Vuosi 2015 oli Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n 19.toimintavuosi.

Vuosi 2015 toteutui kokonaisuudessaan odotetusti. Merkittävin poikkeama oli TKI-toiminnassa, jonka käynnistyminen uuden rahoituskauden myötä tapahtui ennakoitua hitaammin, vaikka myönteisiä rahoituspäätöksiä on saatu kiitettävästi.

JAMK säilytti hyvän toiminnallisen tuloskykynsä sillä linjauksella, että henkilöstöä ei merkittävästi vähennetä TKI-rahoituskauden vaihteessa. Tällä on pyritty varmistamaan osaamisen säilyminen organisaatiossa ja vahva ote uuden rahoituskauden TKI-toimintaan. Jyväskylän seutu tarjosi positiivisesti haastavan toimintaympäristön, sillä alueella on useita merkittäviä kehityshankkeita: Äänekosken biotuotetehdas, uusi sairaala, Hippos sekä Kankaan alueen kehittäminen. JAMK on osallistunut näihin monialaisesti tarjoten osaamistaan missionsa mukaisesti: osaamisesta kilpailukykyä. Kehityshankkeiden vaikutus näkyy tulevaisuudessa vahvasti niin alueella kuin JAMKin toiminnassakin.

Taloudellisesti merkittävimmät negatiiviseen tulokseen vaikuttaneet tekijät olivat OKM:n rahoituksen leikkautuminen, Puistokadun kiinteistön pitkäaikaisen vuokrasopimuksen purkukorvaus sekä musiikin oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Operatiivinen toiminta jäi vain vähän tappiolliseksi ja ennakoitua pienemmäksi. Tässä onkin koko henkilöstö osoittanut hyvää harkintaa sekä kulukuria.

Kuluvan vuoden tuloksesta ennakoidaan tappiollista, mutta vuoden 2017 tulostavoite on selvästi positiivinen. Siihen mennessä ennakoidaan kustannusten sopeuttamisen toteutuneen ja liikevaihdon kasvaneen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 suorittama aloituspaikkojen leikkaus sekä ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkaaminen näkyvät voimakkaasti yhtiön tuloksessa. OKM:n rahoitus väheni noin 2,1 M€. Myös TKI-toiminnan ulkopuolisessa rahoituksessa oli ennakoitua suurempi lasku.  

Rahoituksen pienenemisen lisäksi taloutta rasitti Puistokatu 35 –kiinteistön pitkäaikaisen vuokrasopimuksen purkukorvaus 2,46 M€ sekä musiikin irtisanomisiin liittyvät kulut 0,5 M€. Näiden nettovaikutus tulokseen oli yhteensä noin 3,0 M€. Lisäksi Puistokadun vuokrasopimuksen purkamisen viivästyminen johti noin 0,5 M€ suurempiin vuokrakuluihin kuin oli odotettu. Tulosta paransi noin 2,2 M€:n toimintavarauksen purkaminen. 

Ammattikorkeakoulujen arvonlisäverokäsittely on muuttunut siten, että vuoden 2014 alusta vain vuokrat olivat alv-vähennyskelpoisia ja 2015 alkaen kaikki arvonlisäveroa sisältävät kulut olivat vähennyskelpoisia. Tästä johtuen eri vuosien luvut eivät kaikilta osin ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.

Konserniin kuuluva Jyväskylän Turbiini Oy myi syyskuun lopussa Turbiini –kiinteistön. Jyväskylän Turbiini Oy perusti 100-prosenttisella omistuksellaan JAMK Turbiini-Rahasto Oy:n, jonka tavoitteena on tukea korkeakoululähtöisiä start up –yrityksiä.

Koulutus

Jyväskylän ammattikorkeakoulun [JAMK] tutkintokoulutus saavutti 2015 1 108 amk-tutkinnon määrän (v. 2014 1 121 ), minkä lisäksi tuotettiin 198 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (v. 2014 164). Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintopisteiden määrä oli 11 766 (v. 2014 7 206).

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oli tilikaudella 819 opiskelijaa ja ammatillisen opettajapätevyyden saavutti 431 henkilöä.

