Opiskelijan tietojen käsittely - JAMK
jamk.fi

Jyväskylän ammattikorkeakoulu kerää opiskelijoiden henkilötietoja mm. yhteisvalinnan sekä opetuksen aikana. Tietoja kerätään, jotta ammattikorkeakoulu voi toteuttaa sille määriteltyjä tehtäviä. Opiskelijahallintojärjestelmässä ylläpidetään opiskelijoiden opiskeluoikeuteen ja opintosuorituksiin liittyviä tietoja, jotta opiskelija voi suorittaa opintoja, saada ohjausta sekä valmistua ja saada todistuksen. Ajan tasalla olevilla tiedoilla varmistetaan opiskelijoiden oikeusturva ja korkeakoulun viranomaistiedonkeruun toteutuminen.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Hakuvaiheessa Opintopolku.fi-järjestelmään tallennetut tiedot ovat ammattikorkeakoulun käytössä. Oppilaitokseen valittujen ja opiskelupaikan vastaanottaneiden järjestelmään hakuvaiheessa tallentamat tiedot siirtyvät Asio opiskelijahallintojärjestelmään. Opiskeluoikeuden aikana opiskelijalla on mahdollisuus itse päivittää häntä koskevia yhteystietoja.

Henkilötietoja käsitellään myös opiskelujen aikana mm. sähköisessä oppimisympäristössä Optimassa, jossa henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on mahdollistaa verkko-opiskelu.

Mistä tietoa saadaan?

Hakija tallentaa itse henkilötietonsa valtakunnalliseen Opintopolku.fi -järjestelmään. Oppilaitokseen valituiksi tulleiden, opiskelupaikan vahvistaneiden, tiedot siirtyvät automaattisesti Asio opiskelijahallintojärjestelmään.

Opiskelija voi myös ilmoittaa tietonsa Lyhytkurssijärjestelmän kautta. Tällaisia opiskelijoita ovat mm. avoimen AMK:n opiskelijat ja muuhun koulutukseen osallistuvat.

Jos hakeminen on tapahtunut muualla kuin Opintopolussa, siirretään tiedot käsin opiskelijahallintajärjestelmään.

Miten tietoja voi päivittää?

Opiskelija pääse itse päivittämään yhteystietonsa mm.  opiskelijahallintojärjestelmään ja kirjastolle.  Tietojen päivittäminen on mahdollista koko opintojen ajan.

Opintohallinnon järjestelmiin opintosihteerit päivittävät opiskelijoiden tietoja pyynnöstä. Valmistuvan opiskelijan tiedot päivitetään tarvittaessa todistushakemuksessa olevien yhteystietojen perusteella.

Minne tietoa luovutetaan?

Tietoja siirretään eri viranomaisille ja valtakunnalliseen VIRTA-opintotietopalveluun, jonne ne päivittyvät jatkuvasti eri viranomaisten tietotarpeita varten. Opiskelijarekisteristä voidaan luovuttaa tietoa tutkimuskäyttöä varten tutkimuslupamenettelyn kautta.

  • OILI, opiskelijaksi ilmoittautuminen ja lukukausi-ilmoittautuminen -palvelu (Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC)
  • Oppijan seurantakyselyt (OKM, Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC)
  • Pätevyyksien vahvistaminen (Valvira)
  • FIONA-tutkimusaineistojen etäkäyttöympäristö (Tilastokeskus)
  • Tuudo-palvelu (Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC, Caleidon Oy)
  • Puro, opintosuoritus- ja tutkintotietojen hakupalvelu (Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC)
  • Koski, opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet (OPH)
  • UAF, University Admissions Finland –konsortio, kansainvälisen haun palvelu (Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC)

Opiskelijan suostumuksella tietoa luovutetaan mm. markkinointiin, JAMKIn kirjastolle sekä opiskelijakunta JAMKOlle.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

Opiskelijatietoja säilytetään JAMKin tiedonohjausuunnitelman mukaisesti ja pääsääntöisesti opintojen ajan (max 6 vuotta). Valintakokeisiin liittyvä aineisto säilytetään kaksi vuotta huomioiden mahdollinen oikaisupyyntö. Harjoitus- ja tenttiaineistoa säilytetään kuusi kuukautta arvosana merkitsemisen jälkeen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 §37).

Virta- opintotietopalvelussa tietoja säilytetään pysyvästi. JAMK säilyttää pysyvsäti sähköisesti opiskelijan opinnäytetyöhän liittyvät asiakirjalliset tiedot sekä tutkintotodistukseen ja opintorekisteriin liittyvät tiedot.

Tietosuojavastaava

Nojonen Mirja

Asiantuntija, Specialist
ICT-palvelut, ICT Services
Hallinto, Administration
+358405764450
Näytä lisää

Tietosuojaselosteet

EU -tietosuoja-asetus (2016/679) ja kansallinen lainsäädäntö sääntelevät henkilötietojen käsittelyä. JAMKissa laaditaan jokaisesta palvelusta tai järjestelmästä, jossa käsitellään henkilötietoja tietosuojaseloste. Siitä näet pähkinänkuoressa miten tietoja käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on tietoihin.

> Tutustu JAMKin tietosuojaselosteisiin