Vuosi 2014 oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n 18. toimintavuosi. Konsernin liikevaihto oli 52,2 miljoonaa euroa, josta opiskelijatuottoja oli 46,3 miljoonaa euroa. JAMKin suosio kasvoi yhteishaussa ja JAMKin ammatillinen opettajakorkea oli jälleen hakijoiden suosikki.

Vuoden 2015 alusta astui voimaan uusi ammattikorkeakoululaki, minkä perusteella mm. yhtiöjärjestystä ja johtosääntöä jouduttiin muuttamaan. Keskeisin muutos oli uuteen tulosrahoitusmalliin siirtyminen 1.1.2014 alkaen opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksen osalta.

Henkilöstön määrä laski hieman. Vuonna 2014 JAMKissa työskenteli 686 henkilöä opetuksessa ja tukipalveluissa. Syyskaudella tutkintoon johtavassa koulutuksessa, erikoistumiskoulutuksessa sekä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa oli yhteensä 7 971 opiskelijaa. Henkilöstöstä lisää voit lukea henkilöstökertomuksesta.

Henkilöstö 2014 (686)

Opiskelijat 2014 (7971)

Tuloslaskelman tuotot 2014 (58,6)

Konsernin liikevaihto oli 52 236 059,73 € (v. 2013: 52 434 130,26 €, ei sisällä muita tuottoja). Konsernin liikevaihtoon sisältyvät opiskelijatuotot olivat 46 275 020 euroa (v. 2013: 46 764 964 €).

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2012 suorittama aloituspaikkojen leikkaus sekä ammattikorkeakoulujen rahoituksen leikkaaminen alkoivat jo vaikuttaa talouteen. Rahoituksen pienenemisestä huolimatta tulos pysyi positiivisena. Konsernin tulosta heikensi Turbiini-kiinteistön kulut, sillä kiinteistö oli myynnissä ja tyhjillään koko tilikauden. Kiinteistö myydään alkuvuodesta 2015 tai käynnistetään kunnostuskorjaukset itse tavoitteena saada kiinteistö käyttöön vuoden 2016 alusta.

Konserni ei ole tarvinnut vierasta pääomaa varsinaisen toiminnan rahoittamiseen.

Tuloslaskelman kulut 2014 (58,3)

Tunnusluvut

  KONSERNI     EMOYHTIÖ    
  2014 2013 2012 2014 2013 2012
Liikevaihto *) 58 582 322 61 409 744 63 285 272 58 603 354 61 450 903 63 351 432
Liikevoitto 26 634 1 543 357 1 983 632 339 184 1 858 998 2 059 834
Liikevoitto % liikevaihdosta 0,05 2,5 3,1 0,6 3,0 3,3
Palkat ja palkkiot 30 288 783 30 230 329 31 137 293 30 288 783 30 230 329 31 137 293
Palkat ja palkkiot % liikevaihdosta 51,7 49,2 49,2 51,7 49,2 49,2
Henkilöstömäärä ** 639 649 686 639 649 686
Vuokrat 8 032 136 8 025 705 7 552 615 8 038 698 8 056 757 8 025 388
Vuokrat % liikevaihdosta 13,7 13,1 11,9 13,7 13,1 12,7
Ennakkovuokrat, pitkäaikaiset 12 353 812 13 092 851 13 831 890 12 353 812 13 092 851 13 831 890
Omavaraisuusaste (%) 84,85 85,30 84,30 77,11 77,30 73,70
Oman pääoman tuotto (%) 0,14 5,20 7,30 1,37 7,70 9,40
*) Liikevaihto sisältää            
     liiketoiminnan muut tuotot            
             
T&K -toiminnan ulkopuolinen rahoitus       6 146 245 7 650 097 7 173 473

      * * keskimääräinen henkilöstömäärä laskettu henkilötyövuosina sivutoimisten opettajien kausivaihtelun takia

Vetovoimaisuus

JAMK oli kevään 2014 nuorten yhteishaussa Suomen kolmanneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakouluun haki kevään 2014 nuorten yhteishaussa ennätysmäärä eli 4706 ensisijaista hakijaa. Vetovoimaisimmat koulutukset olivat hoitotyö, fysioterapia ja sosiaaliala, joissa yhtä paikkaa tavoittelee yli 11 hakijaa.

Taloustutkimuksen vuonna 2014 tekemän korkeakoulujen imagotutkimuksen mukaan JAMK sijoittui toiseksi (ka 7,91) poliisiamk:n jälkeen (ka 7.93) ammattikorkeakoulujen välisessä vertailussa. JAMK arvioitiin parhaaksi opiskelupaikan maineessa, opetuksen tasokkuudessa sekä koulutusalojamme pidettiin kiinnostavimpina.

Vuonna 2014 JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu oli jälleen hakijoiden suosikki. Erityisen suosittu oli opettajille suunnattu opinto-ohjaajakoulutus.

Vetovoima ensisijaista aloituspaikkaa kohden

  2014 2013 2012
Nuorten yhteishaku 5,70 5,62 4,87
Vieraskielinen yhteishaku 8,30 8,98 7,42
Tutkintojen määrä 1 121 1 022  1 053

Arvio tulevasta kehityksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen leikkaukset vaikuttavat voimakkaimmin vuosina 2015 ja 2016. Sen jälkeen on opetuksen rahoituksessa odotettavissa positiivista kehitystä edellyttäen, että ammattikorkeakoulu säilyttää suhteellisen asemansa muiden ammattikorkeakoulujen kesken eikä ministeriö enää laske ammattikorkeakouluille suunnattua rahoitusta.

TKI- ja palvelutoiminnan volyymin odotetaan kasvavan seuraavina vuosina.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

TKI-toiminta kääntyi laskuun hankekauden vaihtuessa. Hanketoiminnan ulkoinen rahoitus oli 6 146 245 euroa (v. 2013: 7 650 097 euroa) kokonaisvolyymin ollessa noin 9,1 miljoonaa euroa. Toiminnan odotetaan kääntyvän jälleen kasvuun, mutta tähän liittyy TKI-toiminnan keskeisin tämänhetkinen riski eli hankeohjelmien hidas käynnistyminen uuden EU-ohjelmakauden myötä.

TKI-projektien rahoituspohja vuonna 2014 (6,1 Me)

Ympäristöasiat

Yhtiön liiketoiminnalle ei ympäristölainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset aiheuta erityisiä toimia, mutta ympäristöasioiden huomioimisella voi olla yhtiön imagon kannalta merkitystä. Lisäksi Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana biotalous-teemassa Työ- ja Elinkeinoministeriön hankkeessa Innovatiiviset kaupungit (INKA) sekä Sitran hankkeessa Resurssiviisas Jyväskylä.

Yhtiön osakkeet

Emoyhtiöllä on 160 saman lajista osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 €.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden voiton 352 245,72 euroa jättämistä voittovarojen tilille ilman osingonjakoa.

Haluatko tulostaa tämän sivun tai tallentaa sivun pdf-tiedostona? Lataa PDF