Koulutuksen rahoitus väheni edelliseen vuoteen verrattuna noin 2,1 M€. Samaan aikaan taloutta rasitti pitkäaikaisen vuokrasopimuksen purkamisen viivästyminen sekä purkamisesta aiheutuvat korvaukset. Sopeuttamis- ja säästötoimista huolimatta koulutuksen kustannusrakennetta on edelleen kehitettävä. 

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- kehitystoiminnan [TKI-toiminta] volyymi laski rahoituskauden vaihtumisen johdosta erittäin alas 6,9 M€ (v. 2014 n. 9,1 M€). Ulkopuolisen rahoituksen määrä oli 2,5 M€ (v. 2014: 6,1 M€) TKI-toiminta on kuitenkin jälleen kasvussa ja vuoden loppupuolella JAMK sai useita myönteisiä TKI-toiminnan rahoituspäätöksiä. TKI-salkku kasvoi 26,6 M€ euroon vuoden loppuun mennessä. TKI-toiminnan volyymi jäi merkittävästi jälkeen suunnitellusta toiminnan tasosta ja keskeisin syy oli rahoituspäätösten ajoittuminen oletettua myöhäisempään ajankohtaan.

Tämän lisäksi JAMK toteutti OKM:n rahoituksella koulutuksen ja TKI-toiminnan kehittämishankkeita yht. 1,5 M€, mikä näkyy määrärahatuotoissa. Erityispiirteenä oli diplomikoulutuskokeilu, joka päättyi 2016 alkupuolella.

TKI-toiminta painottui JAMKin painoaloihin. Jatkossa vahvistetaan TKI-toimintaa uuden strategian mukaisilla vahvuusalueilla, joita ovat koulutus- ja liiketoimintaosaaminen, biotalous, kyberturvallisuus, kuntoutus sekä automaatio ja robotiikka.

Muu toiminta

Palvelutoiminnan liikevaihto oli noin 4,3 M€. Taantumasta ja julkistaloudellisten asiakkaiden rahoituksen leikkauksista huolimatta palvelutoiminnan volyymi säilyi korkeana ja kertoo JAMKin kilpailukyvystä työelämän organisaatioiden keskuudessa.

JAMK on keskittänyt palvelutoiminnan sellaisille osaamisalueille, jotka osaamispohjaltaan perustuvat julkiseen koulutustehtävään. Tällöin palvelutoiminta vahvistaa erityisesti laadullisesti koulutusta ja pitää sen työelämän kannalta relevanttina ja ajantasaisena.

Henkilöstö

  • Henkilöstömäärä 671
  • Henkilötyövuosia yht. 596
  • Opetushenkilöstö 349 (52 %) > sis.  59 sivutoimista
  • Projekti- ja palvelutoiminta 117 (17 %)
  • Muu henkilöstö 205 (31 %)

Arvio tulevasta kehityksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen leikkaukset vaikuttavat voimakkaimmin vuosina 2015 ja 2016. Sen jälkeen on tutkintokoulutuksen rahoituksessa odotettavissa positiivista kehitystä edellyttäen, että ammattikorkeakoulu säilyttää suhteellisen asemansa muiden ammattikorkeakoulujen kesken eikä ministeriö enää laske ammattikorkeakouluille suunnattua rahoitusta. TKI- toiminnan volyymi on lähtenyt jälleen kasvuun ja sen odotetaan kasvavan seuraavina vuosina. Palvelutoiminta on säilynyt hyvässä liikevaihdonkehityksessä ja jatkossa myynnin kasvun rinnalla on myös tuloksellisuutta parannettava.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Pääasialliset riskit ovat opetuksen rahoitukseen vaikuttavat eduskunnan päätökset korkeakoulujen rahoitukselle. Tähän liittyy myös rahoitusmittareiden näkökulmasta se, kuinka hyvin Jyväskylän ammattikorkeakoulu säilyttää suhteellisen asemansa muihin ammattikorkeakouluihin nähden. OKM:n rahoitusmittarit muuttuvat vuoden 2017 alussa, mutta toistaiseksi sen ei oleteta heikentävän JAMKin taloudellista asemaa.

Toimitilojen osalta haasteena on ollut sisäilmahaasteiden hallinta, mutta meneillään olevien korjausten myötä odotetaan tilanteeseen merkittävää parannusta.

