaa yhteen maan monipuolisimman kuntoutusalan koulutustarjonnan tarjoten samalla vahvaa osaamista niin lasten, aikuisten kuin ikääntyvän väestön kuntoutuksessa. Osaaminen kohdistuu laaja-alaisesti toiminta- ja työkykyyn edistäen kuntoutujan omaa osallisuutta. Osaamiskeskittymä tuo yhteen myös jo nyt käynnissä olevan kuntoutusalan hanketoiminnan ja mahdollistaa uudet yhteistyöavaukset.

– Osaamiskeskittymä tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä alan toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen sekä alueellisten kehittämisverkostojen kanssa. Jyvässeudulla yhteistyötä tehdään muun muassa Edufuturan, Hippoksen, Kukkulan ja Kankaan kehitysalustojen kanssa. Myös Liikunnan ja kansanterveyden edistämisen säätiö LIKES sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen kehittämistyöhön, koulutuspäällikkö Mirja Immonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertoo.