DIALOGISUUS

Organisaation ominaisuus joka auttaa jäseniä hyödyntämään erimielisyyksistä kumpuavan energian yhteisen oppimisen saavuttamiseksi tuomalla esille henkilöiden aidot mielipiteet, kuuntelemalla aktiivisesti muita, kunnioittamalla muiden näkökulmia ja lykkäämällä arviointia ja oman näkökulman muodostamista.

FASILITOIVA JOHTAJUUS

Kykyä kuunnella aktiivisesti, kysellä ja kerrata, osallistaa kollektiiviseen keskusteluun, herätellä luovaan ajatteluun, kannustaa strategiseen ajatteluun, hallita ristiriitaisia näkökulmia, auttaa reflektoimaan kokemuksia ja tunnistamaan olennaisuudet.

KOMPLEKSISUUS

Kytköksellisyys ja ilmiöiden välisten riippuvuussuhteiden näkeminen osana organisaatioiden toimintaa. Kokonaisvaltaisuutta korostava ajattelutapa, jonka voisi tiivistää sanontaan "Kaikki vaikuttaa kaikkeen". Systeemien monimutkaisten vuorovaikutussuhteiden vuoksi syyn ja seurausten suhdetta ei pysty havaitsemaan ja keskinäisriippuvuudesta johtuen ilmiöiden kehityspolut ovat ennustamattomia.

LEADERSHIP

on johtajuutta ja tarkoittaa ihmisten johtamista. Usein sen vastaparina nähdään asioiden johtaminen eli management (ks. management). Ihmisten johtaminen viittaa käyttäytymiseen ja toimintoihin sekä usein myös johtajan ominaisuuksiin, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisiin (esimerkiksi työntekijöihin) luomalla suuntaa ja motivaatiota siten, että organisaation yhteiset tavoitteet voidaan saavuttaa. Leadershipin keskeisinä tehtävinä nähdään erityisesti muutosten ja innovaatioiden johtaminen.

LEAN

Lean on laatujohtamisen periaatteiden soveltamista tuottamiseen. Sen sijaan, että keskitytään yksittäisiin asioihin, keskitytään kokonaisuuden optimoimiseen. Tavoitteena on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman hyvää arvoa myös tuottajan tarpeet huomioiden. Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen tuottamattoman toiminnon, kuljetukset, varastot, liike, odotusaika, ylituotanto, yliprosessointi ja tuotteen viallisuus, poistamiseen. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena. Leanissa kyse on erityisesti siitä, miten toiminnan parantamisen opit saadaan sisäistettyä käytäntöihin ja yrityskulttuuriin. "Organisaation tehtävänä on tuottaa sekä asiakkaille että myös itselle arvoa."