Ympäristöasiat

Yhtiön liiketoiminnalle ei ympäristölainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset aiheuta erityisiä toimia, mutta ympäristöasioiden huomioimisella voi olla yhtiön imagon kannalta merkitystä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on aktiivinen biotalouden TKI- ja koulutustoiminnassa sekä ollut mukana Sitran hankkeessa Resurssiviisas Jyväskylä. JAMKilla on Green Office –hyväksyntä.

Hallinto ja organisaatio

Emoyhtiön hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 11 kertaa. Sen tärkeimpiä päätöksiä olivat sääntömääräiset budjetti- ja tilinpäätösasiat sekä tavoite- ja tulossopimusesitykset.

Toimitusjohtajana on toiminut rehtori Jussi Halttunen, toimitusjohtajan sijaisena on toiminut vararehtori Heikki Malinen sekä tilintarkastajina BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jarmo Lohi, KHT, JHTT.

Johtoryhmä

Puheenjohtaja    Jussi Halttunen, toimitusjohtaja
  Heikki Malinen, vararehtori
  Mikko R. Salminen, hallintojohtaja
  Pekka Jääskö, liiketoimintajohtaja, JAMK Generator
  Pertti Malkki, yksikönjohtaja, hyvinvointiyksikkö
  Pasi Raiskinmäki, yksikönjohtaja, teknologiayksikkö
  Pekka Risku, yksikönjohtaja, ammatillinen opettajakorkeakoulu
  Asta Wahlgrén, yksikönjohtaja, liiketoimintayksikkö
Henkilöstön edustaja Esa Salmikangas, lehtori
Sihteeri Heli Toivola, markkinointipäällikkö

Hallituksen jäsenet

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenet 1.1. –  31.12.2015:

Paloniemi Aila, puheenjohtaja

Ahola Lotta                           Halttunen Simo 
Kurkela Jouni       Molander Olli 
Nojonen Mirja     Partanen Pauli
Pirttiaho Tuuli-Kirsikka  Valkeinen Uljas

sekä Jyväskylän kaupungin kontrollerina Eino Leisimo.

Hallituksen sihteerinä on toiminut hallintojohtaja Mikko R. Salminen.

Yhtiökokous kokoontui 11.5.2015.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu -konserni on Jyväskylän kaupunkikonsernin alakonserni. Kaupunkikonsernin kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta: Jyväskylän kaupunki, Talouskeskus liikelaitos, Heikinkatu 3 B, 40100 Jyväskylä.

Yhtiön osakkeet

Emoyhtiöllä on 160 saman lajista osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 €.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden tappion 2 167 707,18 euroa jättämistä voittovarojen tilille.

Tunnusluvut

  KONSERNI     EMOYHTIÖ    
  2015 2014 2013 2015 2014 2013
Liikevaihto 52 506 906 58 061 833 60 942 311 52 541 225 58 082 865 60 983 859
Liikevoitto -4 400 109 26 634 1 543 357 -4 336 789 339 184 1 858 998
Liikevoitto % liikevaihdosta -8,4 0,0 2,5 -8,3 0,6 3,0
Palkat ja palkkiot 30 067 490 30 288 783 30 230 329 30 067 490 30 288 783 30 230 329
Palkat ja palkkiot % liikevaihdosta 57,3 52,2 49,6 57,2 52,1 49,6
Henkilöstömäärä 596 639 649 596 639 649
Vuokrat 9 823 802 8 032 136 8 025 705 9 821 423 8 038 698 8 056 757
Vuokrat % liikevaihdosta 18,7 13,8 13,2 18,7 13,8 13,2
Ennakkovuokrat, pitkäaikaiset 11 496 385 12 353 812 13 092 851 11 496 385 12 353 812 13 092 851
Omavaraisuusaste (%) 83,8 84,9 85,3 82,4 77,1 77,4
Oman pääoman tuotto (%) -14,7 0,1 5,2 -16,8 1,4 7,7
Sijoitetun pääoman tuotto (%) -14,8 0,1 5,2 -16,7 1,3 7,6
Quick ratio 4,2 4,2 4,1 3,5 3,7 3,3

* Keskimääräinen henkilöstömäärä laskettu henkilötyövuosina sivutoimisten opettajien kausivaihtelun takia.

** Vuoden 2015 vuokriin sisältyy 2 462 413 € Puistokadun pitkäaikaisen vuokrasopimuksen purkukorvausta.