4.4.2014

Valtavien mahdollisuuksien biotalous

Biotalouden kovat tavoitteet pyritään saavuttamaan Suomessa hyödyntämällä viisaasti omia luonnonvarojamme, kasvattamalla osaamistasoa ja kehittämällä yritystoimintaa. JAMKin Biotalous­instituutilla Saarijärvellä on tärkeä tehtävä pk-yritysten mahdollisuuksien kasvattamisessa.

Tekstit Tommi Salo Kuvat Tommi Salo ja Timo Sillanpää

Suomen biotalouden tuotos on tällä hetkellä yli 60 miljardia euroa vuodessa ja työllisten määrä yli 300 000. Tavoitteena on kasvattaa Suomen biotalouden tuotos vuoteen 2025 mennessä 100 miljardiin euroon ja luoda 100 000 uutta työpaikkaa.
Tavoitteet ovat kovat, mutta runsaiden luonnonvarojen, korkeatasoisen osaamisen ja teol­listen vahvuuksien ansiosta Suomella nähdään erinomaiset edellytykset olla biotalouden edelläkävijä koko maailmassa.

Innovaatioita syntyy tekemällä

Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän, peltojen ja vesistöjen biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi.

”Biotalous on Suomelle suuri mahdollisuus, mutta suuruudenhulluus on unohdettava. Meidän on valittava omat vahvuusalueemme ja otettava oppia kansainvälisestä tutkimustyöstä”, apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Saarenmaa toimii Suomen biotalousstrategiaa valmistelevan hankkeen työryhmän puheenjohtajana.

Biotalous on JAMKin tutkimus- ja kehitystoiminnan yksi painopisteistä. JAMKissa tutkitaan, kehitetään ja edistetään uusiutuviin luonnonvaroihin pohjautuvaa uutta liiketoimintaa. Fokus on erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kehittämisessä sekä innovatiivisten toimintamallien ja palveluiden synnyttämisessä.

”Haaste on siinä, kuinka paikalliset pienet innovaatiot saadaan aina kansainvälisille markkinoille saakka. Innovaatioita on syntynyt, kun on lähdetty rohkeasti viemään ideoita eteenpäin käytännössäkin”, JAMKin Biotalousinstituutin johtaja Pekka Äänismaa sanoo.

Biotalousinstituutissa opiskelevat JAMKin agrologiopiskelijat. Saarijärvellä sijaitsevassa instituutissa tehdään myös biotalouteen liittyvää tutkimus-, kehitys- ja testaustoimintaa.

”Etsimme uusia avauksia tällä hetkellä muun muassa maatalouden ravinnekierrosta ja energiakierrosta laajemminkin. Olemme tehneet myös vesien laadun mittausta luonnonoloissa ja haja-asutusalueiden jätevesineuvontaa. Lisäksi olemme myyneet koulutusosaamistamme ympäri Suomea esimerkiksi energiantuotantoon liittyen”, Äänismaa listaa esimerkkejä.

Biotalousinstituutin asiantuntijat ovat auttaneet suomalaisyrityksiä myös kansainvälisessä toiminnassa, muun muassa etsimällä tietoa Kiinan cleantech-markkinoista.

Biotalousinstituutin yrityksiä palvelevan kattilantestauslaboratorion varauskirja on Äänismaan mukaan ollut viime aikoina sopivan täynnä.

Pk-yritysten löydettävä rahaa kasvuun

Liisa Saarenmaa muistuttaa Suomen uusiutuvan pk-yritysten avulla. Siksi on tärkeää, että pk-yrityksille on rahoitusta tarjolla, myös biotalouden kaltaisella uudella alalla.
”Suomalaista strategiaa viedään käytäntöön synnyttämällä uutta liiketoimintaa, varmistamalla kilpailukykymme ja osaamisperustamme sekä hyödyntämällä Suomen biomassoja”, Saarenmaa korostaa.

JAMKin rehtorin Jussi Halttusen mukaan olennainen kysymys on, miten yritykset saadaan mukaan biotalouden mahdollisuuksien realisointiin. Mukaan yhteistyöhön tarvitaan keskeiset yritykset, korkeakoulut ja muut koulutusorganisaatiot sekä rahoituksen tarjoajat.

”Suomessa on mahdollisuus kasvuun, kun uusilla tuotteilla saadaan korvattua vanhoja metsäteollisuuden tuotteita, uusiutuvaa energiaa hyödynnetään kannattavasti ja mekaanisen metsäteollisuuden tuotannon jalostusastetta pystytään nostamaan”, biotalousstrategiaa valmistelevaan työryhmään kuuluva Jussi Halttunen toteaa.

Äänismaa huomauttaa, että JAMKissa on kiinnitetty erityistä huomiota biotalousyrittäjyyden tukemiseen. Noin joka viides vuonna 2013 JAMKista valmistunut agrologi toimi valmistuessaan yrittäjänä.

Syksyllä 2014 Biotalousinstituutti tarjoaa maatalousyrittäjille uudenlaisen koulutuskokonaisuuden liiketoimintaosaamisen kehittämiseen.

Biotalousinstituutti

JAMKin Biotalousinstituutti on yksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden oppimisympäristö.

Biotalousinstituutti aloitti toiminnan nykyisellä nimellään syksyllä 2013, kun Luonnonvarainstituutti ja Bioenergiakeskus sulautuivat saman nimen alle.
Instituutissa edistetään maatalouteen, bioenergiaan sekä maaseudun puhtaaseen veteen liittyvää osaamista ja yrittäjyyttä.

Opiskelijoita instituutissa on 160–200.
Sijaitsee Saarijärven Tarvaalassa.

Biotalous

Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia luonnonvaroja ravinnon, tuotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisesta energiasta, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 

Takaisin