Vuosi 2013 oli Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n 17. toimintavuosi. Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 646 henkilöä. Lisäksi konsernissa oli syyslukukaudella tutkintoon johtavassa koulutuksessa, erikoistumisopinnoissa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 7941 opiskelijaa.

Ammattikorkeakoulujen osalta opetus- ja kulttuuriministeriö päätti huhtikuussa 2012 tehostamistavoitteista, minkä seurauksena Jyväskylän ammattikorkeakouluun kohdistui 149 aloituspaikan leikkaus. Leikkausten johdosta on kuluneena vuonna käynnistetty talouden tehostamiseen johtaneita toimenpiteitä ja tilikauden tulos 1,9 M€ osoittaa, että toimenpiteissä on onnistuttu. 

Konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 60,8 M€ ja konsernin liikevaihtoon sisältyvät opiskelijatuotot 46,8 M€. Konserni ei ole tarvinnut vierasta pääomaa varsinaisen toiminnan rahoittamiseen. Tutkimus- ja kehitystoiminnan hankerahoitus oli 8,1 M€, kasvua edelliseen vuoteen oli 12,2 %.

Henkilöstön määrä laski hieman. JAMKissa työskentelee 646 henkilöä, joukossa on niin opetus- kuin tukipalveluhenkilöstöä.  Lisäksi konsernissa oli syyslukukaudella tutkintoon johtavassa koulutuksessa, erikoistumisopinnoissa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa 7941 opiskelijaa sekä täydennyskoulutuksessa lähes 8000 osallistujaa yrityksistä, julkiselta sektorilta ja yksityishenkilöinä.

  • Konsernin liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat 60 831 543,02 € (v. 2012: 63 285 272,67 €).
  • Konsernin liikevaihtoon sisältyvät opiskelijatuotot olivat 46 764 964,00 (v. 2012: 49 194 290,00 €).

Ammattikorkeakoulujen osalta OKM päätti 2012 huhtikuussa tehostamistavoitteista, minkä seurauksena 149 aloituspaikan leikkaus kohdistui Jyväskylän ammattikorkeakoululle. Aloituspaikkaleikkausten ja yksikköhintarahoituksen leikkausten seurauksena on kuluneena vuonna käynnistetty talouden tehostamiseen johtaneita toimenpiteitä ja tilikauden tulos 1,9 M€ osoittaa, että toimenpiteissä on onnistuttu. Silti on edelleen jatkettava tiukka talouden hallintaa, jotta tulevista vuosista selvitään läpi mahdollisimman toimintakykyisinä.

Konsernin palkat ja palkkiot olivat yhteensä 30 230 329,78 (v. 2012: 31 137 293,86 €). Palkat ja palkkiot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 %. Väheneminen johtuu ensisijaisesti TKI-työn volyymin laskusta ja kohdistuu määräaikaisiin työsuhteisiin. Yleisesti on noudatettu tiukkaa rekrytointilinjaa varautuen muutamaan ennakoidusti haasteelliseen vuoteen.

Konsernin investoinnit olivat yhteensä 796 470,51 € (v. 2012: 713 872,08 €) ja tilikauden poistot 893 056,61 €.

Konserni ei ole tarvinnut vierasta pääomaa varsinaisen toiminnan rahoittamiseen. 

Tunnusluvut

 

KONSERNI

EMOYHTIÖ

 

2013

2012

2011

2013

2012

2011

Liikevaihto *)

60 831 543

63 285 272

60 713 525

61 450 903

63 351 432

60 774 763

Liikevoitto

1 543 357

1 983 632

755 649

1 858 998

2 059 834

878 838

Liikevoitto % liikevaihdosta

2,5

3,1

1,2

3,0

3,2

1,6

Palkat ja palkkiot

30 230 329

31 137 293

30 969 140

30 230 329

31 137 293

30 969 140

Palkat ja palkkiot % liikevaihdosta

49,7

49,2

51,0

49,2

49,1

50,9

Henkilöstömäärä **

646

686

705

686

686

705

Vuokrat

8 025 705

7 552 615

7 017 221

8 056 757

8 025 388

7 497 243

Vuokrat % liikevaihdosta

13,2

11.9

11.6

13,1

12,7

12,3

Ennakkovuokrat, pitkäaikaiset

13 092 851

13 831 890

13 570 930

13 092 851

13 831 890

13 570 930

Omavaraisuusaste (%)

