Tietosuoja on meille tärkeä ja haluammekin osoittaa, miten ja minkälaisten tehtävien hoitamiseksi henkilötietoja käsittelemme. JAMK toteuttaa toiminnassaan sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta. Tietosuoja otetaan huomioon monipuolisesti perustoiminnan yhteydessä mm. johtamisessa, hankinnoissa, kehitystyössä, toimintaprosesseissa sekä teknisissä ratkaisuissa.

Mikä on henkilötietoa?

Henkilötiedoksi määritetään kaikki sellaiset tiedot, joilla voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti luonnollinen henkilö. Rekisteröidyn eli sinun, jonka henkilötietoja käsitelemme, henkilötietoja ovat mm. nimi, henkilötunnus, opiskelijanumero, oppijanumero, osoitetiedot, puhelinnumero, tilinumero, arvosanat, työhistoriaasi liittyvät tiedot. Eri yhteyksissä käsittelemme erilaisia henkilötietoja. Tarkempaa tietoa siitä, millaisia opiskelijan, henkilöstön ja asiakkaiden henkilötieoja käsittelemme, löydät kyseisiltä alisivustoiltamme. 

JAMK rekisterinpitäjänä

JAMK rekisterinpitäjänä huolehtii siitä, että lainsäädännössä määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Kaiken henkilötietojen käsittelyn tulee olla huolellista, lainsäädännön ja JAMKin tietosuojapolitiikan mukaista.

Henkilötietojen käsittelyn on oltava asianmukaista ja sen on aina tapahduttava tiettyä tarkoitusta varten. Henkilötietojen käsittely tapahtuu joko asianomaisen henkilön suostumuksella tai muun laissa säädetyn oikeuttavan perusteen nojalla. JAMK käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi opiskelijoiden ja henkilöstön henkilötietojen lisäksi erilaisten sidosryhmien henkilötietoja. JAMKin henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679, artikla 6), Ammattikorkeakoululakiin (932/2014), Valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (1129/2014) sekä rekisteröidyn suostumukseen.

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
PL 207
40101 Jyväskylä
Puhelin +358 20 743 8100
Y-tunnus 1006550-2

Miten informoimme?

JAMKin tehtävien hoidon yhteydessä keräämät henkilötiedot muodostavat erilaisia henkilörekisterejä. Tietoa löydät näiltä sivuilta, mutta myös tietosuojaselosteista.

JAMKissa jokaisesta palvelusta tai järjestelmästä, jossa käsitellään henkilötietoja, laaditaan tietosuojaseloste. Siinä informoidaan tarkemmin henkilötietojen tulevasta käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista. Tietosuojaselosteista löydät myös tarkempaa tietoa rekisterin yhteyshenkilöistä, tietojen säilytyksestä, tietojen säännönmukaisista tietolähteistä, tietojen luovutuksista ja siirroista sekä suojauksen periaatteista. 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös kirjallisesti.

Sinulla on oikeus:

• tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
• pyytää tietojesi oikaisemista
• vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
• vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
• vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
• pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
• peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
• olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Käyttääksesi oikeuksiasi voit ottaa yhteyttä suoraan tietosuojaselosteessa mainittuun tahoon tai toimittaa pyynnön JAMKin verkkosivuilta saatavalla lomakkeella. Lue lisää rekisteröidyn oikeuksista >>>

Neuvoja ja ohjeita voit kysyä JAMKin tietosuojavastaavalta.

Tietojen luovuttaminen

JAMK luovuttaa henkilötietoja eri tahoille, kuten esimerkiksi viranomaisille tai valtakunnallisiin tietovarantoihin. Tietosuojaselosteissa on määritetty yksilöidysti, mille eri tahoille JAMK henkilötietoja luovuttaa.

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava auttaa rekisteröityjä tietosuoja-asioissa. Hänen tehtävänään on myös seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja toimia yhteyspisteenä valvontaviranomaisten suuntaan.

Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka liittyvät heidän henkilötietojensa käsittelyyn ja tähän asetukseen perustuvien oikeuksiensa käyttöön.
 
Tietosuojavastaavaa on tehtävässään riippumaton ja häntä sitoo salassapitovelvollisuus.

Tietosuoja ELMO intrassa

JAMKin ELMO intrassa (vaatii kirjautumisen) Tietosuoja-sivustolla ohjeistetaan mm. tietosuojaselosteen ja vaikutustenarvioinnin laatiminen. Lisäksi sivustolta löydät tietoa JAMKin tietosuojapolitiikasta ja tietosuojaorganisaatiosta.

Tietosuojavastaava

tietosuoja[a]jamk.fi

Tietosuojaselosteet

JAMKissa laaditaan jokaisesta palvelusta tai järjestelmästä, jossa käsitellään henkilötietoja tietosuojaseloste. Siitä näet pähkinänkuoressa miten tietoja käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on tietoihin.

> Tutustu JAMKin tietosuojaselosteisiin

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä. Sivulta löydät tietoa mm. rekisteröidyn oikeuksista, tarkastusprosessista ja tarvittavista lomakkeista

Lue lisää >>>