85,3

84,3

83,9

77,3

73,7

72,3

Oman pääoman tuotto (%)  

5,2

7,3

3,4

7,7

9,4

4,8

 

 

 

 

 

 

 

T&K –toiminnan volyymi

 

 

 

 8 050 097

 7 173 473

 6 092 430

*) liikevaihto sisältää liiketoiminnan muut tuotot
**) keskimääräinen henkilöstömäärä laskettu henkilötyövuosina sivutoimisten opettajien kausivaihtelun takia          

Vetovoima ensisijaista aloituspaikkaa kohden

 

2013

2012

2011

Nuorten yhteishaku

5,62

4,87

4,85

Vieraskielinen yhteishaku

8,98

7,42

7,56

Tutkintojen määrä

1021

1193

1213

Arvio tulevasta kehityksestä

JAMKin taloudellinen kehitys vuonna 2014 tulee olemaan kohtuullinen. Vuoden 2014 tulosbudjetissa on varauduttu OKM:n aloituspaikkaleikkauksiin ja säästöihin, joiden vaikutukset toteutuvat vaiheittain vuosien 2013 - 2016 aikana.

Ammattikorkeakoulujen uusi rahoituslaki tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Uuden rahoituslain vaikutukset ovat tähän mennessä osoittautuneet JAMKin osalta myönteisiksi ja tilanne jatkuu, mikäli tuloksellisuuteen liittyvä suhteellinen asema amk-kentässä säilyy hyvänä. Tämän johdosta budjettisuunnitelmat on laadittu karkealla tasolla vuoteen 2018 saakka siten, että kulurakenteeseen kiinnitetään edelleen huomiota mutta yhtä vahvasti hankitaan myös uusia tulonlähteitä kilpailukykyisen osaamisen ylläpitämiseksi. Koulutusviennillä on tässä kasvava merkitys.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Tutkimus- ja kehitystoiminnan hankerahoitus oli investointitukineen 8 050 097 € (v. 2012: 7 173 473 €) Kasvua edelliseen vuoteen 12,2 %. Rahoituksellisesti toiminta on keskittynyt rakennerahasto- ja maaseuturahasto-hankkeisiin. Tämä aiheuttaa nykyisen ohjelmakauden päättyessä 2013 riskin, joka vaikuttaisi tilinpäätöshetkellä kuitenkin olevan ennakoitua pienempi. Keskeinen syy riskin pienenemiseen on kohtuullisen hyvä pysynyt projektisalkku sekä tieto siitä, että uuden ohjelmakauden rahoituksen hakujärjestelmä avataan jo 5.5.2014. Tästä syytä on ennakoitavissa, että nyt ei tule yhtä pitkää taukoa rahoituspäätöksiin ohjelmakauden vaihtuessa kuin edellisillä kerroilla.

Ympäristöasiat

Yhtiön liiketoiminnalle ei ympäristölainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset aiheuta erityisiä toimia, mutta ympäristöasioiden huomioimisella voi olla yhtiön imagon kannalta merkitystä. Tämän johdosta yhtiössä on käynnistynyt toimenpidekokonaisuus Green Office – tunnuksen saamiseksi.

Yhtiön osakkeet

Emoyhtiöllä on 160 samanlajista osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 €.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Hallitus esittää yhtiökokoukselle tilinpäätöksen hyväksymistä ja emoyhtiön tilikauden voiton 1 878 740,11 jättämistä voittovarojen tilille ilman osingonjakoa.